بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین D و تاثیر آن بر دیابت

ویتامین D و تاثیر آن بر دیابت

ارتباط دیابت به عنوان شایع ترین بیماری متابولیک در سراسر جهان با ویتامین دی دستمایه بسیاری از مطالعات بوده است

 ویتامین D یکی از انواع ویتامین های محلول در چربی است که در سال 1930 کشف و کلسیفرول نام گذاری شد.این ویتامین در اصل یک پیش ساز هورمونی است که فرم نهایی آن در بدن ساخته می شود.

ارگوکلسیفرول(ویتامین D2) و کوله کلسیفرول (ویتامین D3) از متابولیت های آن هستند.

افزون بر نقش سرنوشت ساز و مهم در سلامت استخوان ها، کارکردهای دیگری هم برای ویتامین D شناخته شده است؛ مانند جلوگیری از تزاید یاخته ها در بدخیمی های کولورکتال،پروستات وپستان و نیز نقش آن در بیماری های خود ایمنی.

اگر چه ویتامینD نقش مهمی در هموستازکلسیم ایفا می کند، یافته های فراوانی به دست آمده است که نقش آن را در کارکرد سیستم ایمنی و دیابت تیپ 1و 2 نیز نشان می دهد و پژوهشها کمبود ویتامین د را با تغییرات غلظت گلوکز و انسولین خون، و نیز حساسیت بافت های هدف به انسولین مربوط می دانند.


ویتامین دی دارای کارکردهای پرشماری در بدن است و گیرنده های آن در بیش از 30 بافت گوناگون(مانند پانکراس ، قلب و لنفوسیت ها) وجود دارند.

 ویتامین D ممکن است در درمان دیابت از راه افزایش حساسیت به انسولین وهمچنین افزایش تراوش آن نقش داشته باشد.


کاهش ویتامینD به افزایش هورمون پاراتیروئید (PTH) می انجامدکه این خود افزایش Ca++ درون سلولی را درپی دارد.

افزایش Ca++ درون سلولی به نوبه خود گیرنده های انسولین را دربافت های هدف مهارمی کند وکانال Glut - 4 (گذرگاه وجا به جاگر مهم واصلی گلوکز در ماهیچه ها و بافت چربی) را می بندد.

از سوی دیگر تراوش انسولین ازیاخته های بتای پانکراس بستگی به غلظت کلسیم داخل سلولی دارد.

ازاینرو چنان چه افزودن بر رعایت رژیم غذائی ، دارو درمانی و/ یا انسولین تراپی ، تجویز ویتامینD بر شاخص های کنترل دیابت موثر باشد شاید بتوان ویتامینD را به عنوان یکی از درمان های کمکی در دیابت به کار برد.

ازسوی دیگر امروزه آشکار شده است که حتی در کشورهای پیشرفته کمبود ویتامینDشایع تر از آنی است که پنداشته می شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


1-John BB, Kenneth SP. Type 2 diabetes mellitus. In: Kronenberg, Melmed,Polonsky and et al.William's Textbook of Endocrinology.Saunders,Philadelphia. 2008; 1329-1354.
2- Takeda E., Yamamoto H.,Taketani Y., et al. Vitamin D-Dependent Rickets Type I and Type II. ActaPediatric of Japan.1997; 39:508.
3- Bouillon R.Non-classical actions of the vitamin D.Bone. 2007; 40 (6):S9.
4- Harris SS,Dawon – Hughes B. Seasonal change in plasma25 – hydroxyvitamin D concentration .American Journal of Clinical Nutrition. 2002; 169 : 1202 – 6
5- Borissova AM,Tankova T,KirilovGand, et al. The effect of vitamin D3 on insulin secretion and peripheral insulin sensitivity in type 2 diabetic patients.International Journal of Clinical Practice.2003; 57:258–261.
6- Gedik O,Akalin S. Effects of vitamin D deficiency and repletion on insulin and glucagon secretion in man. Diabetologia.986; 29:142–145.
7- Sesti G. Pathophysiology of insulin resistance. Best practice Research ofClinicalEndocrionlogy. 2006;20: 665 – 79
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد