بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی وضعیت تغذیه ای زنان باردار و شیرده: میزان مصرف و منابع فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن

ارزیابی وضعیت تغذیه ای زنان باردار و شیرده: میزان مصرف و منابع فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن

ارزیابی وضعیت تغذیه ای زنان باردار و شیرده: میزان مصرف و منابع فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، میزان مصرف فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در زنان باردار و شیرده چینی ارزیابی شده و مقدار مصرف آنها با دستورالعمل های عمومی مقایسه شد. همچنین منابع غذایی مورد استفاده برای تامین ریزمغذی های فوق در بین زنان چینی ارزیابی شد.

در این مطالعه 479 زن باردار و 576 زن شیرده از 8 شهر مختلف در چین مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان داد میزان مصرف فولیک اسید، آهن و کلسیم در زنان باردار به مقدار قابل توجهی بالاتر از زنان شیرده است.

زمانی که زنان براساس سه ماهه های بارداری طبقه بندی شد، تفاوت های قابل ملاحظه ای در میزان مصرف فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در بین گروههای مختلف وجود داشت. بطور ویژه، مصرف فولیک در سه سه ماهه بارداری بسیار بالاتر از دوران شیردهی بود. همچنین مصرف ویتامین A و آهن در سه ماهه سوم زنان باردار بالاتر از مصرف آنها توسط زنان شیرده و سه ماهه اول زنان باردار بود. مصرف کلسیم زنان باردار در سه ماهه های دوم و سوم نیز بالاتر از مصرف آن توسط زنان شیرده و سه ماهه اول زنان باردار بود.

در مقایسه با زنان باردار، درصد زنان شیردهی که میزان ریزمغذی مصرفی آنها کمتر از برآورد نیاز میانگین (براساس دستورالعمل ها) بود، بالاتر بود. اما درصد زنان شیردهی که میزان مصرف ریزمغذی آنها بالاتر از آستانه تحمل قابل مصرف (براساس دستورالعمل ها) بود، کمتر بود.

منابع غذایی استفاده شده اصلی برای چهار ریزمغذی فوق در بین زنان باردار و شیرده متفاوت بود. زنان باردار بیشتر فولیک اسید خود را از طریق مکمل ها و بیشتر کلسیم خود را از منابع لبنی تامین می کردند.

این مطالعه نشان داد میزان مصرف چهار ریزمغذی مهم فولیک اسید، ویتامین A، کلسیم و آهن در زنان باردار و شیرده کافی نیست و کمبود این ریزمغذی ها مشکل اصلی این افراد است. قابل ذکر است که کمبود این ریزمغذی ها در زنان شیرده در حد شدید بود.

این مطالعه در ماه فوریه 2017 در مجله The FASEB Journal به چاپ رسید.مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد