بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی بالینی تداخل کرن بری با آنتاگونیست های ویتامین کا ( وارفارین )


✅ بررسی بالینی تداخل کرن بری با آنتاگونیست های ویتامین کا ( وارفارین ):

 نچرال مدیسین/ طب مکمل و جایگزین Winston & Kuhn:

✔تداخل: متوسط
✔ تجویز: با احتیاط (مانیتورتراپی )
✔ شدت: بالا
✔ وقوع: محتمل
✔درجه شواهد: B

 شواهد متناقض و بحث برانگیزی در ارتباط با اثر کرن بری بر غلظت پلاسمایی وارفارین وجود دارد.

گزارشات موردی حاکی از آن است که مصرف کرن بری سبب افزایش غلظت پلاسمایی وارفارین، افزایش INR و در نتیجه سبب افزایش خون ریزی ( شامل خون ریزی های خود به خودی شدید و خون ریزی های شدید پس از جراحی ) میشود.

 علاوه بر این، شواهد بالینی اولیه پیشنهاد‌ میکنند که مصرف دوز بالای کرن بری ( ۱۰۰۰mg سه بار در روز ) تا ۳ هفته سبب افزایش INR AUC تا ۲۸٪ در مقایسه با دارونما و افزایش خطر خون ریزی میشود ( Aston et al, 2006 ).

 به دلیل مشاهده‌ این تداخلات و نیز افزایش خطر خونریزی، هشدار مربوط به این تداخل در بروشور بسته بندی وارفارین در آمریکا، اضافه شد.

 همچنین کمیته ایمنی داروها در انگلستان و نیز آژانس تنظیم مقررات دارویی و محصولات بهداشتی انگلستان*، در ارتباط با تداخل وارفارین و کرن بری هشدار می دهند.*CSM/MHRA

 بااین حال، نتایج برخی مطالعات دیگر مانند فاز ۳ بالینی مطالعات در بیماران مصرف کننده وارفارین، حاکی از آن است که نوشیدن آب کرن بری، ۲۵۰ سی سی روزانه تا ۷ روز یا ۲۴۰ سی سی یک تا دو بار در روز تا ۱۴ روز، بطور معنادار و قابل توجه بر غلظت پلاسمایی وارفارین و INR اثر ندارد و در نتیجه وارفارین با کرن بری تداخل ندارد.

 مکانیسم این تداخل هنوز بطور کامل شناخته شده‌ نیست ولی بنظر میرسد کرن بری از طریق مهار سیتوکروم 2C9 ( سیتوکروم دخیل در متابولیسم وارفارین ) سبب افزایش غلظت پلاسمایی وارفارین و در نتیجه افزایش خطر خون ریزی میشود.

 بااین حال، تداخل وارفارین با کرن بری هنوز تایید نشده است. تحقیقات فارماکوکینتیکی متناقض نشان داده اند که مصرف ۲۴۰ سی سی یا حتی ۶۰۰ سی سی آب کرن بری روزانه، بطور معنادار و قابل توجه نمی تواند برروی غلظت پلاسمایی وارفارین تاثیر گذار باشد.

 یک مطالعه انسانی به اثرات آب کرن بری، آب انگور و چای بر کلیرانس داروی فلوربی پروفن* پرداخت؛ در حالیکه، تمام این سه نوشیدنی بر کلیرانس ترکیباتی که از طریق سیتوکروم 2C9 در محیط برون تنی ( invitro ) تاثیر میگذارند، هیچ کدام از نوشیدنی ها در انسان بطور معنادار و قابل توجه بر این سیتوکروم تاثیر گذار نبودند.
در نتیجه، محققین این مطالعه نتیجه گیری می کنند که از آنجایی که وارفارین از طریق سیتوکروم 2C9 متابولیزه میشود، به احتمال زیاد این سه نوشیدنی هم نمی توانند تاثیر معناداری بر غلظت پلاسمایی وارفارین ایجاد کنند ( Greenblatt et al, 2006 ).

*flurbiprofen

 نکته کلیدی

تداخل کرن بری با آنتاگونیستهای ویتامین کا ( وارفارین ) تایید نشده است و مطالعات موجود، متناقض و مورد بحث می باشند. از آنجایی که گزارشاتی از افزایش غلظت پلاسمایی وارفارین و افزایش خطر خون ریزی با ترکیبات حاوی کرن بری در این بیماران وجود دارد، توصیه میشود که این بیماران "با احتیاط" ترکیبات حاوی کرن بری را مصرف کنند و مانیتور دقیق تر و منظم تری ( از جمله پایش دقیق تر و منظم تر INR ) برای این بیماران صورت گیرد ( Monitor Therpay ).

 Natural Medicine Comprehensive Database 2018.

 Winston & Kuhn's Herbal Therapy and Supplements: A Scientific and Traditional Approach 2nd Edition.

 دکتر مهدی شاهمیرانی

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد