بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر رشد و وضعیت آهن کودکان پیش دبستانی

تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر رشد و وضعیت آهن کودکان پیش دبستانی

هدف:
تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر روی  هموگلوبین، فریتین سرم (SF)، پروتوپورفیرین گلبول قرمز (EFP) خون، شیوع کمبود آهن، قد و وزن کودکان پیش دبستانی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه گشت.

روش ها:
353 کودک پیش دبستانی از مهد کودک شهر Baotou در تحقیق شرکت کردند. کودکان به سه گروه تقسیم شده و برای 14 هفته به طور روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن یا دارونما (گروه کنترل) مصرف نمودند.

نتایج:
شیوع کمبود آهن در هر دو گروه کاهش یافت. درصد کاهش گروهی که هفته ای یکبار مکمل آهن مصرف کرده بودند نسبت به گروه کنترل کمتر بود(P < 0.05). سطوح HB ، SF پس از مصرف مکمل آهن افزایش یافته بود. وزن بدن و WAZ در کودکانی که به طور روزانه مکمل مصرف کرده بودند نسبت به کودکانی که دارونما مصرف کرده بودند بیشتر بود. قد و HAZ سه گروه تفاوت چندانی نداشت.

نتیجه گیری:
مکمل ریزمغذی روزانه می تواند بر رشد کودکان پیش دبستانی بیافزاید. تاثیر مصرف هفته ای یکبار مکمل آهن شبیه مصرف روزانه مکمل است و باعث بهبود وضعیت آهن شده و از شیوع کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی می کاهد.
منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of daily or once weekly iron supplementation on growth and iron status of preschool children
Published in 2004 Mar

National Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100050, China
Us National of Medicine, National Institutes of Health..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد