بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل شناسی: اثربخشی مصرف زینک در درمان دیسمنوره اولیه

مکمل شناسی: اثربخشی مصرف زینک در درمان دیسمنوره اولیه
دیسمنوره یک شکایت شایع در زنان است. دیسمنوره اولیه به عنوان قاعدگی دردناک در غیاب بیماری های لگنی گفته می شود، که  ناشی از انقباضات رحمی ناشی از پروستاگلاندین های آزاد شده از آندومتر ایجاد می شود.1

50- 80 % زنان طی سیکل قاعدگی خود دیسمنوره را تجربه می کنند.2  

10-20% زنان دچار دیسمنوره  شدید شده که مانع از حضور آنها در محل کار می شود. 3،4

 درمان های مرسوم دیسمنوره شامل داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)  و قرص های ضد بارداری خوراکی است.8-5

پژوهشی در مارچ 2016 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  بر روی بررسی اثر مکمل زینک در درمان دیسمنوره اولیه انجام شد.  200 نفر با دیس منوره اولیه به طور رندوم به دو گروه  تقسیم شدند. در گروه مداخله "زینک به همراه مفنامیک اسید" و گروه کنترل "مفنامیک اسید و دارونما" تجویز شد. پس از سه ماه، تغییر در وقوع دیسمنوره و میزان درد در هر دو گروه بررسی شد.


میانگین نمره درد قبل از درمان

میانگین نمره درد بعد از درمان

Pvalue

گروه مداخله

8/1 ± 3/5

9/1 ± 2/1

<0.001

گروه کنترل

1/2 ± 8/ 5

6/2 ± 9/2

<0.001
مطالعه نشان داد که درد ناشی از دیسمنوره اولیه در هر دو گروه مداخله و کنترل کاهش یافت. اگرچه، میزان کاهش درد در گروه مداخله بیشتر بود، اما در مقایسه  با گروه کنترل تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. (P > 0.050)

همچنین مشاهده شد  که 64٪ از گروه مداخله  و 33٪ از گروه کنترل، پس از درمان، درد قاعدگی  را تجربه نمی کنند. (P <0.001)


نتیجه این مطالعه گواه این امر بود که استفاده از مکمل زینک در ترکیب با مفنامیک اسید در کاهش دیسمنوره اولیه در مقایسه با مفنامیک اسید به تنهایی موثرتر است و مصرف زینک در دیسمنوره اولیه منجر به کاهش شدت و مدت درد می شود.9

سایر مطالعات مرتبط:
برخی مطالعات نشان دادند که ممکن است زینک از دیسمنوره اولیه پیشگیری و در درمان آن نقش موثری داشته باشد، زیرا همانند NSAID ها اثر مهاری بر سیتوکاین های التهابی داشته و میزان COX1  و COX2  را کاهش داده و از متابولیسم پروستاگلاندین ها جلوگیری می کند.15-9

 در  مطالعه ای که در سال 2014 در دانشگاه ایران بر مقایسه اثر زینک سولفات و زنجبیل بر روی دیسمنوره اولیه انجام شد، نشان داد که درد قاعدگی در گروه مصرف کننده زینک در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافته است.16

 در سال 1983، kelly & abel دریافتند که زینک مانع از متابولیسم  پروستاگلاندین ها (PGs) در بدن می شود. آنها همچنین اظهار داشتند که غلظت  10-5 mol/L  از زینک در رحم می تواند سوخت و ساز PGs  در بدن را مهار و از کرامپ های رحمی جلوگیری کند.17

یک مطالعه در سال 1982 توسط Goei و همکاران انجام شده است18، نشان داد که تجویز 31 میلی گرم زینک در روز در مقایسه با 15 میلی گرم زینک در روز مانع از ایجاد درد های پیش از قاعدگی می شود. همچنین ثابت کرد که مصرف زینک در پیشگیری از کرامپ های رحمی موثر تر از درمان است.11

در مطالعه ای که در سال 2000 بر اثرات درمانی زینک روی سرماخوردگی داشتند، متوجه شدند که افراد مصرف کننده زینک قبل و طی دوران قاعدگی درد را تجربه نمی کردند.19

در مطالعه ای در  سال 2007 در آمریکا دریافتند که مصرف زینک باعث خون رسانی بهتر رحم از طریق سیستم مویرگی شده و به این نتیجه رسیدند که مصرف 31 میلی گرم زینک سه بار در روز، یک تا چهار روز قبل از قاعدگی بهترین اثر جهت بهبود و پیشگیری از کرامپ رحمی و دردهای قاعدگی را دارد.14

اگرچه مطالعات کمی بر تاثیر زینک روی دیسمنوره وجود د دارد ولی همگی اثرات مثبت زینک بر کاهش شدت درد را نشان می دهند، بنابر این می توان گفت ترکیب مفنامیک اسید با زینک در درمان دیسمنوره اولیه موثر است و باعث بهبود درد و کاهش وقوع آن می شود.

منابع:ncbi

برای مشاهده لینک سایت اینجا کلیک کنید

  1.    Dawood MY.. Dysmenorrhea. J Reprod Med 1985. Mar;30(3):154-167. [PubMed]
2.    Jlin JA, Rapkin A. Pelvic pain and dusmenorreheal. In: Berek JS.Novaks gynecology. 13th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2003:421-473.
3.    Stubblefield PG, Carrellis S, Kapp N. Family Planning. In: Break JS. Berek & Novak’s gynecology. 15th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2007: 247-311.
4.    Cunningham FG, Leveno KJ, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 23nd ed. New York: McGrawHill; 2010: 686.
5.    Zahradnik HP, Hanjalic-Beck A, Groth K.. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hormonal contraceptives for pain relief from dysmenorrhea: a review. Contraception 2010. Mar;81(3):185-196. 10.1016/j.contraception.2009.09.014 [PubMed] [Cross Ref]
6.    Al-Shidhani A, Al-Rawahi N, Al-Rawahi A, Sathiya Murthi P, Sathiya Murthi P, Sathiya Murthi P . Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) Use in Primary Health Care Centers in A’Seeb, Muscat: A Clinical Audit. Oman Med J 2015. Sep;30(5):366-371. 10.5001/omj.2015.73 [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
7.    Abdulla A, Adams N, Bone M, Elliott AM, Gaffin J, Jones D, et al. British Geriatric Society . Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing 2013. Mar;42(Suppl 1):i1-i57. 10.1093/ageing/afs199 [PubMed] [Cross Ref]
8.    Zhang WY, Li Wan Po A.. Efficacy of minor analgesics in primary dysmenorrhoea: a systematic review. Br J Obstet Gynaecol 1998. Jul;105(7):780-789. 10.1111/j.1471-0528.1998.tb10210.x [PubMed] [Cross Ref]
9.    Zekavat OR, Karimi MY, Amanat A, Alipour F.. A randomised controlled trial of oral zinc sulphate for primary dysmenorrhoea in adolescent females. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2015. Aug;55(4):369-373. 10.1111/ajo.12367 [PubMed] [Cross Ref]
10.    Fong LY, Zhang L, Jiang Y, Farber JL.. Dietary zinc modulation of COX-2 expression and lingual and esophageal carcinogenesis in rats. J Natl Cancer Inst 2005. Jan;97(1):40-50. 10.1093/jnci/dji006 [PubMed] [Cross Ref]
11.    Eby GA, Halcomb WW.. High-dose zinc to terminate angina pectoris: a review and hypothesis for action by ICAM inhibition. Med Hypotheses 2006;66(1):169-172. 10.1016/j.mehy.2005.06.013 [PubMed] [Cross Ref]
12.    Miao X, Sun W, Fu Y, Miao L, Cai L.. Zinc homeostasis in the metabolic syndrome and diabetes. Front Med 2013. Mar;7(1):31-52. 10.1007/s11684-013-0251-9 [PubMed] [Cross Ref]
13.    Prasad AS, Bao B, Beck FW, Kucuk O, Sarkar FH.. Antioxidant effect of zinc in humans. Free Radic Biol Med 2004. Oct;37(8):1182-1190. 10.1016/j.freeradbiomed.2004.07.007 [PubMed] [Cross Ref]
14.    Eby GA.. Zinc treatment prevents dysmenorrhea. Med Hypotheses 2007;69(2):297-301. 10.1016/j.mehy.2006.12.009 [PubMed] [Cross Ref]
15.    Balogun JA, Okonofua FE.. Management of chronic pelvic inflammatory disease with shortwave diathermy. A case report. Phys Ther 1988. Oct;68(10):1541-1545. [PubMed]
16.    Kashefi F, Khajehei M, Tabatabaeichehr M, Alavinia M, Asili J.. Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: a placebo-controlled randomized trial. Pain Manag Nurs 2014. Dec;15(4):826-833. 10.1016/j.pmn.2013.09.001 [PubMed] [Cross Ref]
17.    Kelly RW, Abel MH.. Copper and zinc inhibit the metabolism of prostaglandin by the human uterus. Biol Reprod 1983. May;28(4):883-889. 10.1095/biolreprod28.4.883 [PubMed] [Cross Ref]
18.    Goei GS, Ralston JL, Abraham GE. Dietary patterns of patients with premenstrual tension. J Appl Nutr 1982;34:1-8.
19.    Prasad AS, Fitzgerald JT, Bao B, Beck FW, Chandrasekar PH.. Duration of symptoms and plasma cytokine levels in patients with the common cold treated with zinc acetate. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2000. Aug;133(4):245-252. 10.7326/0003-4819-133-4-200008150-00006 [PubMed] [Cross Ref]

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد