بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سکوایزولاریسیرزینول دی گلیکوزید چیست؟

Secoisolariciresinol Diglycoside (SDG) شرح سکوایزولاریسیرزینول دی گلیکوزید یا SDG یک لیگنان گیاهی است که به مقدار قابل توجهی در بذرکتان یا (linseed) flaxseed یافت می‌شود.

SDG به عنوان یک فیتواستروژن دسته‌بندی می‌شود چرا که یک ترکیب غیراستروئیدی مشتق از گیاهان است که دارای فعالیت شبه استروژنی است. SDG فعالیت استروژنی ضعیفی دارد. سطح SDG در بذر کتان از 6/0 درصد تا 8/1 درصد متفاوت است. لیگنان‌ها یکی از دو دسته اصلی فیتواستروژن‌ها هستند و دسته دیگر ایزوفلاوون‌ها می‌باشد.

لیگنان‌های گیاهی مواد پلی فنلی هستند که از فنیل آلانین به واسطه دی مریزاسیون الکل‌های سینامیک جایگزین شده، مشتق می‌شوند. لیگنان‌های پستانداران لیگنان‌هایی هستند که از لیگنان‌های گیاهی مشتق می‌شوند. برای مثال در پی دریافت، SDG به آگلیکون سکوایزولاریسیرزینول تبدیل می‌شود که سپس به لیگنان‌های پستانداران، انترولاکتون و انترودیول تبدیل می‌شود.

اکثر اثرات SDG خوراکی توسط انترولاکتون و انترودیول انجام می‌شود. فرمول مولکولی SDG، C32H46O16 و وزن مولکولی آن 71/686 دالتون است. آگلیکون SDG همچنین با عنوان 2و3- بیس(3 - متوکسی-4- هیدروکسی بنزیل) بوتان -1و4- دیول هم شناخته می‌شود. انترولاکتون همچنین با عنوان ترانس -2، 3- بیس ](3- هیدروکسی فنیل) متیل[ - بوتیرولاکتون هم شناخته می‌شود.

********

منبع :سامانه مکمل شناسی  

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد