بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اسپرولینا، کاهنده کلسترول

فارماکوکینتیک
فارماکوکنیتیک اسپیرولینا در انسان‌ مورد مطالعه قرار نگرفته است. با این حال، پروتئین‌ها، چربی‌ها و کربوهیدرات‌های موجود در اسپیرولینا توسط فرآیندهای فیزیولوژیکی طبیعی هضم، جذب و متابولیزه می‌شوند.

اندیکاسیون و کاربرد

اسپیرولینا دارای برخی اثرات ضد ویروسی در مطالعات مقدماتیin vitro و بررسی‌های حیوانی است. همچنین شواهدی از طبیعت اولیه وجود دارد که اسپیرولینا به‌صورت مطلوبی می‌تواند عملکرد ایمنی و توانایی محافظت کبدی داشته باشد.

در مطالعات آزمایشگاهی اخیر مشخص شده است که برخی از واکنش‌های آلرژیک را مهار می‌کند. در برخی تحقیقات حیوانی اثرات کاهش دهنده کلسترول گزارش شده است.

*********

منبع: سامانه مکمل شناسی 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد