بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بروملایین

بروملایین

.

بروملایین اصطلاح کلی برای آنزیم‌های (به خصوص آنزیم‏های پروتئولیتیک) مشتق شده از میوه‏ های نارس و رسیده و همچنین ساقه و برگ‏های گیاه آناناس، Ananas comosus، عضوی از خانواده‌ی Bromeliaceae می‌باشد.

بروملایین تجاری به طور مشخص بروملایین ساقه می‌باشد. بروملایین به طور عمده حاوی پروتئاز‏های سیستئین، مقادیر کمتری اسید فسفاتاز، پراکسیداز، آمیلاز و سلولاز است. بروملایین حاوی حداقل چهار پروتئاز سیستئین می‌باشد. پروتئاز اصلی ساقه، بروملایین ساقه یا پروتئاز بروملایین ساقه نام گرفته است.

برای مشاهده متن مرجع و رفرنس در کتاب PDR for Nutritional Supplements اینجا کلیک کنید.

نام علمی: بروملایین
نام علمی(لاتین): Bromelain
دسته بندی: هورمون ها و آنزیم ها
توضیحات علمی: دو پروتئاز دیگر یافت شده در ساقه آنانایین و کوموسایین نام گرفته‌اند. بروملایین میوه‌ها نام خود را ...

دو پروتئاز دیگر یافت شده در ساقه آنانایین و کوموسایین نام گرفته‌اند. بروملایین میوه‌ها نام خود را از پروتئاز اصلی یافت شده در میوه‌ها گرفته است. پروتئاز ساقه یک گلیکوپروتئین پایه با وزن مولکولی 000/28 دالتون می‌باشد. آناناس به عنوان یک داروی بومی توسط بومیان استوایی برای قرن‏ها استفاده شده است و همچنین به عنوان یک کمک کننده هضم و یک پاک کننده جهت بهبود بافت پوست و همچنین ارتقای بهبود زخم استفاده شده است.

به صورت تجاری در مصارف آرایشی مشخص و به عنوان نرم کننده گوشت و مکمل غذایی استفاده می‌شود. ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده باشد و تحقیقاتی وجود دارد که مطرح می‏کند دارای اثرات بهبود زخم، ضد التهابی، ضد اسهالی و ضد سرطانی نیز می‌باشد.

فعالیت بروملایین ممکن است به شش طریق مختلف بیان شود: واحدهای Rorer، واحدهای FIPَ،، BTU (واحد‏های بروملایین تیروزین)، CDU (واحدهای هضم کازئین)، GDU (واحدهای هضم ژلاتین) یا MCU (واحدهای انعقاد شیر).

رایج‌ترین معیار استفاده شده برای فعالیت، MCU یا GDU می‌باشد و یک GDU برابر حدود 5/1MCU است. یک نکته جالب این است که کارگرانی که با آناناس کار می‌کنند اغلب اثر انگشت خود را به طور کامل از دست می‌دهند که ناشی از فعالیت پروتئولیتیک بروملایین می‌باشد.

ادامه بستن متن
عملکرد: ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده و فعالیت‏های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی، ضد اسهال، ضد ... ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده و فعالیت‏های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی، ضد اسهال، ضد سرطانی و بهبود زخم باشد.

ادامه بستن متن
مکانیسم عمل: فعالیت هضمی بروملایین بر اساس توانایی آن در هیدرولیز پروتئین‏ها به الیگو پپتیدها و آمینواسیدها ... فعالیت هضمی بروملایین بر اساس توانایی آن در هیدرولیز پروتئین‏ها به الیگو پپتیدها و آمینواسیدها می‌باشد. آنزیم‏های پروتولیتیک بروملایین، پروتئاز‏های سیستئین می‌باشد.

پروتئازهای سیستئین پپتید‏ها را توسط حمله نوکلئوفیلیک از طریق جایگاه فعال باقی مانده‌های سیستئین می‌شکنند. دیگر اعضای خانواده‏ پروتئاز سیستئین، شامل کالپایین‌ها و کاسپاز‏ها می‌باشد.

مکانیسم اثر ضد التهابی به خوبی شناخته نشده است. ممکن است به علت فعال شدن تولید پلاسمین از پلاسمینوژن و کاهش کینین، از طریق مهار تبدیل کینینوژن به کینین ‏باشد.

دیگر احتمالات، شامل دژنراسیون پروتئولیتیک کمپلکس‏های ایمنی در گردش و مهار انتقال سیگنال توسط کیناز تنظیم شده خارج سلولی-2 (ERK) و p21ras می‌باشد. عقیده بر آن است که اثر حفاظتی احتمال بروملایین در EAE موش (انسفالومیلیت آلرژیک تجربی)، مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس، ناشی از شکست پروتئولیتیک مولکول‏های فرعی دخیل در تداخل لنفوسیت‏های T و سلول‏های ارایه کننده‌ی آنتی ژن می‌باشد، بنابراین،آستانه‌ی فعال شدن لنفوسیت‏های T خود فعال شده را افزایش می‏دهد.

مکانیسم اثر تنظیم کننده ایمنی احتمالی بروملایین متاسفانه به میزان اندکی شناخته شده است. نشان داده شده است که بروملایین فعالیت سلول‏های T وابسته به CP2 را افزایش می‏دهد تا اتصال مستقل از آنتی ژن به لنفوسیت‏ها افزایش یابد و تولید اینتروفرون (IFN) گاما- وابسته، فاکتور نکروز تومور (TNF) - آلفا، اینترلوکین (IL) – 1 بتا و اینترلوکین 6-(IL) در مونوسیت‌های خون محیطی افزایش یابد. تصور می‌شود این اثرات ناشی از فعالیت پروتئولیتیک بروملایین در سطح سلول‏ها ‏باشد، که توسط آن مولکول‏های سطحی برداشت شده یا آنهایی که هنوز در سطح غشای سلول وجود دارند آزاد می‌شوند و در نتیجه واکنش‌های گیرنده- لیگاند تغییر می‌کند. مطالعات اخیر گزارش کرده‌اند که بروملایین به روش پروتئولیتیک، فعالسازی کیناز تنظیم شده خارج سلولی-2 (ERK) را در سلول‌های T مسدود کرده ودر نتیجه منجر به مهار انتقال سیگنال در سلول‌های T می‌شود.

مشخص شده است که بروملایین بروز اسهال ناشی از Escherichia coli انتروتوکسیژنیک را در خوکچه‏ها کاهش می‏دهد. تصور می‌شود این اثر ناشی از غیر فعال شدن گیرنده‏های E.coli انتروتوکسیژنیک در روده‌ی کوچک توسط شکست پروتئولیتیک گیرنده‌ی گلیکوپروتئینی می‌باشد.

فعالیت ضد سرطانی احتمالی بروملایین هنوز مورد بحث است. احتمالات شامل گسیختگی مولکول‏های اتصالی بر روی سلول‏های تومور و اندوتلیال از طریق فعالیت پروتئولیتیک آن ومهار انتقال سیگنال توسط p 21ras , ERK-2 می‌باشد.

همچنین تصور می‌شود که ممکن است بروملایین در تمایز سلول‌های بدخیم نقش داشته باشد. پروتئازهای سیستئین مشخص (مانند کاسپازها) در آپوپتوز شرکت دارند. زمانی که بروملایین وارد سلول‌های سرطانی می‌شود آپوپتوز را القا می‌نماید.

از سوی دیگرورود بروملایین به سلول‌های طبیعی، مطلوب نیست. فعالیت بروملایین در بهبود زخم ناشی از خاصیت ضد التهابی آن است.

ادامه بستن متن
فارماکوکینتینک: فارماکوکینتیک بروملایین در انسان به خوبی شناخته نشده است. بروملایین در محدوده وسیعی از pH (3 تا 10) ... فارماکوکینتیک بروملایین در انسان به خوبی شناخته نشده است. بروملایین در محدوده وسیعی از pH (3 تا 10) فعال است و توسط اسید معده غیرفعال نمی‌شود.فعالیت‌های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی و ضد سرطانی بروملایین زمانی انجام می‌شوند که این ماده از روده کوچک جذب شود. به نظر می‌رسد بروملایین جذب نشده برخی از این اثرات را از طریق مکانیسم انتقال سیگنال بروز می‌دهد. مدارکی از مطالعات کشت بافت وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین می‌تواند وارد سلول‌ها شده و بخشی از آن از طریق گردش انتروپانکراتیک جذب گردد. مطالعات بیشتری در زمینه فارماکوکینتیک بروملایین لازم است.

ادامه بستن متن
موارد مصرف: مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین در تسریع بهبود صدمات و زخم‌های جراحی مفید است. این ماده ... مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین در تسریع بهبود صدمات و زخم‌های جراحی مفید است. این ماده یک کمک کننده هضم، مهار کننده تجمع پلاکت‌ها و مفید در ترومبوز و آنژین می‌باشد.

همچنین اثرات مثبتی در بیماری‌های مجرای تنفسی، دیسمنوره و برخی موارد اسهال دارد. بروملایین موجب افزایش ایمنی و بروز اثرات ضد سرطانی می‌شود.

ادامه بستن متن
موارد منع مصرف : بروملایین در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بروملایین منع مصرف دارد.

بروملایین در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بروملایین منع مصرف دارد.

ادامه بستن متن
موارد احتیاط: زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های بروملایین اجتناب نمایند.استفاده از بروملایین ... زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های بروملایین اجتناب نمایند.استفاده از بروملایین برای درمان هر اختلالی باید تحت نظارت پزشکی باشد.

استفاده از بروملایین برای درمان اسهال به علت E.coli انتروپاتوژن، سرطان یا هر اختلال التهابی، تجربی است.

افرادی که از داروهای ضد انعقاد‏ه یا ضد ترومبوز استفاده می‌کنند می‌بایست در مصرف بروملایین احتیاط نمایند. ممکن است بروملایین در بعضی افراد دارای فعالیت رقیق کنندگی خون می‌باشد.

ادامه بستن متن
عوارض جانبی:   علایم گوارشی از قبیل تهوع و استفراغ، اسهال و کرامپ گزارش شده‏اند. گزارش گاه گاهی از متروراژی ...   علایم گوارشی از قبیل تهوع و استفراغ، اسهال و کرامپ گزارش شده‏اند. گزارش گاه گاهی از متروراژی و منوراژی نیز وجود دارد.  
ادامه بستن متن
تداخلات: دارو‏ها

Antibiotics (amoxicillin, tetracycline): استفاده‌ی هم زمان بروملایین و آموکسی سیلین یا ...
دارو‏ها

Antibiotics (amoxicillin, tetracycline): استفاده‌ی هم زمان بروملایین و آموکسی سیلین یا تترا سایکلین سطوح سرمی این آنتی بیوتیک‏ها را افزایش می‌دهد.

Anticoagulants (e.g., warfarin): ممکن است بروملایین فعالیت ضد انعقادی این داروها از قبیل وارافارین را افزایش دهد.

Antithrombotic agents (e.g., aspirin): ممکن است بروملایین فعالیت ضد ترومبوز این دارو‏ها، از قبیل آسپرین، را افزایش دهد.

ادامه بستن متن
نحوه و میزان مصرف:  بروملایین به صورت یک محصول منفرد یا در ترکیب با مکمل آنزیم‏های دیگر در دسترس است (مکمل‌های ...  بروملایین به صورت یک محصول منفرد یا در ترکیب با مکمل آنزیم‏های دیگر در دسترس است (مکمل‌های آنزیمی را ببینید). دوز از 500 تا2000 GDUs (واحدهای هضم ژلاتین) یک تا سه بار در روز متغیر است. 
ادامه بستن متن
captcha

سوال خود را مطرح کنید. لطفا پیش از طرح سوال، پرسش و پاسخ های قبلی را ملاحظه فرمایید. ممکن است پرسش شما، قبلا پاسخ داده شده باشد

captcha code
اطلاعات علمی تکمیلی
نام علمی: بروملایین
نام علمی(لاتین): Bromelain
دسته بندی: هورمون ها و آنزیم ها
توضیحات علمی: دو پروتئاز دیگر یافت شده در ساقه آنانایین و کوموسایین نام گرفته‌اند. بروملایین میوه‌ها نام خود را ...

دو پروتئاز دیگر یافت شده در ساقه آنانایین و کوموسایین نام گرفته‌اند. بروملایین میوه‌ها نام خود را از پروتئاز اصلی یافت شده در میوه‌ها گرفته است. پروتئاز ساقه یک گلیکوپروتئین پایه با وزن مولکولی 000/28 دالتون می‌باشد. آناناس به عنوان یک داروی بومی توسط بومیان استوایی برای قرن‏ها استفاده شده است و همچنین به عنوان یک کمک کننده هضم و یک پاک کننده جهت بهبود بافت پوست و همچنین ارتقای بهبود زخم استفاده شده است.

به صورت تجاری در مصارف آرایشی مشخص و به عنوان نرم کننده گوشت و مکمل غذایی استفاده می‌شود. ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده باشد و تحقیقاتی وجود دارد که مطرح می‏کند دارای اثرات بهبود زخم، ضد التهابی، ضد اسهالی و ضد سرطانی نیز می‌باشد.

فعالیت بروملایین ممکن است به شش طریق مختلف بیان شود: واحدهای Rorer، واحدهای FIPَ،، BTU (واحد‏های بروملایین تیروزین)، CDU (واحدهای هضم کازئین)، GDU (واحدهای هضم ژلاتین) یا MCU (واحدهای انعقاد شیر).

رایج‌ترین معیار استفاده شده برای فعالیت، MCU یا GDU می‌باشد و یک GDU برابر حدود 5/1MCU است. یک نکته جالب این است که کارگرانی که با آناناس کار می‌کنند اغلب اثر انگشت خود را به طور کامل از دست می‌دهند که ناشی از فعالیت پروتئولیتیک بروملایین می‌باشد.

ادامه بستن متن
عملکرد: ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده و فعالیت‏های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی، ضد اسهال، ضد ... ممکن است بروملایین دارای فعالیت هضم کننده و فعالیت‏های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی، ضد اسهال، ضد سرطانی و بهبود زخم باشد.

ادامه بستن متن
مکانیسم عمل: فعالیت هضمی بروملایین بر اساس توانایی آن در هیدرولیز پروتئین‏ها به الیگو پپتیدها و آمینواسیدها ... فعالیت هضمی بروملایین بر اساس توانایی آن در هیدرولیز پروتئین‏ها به الیگو پپتیدها و آمینواسیدها می‌باشد. آنزیم‏های پروتولیتیک بروملایین، پروتئاز‏های سیستئین می‌باشد.

پروتئازهای سیستئین پپتید‏ها را توسط حمله نوکلئوفیلیک از طریق جایگاه فعال باقی مانده‌های سیستئین می‌شکنند. دیگر اعضای خانواده‏ پروتئاز سیستئین، شامل کالپایین‌ها و کاسپاز‏ها می‌باشد.

مکانیسم اثر ضد التهابی به خوبی شناخته نشده است. ممکن است به علت فعال شدن تولید پلاسمین از پلاسمینوژن و کاهش کینین، از طریق مهار تبدیل کینینوژن به کینین ‏باشد.

دیگر احتمالات، شامل دژنراسیون پروتئولیتیک کمپلکس‏های ایمنی در گردش و مهار انتقال سیگنال توسط کیناز تنظیم شده خارج سلولی-2 (ERK) و p21ras می‌باشد. عقیده بر آن است که اثر حفاظتی احتمال بروملایین در EAE موش (انسفالومیلیت آلرژیک تجربی)، مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس، ناشی از شکست پروتئولیتیک مولکول‏های فرعی دخیل در تداخل لنفوسیت‏های T و سلول‏های ارایه کننده‌ی آنتی ژن می‌باشد، بنابراین،آستانه‌ی فعال شدن لنفوسیت‏های T خود فعال شده را افزایش می‏دهد.

مکانیسم اثر تنظیم کننده ایمنی احتمالی بروملایین متاسفانه به میزان اندکی شناخته شده است. نشان داده شده است که بروملایین فعالیت سلول‏های T وابسته به CP2 را افزایش می‏دهد تا اتصال مستقل از آنتی ژن به لنفوسیت‏ها افزایش یابد و تولید اینتروفرون (IFN) گاما- وابسته، فاکتور نکروز تومور (TNF) - آلفا، اینترلوکین (IL) – 1 بتا و اینترلوکین 6-(IL) در مونوسیت‌های خون محیطی افزایش یابد. تصور می‌شود این اثرات ناشی از فعالیت پروتئولیتیک بروملایین در سطح سلول‏ها ‏باشد، که توسط آن مولکول‏های سطحی برداشت شده یا آنهایی که هنوز در سطح غشای سلول وجود دارند آزاد می‌شوند و در نتیجه واکنش‌های گیرنده- لیگاند تغییر می‌کند. مطالعات اخیر گزارش کرده‌اند که بروملایین به روش پروتئولیتیک، فعالسازی کیناز تنظیم شده خارج سلولی-2 (ERK) را در سلول‌های T مسدود کرده ودر نتیجه منجر به مهار انتقال سیگنال در سلول‌های T می‌شود.

مشخص شده است که بروملایین بروز اسهال ناشی از Escherichia coli انتروتوکسیژنیک را در خوکچه‏ها کاهش می‏دهد. تصور می‌شود این اثر ناشی از غیر فعال شدن گیرنده‏های E.coli انتروتوکسیژنیک در روده‌ی کوچک توسط شکست پروتئولیتیک گیرنده‌ی گلیکوپروتئینی می‌باشد.

فعالیت ضد سرطانی احتمالی بروملایین هنوز مورد بحث است. احتمالات شامل گسیختگی مولکول‏های اتصالی بر روی سلول‏های تومور و اندوتلیال از طریق فعالیت پروتئولیتیک آن ومهار انتقال سیگنال توسط p 21ras , ERK-2 می‌باشد.

همچنین تصور می‌شود که ممکن است بروملایین در تمایز سلول‌های بدخیم نقش داشته باشد. پروتئازهای سیستئین مشخص (مانند کاسپازها) در آپوپتوز شرکت دارند. زمانی که بروملایین وارد سلول‌های سرطانی می‌شود آپوپتوز را القا می‌نماید.

از سوی دیگرورود بروملایین به سلول‌های طبیعی، مطلوب نیست. فعالیت بروملایین در بهبود زخم ناشی از خاصیت ضد التهابی آن است.

ادامه بستن متن
فارماکوکینتینک: فارماکوکینتیک بروملایین در انسان به خوبی شناخته نشده است. بروملایین در محدوده وسیعی از pH (3 تا 10) ... فارماکوکینتیک بروملایین در انسان به خوبی شناخته نشده است. بروملایین در محدوده وسیعی از pH (3 تا 10) فعال است و توسط اسید معده غیرفعال نمی‌شود.فعالیت‌های ضد التهابی، تنظیم کننده ایمنی و ضد سرطانی بروملایین زمانی انجام می‌شوند که این ماده از روده کوچک جذب شود. به نظر می‌رسد بروملایین جذب نشده برخی از این اثرات را از طریق مکانیسم انتقال سیگنال بروز می‌دهد. مدارکی از مطالعات کشت بافت وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین می‌تواند وارد سلول‌ها شده و بخشی از آن از طریق گردش انتروپانکراتیک جذب گردد. مطالعات بیشتری در زمینه فارماکوکینتیک بروملایین لازم است.

ادامه بستن متن
موارد مصرف: مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین در تسریع بهبود صدمات و زخم‌های جراحی مفید است. این ماده ... مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهند بروملایین در تسریع بهبود صدمات و زخم‌های جراحی مفید است. این ماده یک کمک کننده هضم، مهار کننده تجمع پلاکت‌ها و مفید در ترومبوز و آنژین می‌باشد.

همچنین اثرات مثبتی در بیماری‌های مجرای تنفسی، دیسمنوره و برخی موارد اسهال دارد. بروملایین موجب افزایش ایمنی و بروز اثرات ضد سرطانی می‌شود.

ادامه بستن متن
موارد منع مصرف : بروملایین در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بروملایین منع مصرف دارد.

بروملایین در افراد دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بروملایین منع مصرف دارد.

ادامه بستن متن
موارد احتیاط: زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های بروملایین اجتناب نمایند.استفاده از بروملایین ... زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های بروملایین اجتناب نمایند.استفاده از بروملایین برای درمان هر اختلالی باید تحت نظارت پزشکی باشد.

استفاده از بروملایین برای درمان اسهال به علت E.coli انتروپاتوژن، سرطان یا هر اختلال التهابی، تجربی است.

افرادی که از داروهای ضد انعقاد‏ه یا ضد ترومبوز استفاده می‌کنند می‌بایست در مصرف بروملایین احتیاط نمایند. ممکن است بروملایین در بعضی افراد دارای فعالیت رقیق کنندگی خون می‌باشد.

ادامه بستن متن
عوارض جانبی:   علایم گوارشی از قبیل تهوع و استفراغ، اسهال و کرامپ گزارش شده‏اند. گزارش گاه گاهی از متروراژی ...   علایم گوارشی از قبیل تهوع و استفراغ، اسهال و کرامپ گزارش شده‏اند. گزارش گاه گاهی از متروراژی و منوراژی نیز وجود دارد.  
ادامه بستن متن
تداخلات: دارو‏ها

Antibiotics (amoxicillin, tetracycline): استفاده‌ی هم زمان بروملایین و آموکسی سیلین یا ...
دارو‏ها

Antibiotics (amoxicillin, tetracycline): استفاده‌ی هم زمان بروملایین و آموکسی سیلین یا تترا سایکلین سطوح سرمی این آنتی بیوتیک‏ها را افزایش می‌دهد.

Anticoagulants (e.g., warfarin): ممکن است بروملایین فعالیت ضد انعقادی این داروها از قبیل وارافارین را افزایش دهد.

Antithrombotic agents (e.g., aspirin): ممکن است بروملایین فعالیت ضد ترومبوز این دارو‏ها، از قبیل آسپرین، را افزایش دهد.

ادامه بستن متن
نحوه و میزان مصرف:  بروملایین به صورت یک محصول منفرد یا در ترکیب با مکمل آنزیم‏های دیگر در دسترس است (مکمل‌های ...  بروملایین به صورت یک محصول منفرد یا در ترکیب با مکمل آنزیم‏های دیگر در دسترس است (مکمل‌های آنزیمی را ببینید). دوز از 500 تا2000 GDUs (واحدهای هضم ژلاتین) یک تا سه بار در روز متغیر است. 
ادامه بستن متن