بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کم خونی و کمبود آهن در ورزشکاران حرفه ای

کم خونی و کمبود آهن در ورزشکاران حرفه ای
تحقیقات جدید نشان داد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن ورزشکاران حرفه ای را به شدت تهدید می کند.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در گروهی از دوندگان و ورزشکاران ورزش سه گانه که کاملا حرفه ای و آموزش دیده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ارتباط بین سابقه  مصرف مکمل های خوراکی آهن با غلظت های فریتین سرم و هموگلوبین در آنها مورد سنجش قرار گرفت.

در این تحقیق از 38 ورزشکار حرفه ای دونده یا سه گانه کار که در سنین بین 21 تا 36 سال بودند نمونه های خونی تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها در بین سالهای 2009 تا 2015 انجام شد. همچنین آنها پرسشنامه هایی در ارتباط با مصرف مکمل های خوراکی آهن پر کردند.

نتایج بررسی ها نشان داد هم دوندگان و هم ورزشکاران سه گانه کار حداقل یک پارامتر کمبود آهن را، در مقایسه با داده های علمی گزارش شده برای ورزشکاران حرفه ای، دارند. همچنین براساس یافته ای که تاکنون گزارش نشده بود مشخص شد که دوندگان و ورزشکاران سه گانه کار مرد نسبت به هم تیمی های زن خود دارای کم خونی ناشی از کمبود آهن بیشتری هستند.

غلظت های هموگلوبین نیز در مردان کمتر بود. هموگلوبین کمتر از 140 گرم بر لیتر در 5/87 درصد از سه گانه کاران مرد و 3/31 درصد از دوندگان مرد مشاهده شد. در حالی که 20 درصد از زنان سه گانه کار و صفر درصد از زنان دونده دارای هموگلوبین کمتر از 120 گرم بر لیتر بودند.

اگرچه برخی از ورزشکاران بطور مناسبی مکمل های خوراکی آهن مصرف کرده بودند (به مقدار میانگین 94 میلی گرم در روز)، اما هیچ ارتباطی بین مصرف آن و غلظت فریتین در سرم یا هموگلوبین مشاهده نشد.

این تحقیق نشان داد حتی با وجود پیگیری و درمان مقطعی، کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن یک نگرانی بسیار مهم در ورزشکاران حرفه ای است که هم در زنان و هم در مردان به شدت این افراد را تهدید می کند.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Clinical Journal of Sport Medicine به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Incidence of Iron Deficiency and Iron Deficient Anemia in Elite Runners and Triathletes

Clin J Sport Med. 2016 Sep 5. [Epub ahead of print]..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد