بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فارماکوتینیک ویتامین D به چه صورت است

بخش عمده¬ی ویتامین D در روده¬ی کوچک جذب می‌شود. این ویتامین به روش انتشار غیرفعال از لومن روده¬ی باریک جذب انتروسیت‌ها می‌شود. ویتامین D در میسل‌های تشکیل شده از اسیدهای صفراوی و مواد دیگر به انتروسیت تحویل داده می‌شود. بازده جذب ویتامین D بالاست. تقریبا 50% تا 80% ویتامین D دریافتی جذب می‌شود.

ویتامین D به شکل شیلومیکرون‌ها توسط انتروسیت‌ها به داخل عروق لنفاوی ترشح می‌شود و سرانجام از طریق مجرای توراسیک وارد جریان خون می‌شود. ویتامین D در خون همراه با پروتئین متصل شونده به ویتامین D آلفا گلوبین حمل می‌شود.

این پروتئین همچنین پروتئین متصل شونده به ویتامین D (DBP) و نیز پروتئین جزء گروه- ویژه (Gc) خوانده می‌شود. بخش عمده¬ای از ویتامین D در گردش توسط هپاتوسیت‌ها دریافت می‌شود.سپس در آنها به 25- هیدروکسی ویتامین D، 25 (OH) D یا کلسیدیول تبدیل می‌شود که این واکنش توسط آنزیم ویتامین D 

25-هیدروکسیلاز کاتالیز می‌شود.

25 (OH) D اصلی‌ترین شکل در گردش ویتامین D است. این متابولیت ویتامین D در شرایط فیزیولوژیک از نظر بیولوژیکی فعال نیست. شکل هورمونی فعال بیولوژیک ویتامین D یعنی 1و25 دی هیدروکسی ویتامین D، 1,25 (OH2) D، یا کلسی تریول در کلیه¬ها و با عمل آنزیم 25- هیدروکسی ویتامین D1- آلفا هیدروکسیلاز حاصل می‌شود.

این آنزیم یک اکسیژناز است که عملکرد آن با نوعی سیتوکروم P450 به نام CYP27B1 مخلوط است. 25 (OH) D و 1,25 (OH) 2 Dتوسط آنزیم سیتوکروم P450C24(CYP24) که که با اکسیژناز عملکرد مخلوط دارد، هیدروکسیله شده و نهایتاً به ترتیب 24و 25 – دی هیدروکسی ویتامین D 
(25 (OH)2 D و24) و 1,24,25 - تری هیدروکسی ویتامین D 
(OH) 3 D) (1,24,25حاصل می‌شوند. غیرفعال سازی 1,25 (OH)2 D و 25 (OH) D از طریق هیدروکسیلاسیون 

در کربن بیست و چهارم با CYP24 کاتالیز می‌شود. دیگر متابولیت‌های 1,25 (OH) 2 D کلسیتروئیک اسید و لاکتون 1 آلفا و  lactone cholecalciferol- 25 R (OH)2-26,23s می‌باشد. ویتامین D و متابولیت‌های آن در ابتدا از طریق مجرای صفراوی ترشح می‌شوند. محصول تجزیه¬ شده نهایی حاصل از 1,25 (OH)2 D3 کلسیتروئیک اسید است که توسط کلیه‌ها ترشح می‌شود.

**********

منبع: سامانه مکمل شناسی 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد