بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ثبت محصول

چنانچه نام محصول مورد نظر شما در لیست این وبسایت وجود ندارد، میتوانید به جهت استفاده سایر هوطنان از اطلاعاتی که در اختیاردارید، از این بخش نسبت به اضافه کردن نام و مشخصات آن اقدام نمائید.

اطلاعات وارد شده از سوی شما، پس از بررسی توسط گروه تحریریه وبسایت، نهایت تا سه روز کاری در لیست اضافه شده و به شرکت مربوطه جهت تکیمل اطلاعات اعلام خواهد شد.

در صورت درخواست تغییرات یا اصلاح در اطلاعات موجود در وبسایت از طریق فرم ( تماس با ما ) به مدیریت سایت اطلاع دهید تا تغییرات اعمال شود.

لازم به ذکر است، تکمیل کلیه فیلدها ضروی نیست و شما می توانید صرفا فیلدهایی را تکمیل کنید که از اطلاعات آن اطمینان دارید و تکمیل سایر فیلدها را برعهده گروه تحریریه وبسایت قرار دهید.

از همکاری و حسن دقت شما در این زمینه، صمیمانه سپاسگزاریم.