بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا فراهمی زیستی و جذب فروس بیس گلیسین بیشتر است؟

آیا فراهمی زیستی و جذب فروس بیس گلیسین بیشتر است؟
قبل از بررسی اعتبار چنین ادعاهایی، استفاده متناقض از واژه شلات باید بررسی شود. از نظر علمی شلات ها "مواد شیمیایی آلی هستند که با دو یا چند پیوند به یک یون فلزی مرکزی متصل شده و حلقه هتروسیکل با اتم مرکزی فلزی ایجادمی کنند. برخی از سیستم های بیولوژیکی شلات فلزی مثل، اتصال آهن به پورفیرین هموگلوبین و منیزیم به کلروفیل گیاهان است1.

برخلاف تعریف بالا، در صنعت مکمل غذایی واژهشلات به هر ترکیب معدنی فرموله شده با اسیدهای آمینه و یا سایر اسیدهای آلیگفته می شود، چه ترکیبات ایجاد شدهویژگی های علمی یک شلات را داشته باشند، چه نداشته باشند.

با فرض این که یک مکمل معدنی یک شلات حقیقی باشد، چه شواهدی بر ارجحیت این فرمنسبت به فرم های دیگروجود دارد؟  در درجه نخست حامی اصلی برتری شلات آمینو اسید، آزمایشگاه آلبیون از کلیرفیلد است که به توسعه، ثبت اختراع ، و فروش این شلات به عنوان مواد تشکیل دهنده مکمل های غذایی و افزودنی بهغذاها معرفی نموده است2.

آلبیون ادعا می کند که برتری شلات آمینو اسید معدنی در درجه اول در جذب بهبود یافته نسبت به دیگر ترکیبات معدنی نهفته است.این جذب بهبود یافته توسط یک یا چند مکانیسم نظری رخ می دهد:3

 1. این شلات در معده یا روده به یونهای معدنی آزاد تجزیه نمی شود و این امر از واکنش لیگاندهای مهاری موجود در غذا مانند فیتات و اگزالاتبا آهن جلوگیری می کند. همچنین، این ترکیب دست نخوردهدارای کمترینتحریک دستگاه گوارش در افراد حساس است.

2. این شلاتبصورت دست نخورده از طریق مسیر جذب اسید آمینه جذب شده، که این امر موجب جذب درصد بیشتری از مواد معدنی در مقایسه با مسیر جذب معمول املاح می شود.

مطالعات ارزش غذایی و جذب،انحصاراً  بر رویشلات آهن بیس-گلیسینبا نام تجاری  فروشل®، محصول شرکت آلبیون،انجام شده است.
بیشتر آزمایش ها بهمقایسه جذب فروشل® با فروس سولفات پرداخته است،که رایج ترین مکمل آهن است. این مطالعات، معمولاً با مخلوط کردن ترکیبات آهن با غذاهای مختلف، از قبیل غلات غنی شده، شیر خشک نوزادان و ... انجام شده است.

بر اساس گزارش تحقیقات،فروشل®تا پنج برابر بیشتر از فروس سولفات، زمانی که در یک فرنی آرد ذرت به بزرگسالان داده شد،جذب داشتو زمانی که به فرم قرص به بالغین داده شده است، 59% بیشتر جذب داشت3.

 در تحقیقات دیگری نشان داد کهفروشل®حدود دو برابر بهتر از فروس سولفات در نان غنی شده ای کهبه مردان بزرگسال داده شده بود، جذب داشته است4.

محققان نتیجه گرفتند که شلات آهن فراهمی زیستی بالاتری نسبت به انواع آهن دیگر دارد، زیرا از عوامل مهار کننده جذب که معمولاً در روده به وجود می آیند خصوصاً زمانی که ترکیبات آهنبا غذا مخلوط می شوند، محافظت می شود.

طبق شواهد فوق، به نظر می رسد که مزیت اصلی اسید آمینه شلات کننده ی مواد معدنی در بهبود جذب هنگامی است که این ترکیبات با غذاهای حاوی مهار کننده های جذبمورد استفاده قرار می گیرد، باشد. با این حال، یکی دیگر از پژوهش ها در رابطه با درمان کم خونی فقر آهن با شلات آهن در مقایسه با مکمل  فروس سولفات درنوزادان کم خون و دچار سوء تغذیه و کودکان خردسال به فرم  شربت به مدت چهار هفته بود که بهبودی مشابهی در سطح هموگلوبین اماافزایش بیشتری در سطح ذخایرآهندر نوزادان دریافت کننده فروشل®مشاهده شد5.

واضح است که ،فروشل®سریع تر از دیگر ملح های آهن در طول مدت کوتاه چهار هفته ای ذخایر آهن را پر می کند.

در آزمایش دیگری، به نوجوانان مبتلا به کم خونی قرص های 30، 60، یا 120 میلی گرم/روز فروشل®یا 120 میلی گرم فروس سولفات داده شد6.این قرص با صبحانه و یا  با شام مصرف می شد.

در پایان هفته چهارم، هموگلوبین به طور مشابه در همه گروه ها  افزایش یافته بود در حالی که فریتین در تمام گروه ها بهبود یافته بودجزدر گروه دریافت کننده کمترین مقدارفروشل®.

این محققان به این نتیجه رسیدند که کمترین دوز فروشل®نتایج مشابه به بالاترین دوزفروس سولفات دارد.در حالی که این مطالعات نشان می دهد مبتلایان به کم خونی سریع تر به فروشل®در مقایسه بافروس سولفات پاسخ می دهند.

منابع و ماخذ:

1.

Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, 12th ed.


2.

http://www.albionlabs.com


3.

 Ashmead HD. The absorption and metabolism of iron amino acid chelate. Arch LatinoamNutr 2001;51(1 Suppl 1):13-21.


4.

Layrisse M, Garcia-Casal MN, Solano L, et al. Iron bioavailability in humans from breakfasts enriched with iron bis-glycine chelate, phytates and polyphenols. J Nutr

2000;130:2195-9.
5.

Pineda O, Ashmead HD. Effectiveness of treatment of iron-deficiency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. Nutrition 2001;17:381-4.


6.

Pineda O, Ashmead HD, Perez JM, Lemus CP. Effectiveness of iron amino acid chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. J ApplNutr 1994; 46:2-11.

https://www.integrativepractitioner.com/topics/digestive-health/a-review-of-mineral-absorption-with-special-consideration-of-chelation-as-a-method-to-improve-bioavailability-of-mineral-supplements/


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد