بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی پیروات را بخوانیم

پیروات فرم آنیونی ارگانیک اسید سه کربنه پیرویک اسید است. پیروات یک واسطه کلیدی در مسیرهای گلیکولیتیک و پیروات دهیدروژناز است که منجر به تولید انرژی بیولوژیک می‌شود.

پیروات اگرچه در ارگانیسم‌های زنده به مقدار زیاد یافت می‌شود، اما یک ماده مغذی ضروری نیست چون بدن قادر به سنتز آن می‌باشد.

پیروات از طریق رژیم غذایی هم تامین می‌شود. میزان متوسط دریافت روزانه این ماده بین 100 میلی‌گرم و 1 تا 2 گرم متغیر است. برخی میوه‌ها و سبزیجات غنی از پیروات هستند.

برای مثال یک سیب قرمز متوسط، حاوی تقریبا 450 میلی‌گرم پیروات است. آبجو تیره و شراب قرمز نیز منابع غنی پیروات هستند.


تحقیقات اخیر پیشنهاد می‌کند که پیروات در غلظت‌های سوپرفیزیولوژیک می‌تواند در درمانهای قلبی- عروقی به عنوان یک ماده اینوتروپ نقش داشته باشد.

مقادیر سوپرفیزیولوژیک این ماده همچنین می‌تواند در افزایش توان ورزشی و کنترل وزن موثر باشد.


پیروات همچنین به عنوان 2-اوگزوپروپانوآت، آلفا- کتوپروپیونات، استیل فرمات و پیروراسمات شناخته می‌شود.

پیروات و پیرویک اسید به طور مکرر به جای هم استفاده می‌شوند، با وجود اینکه پیروات آنیون پیرویک اسید بوده و فرمی است که در ارگانیسم‌های زنده یافت می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی پیروات
پیروات یک منبع سوخت بیولوژیک است. این ماده دارای فعالیت‌های اینوتروپیک عضله اسکلتی و قلبی و آنتی اکسیدانی بوده، همچنین می‌تواند در کنترل وزن موثر باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی پیروات

پیروات از طریق تبدیل به استیل کوآنزیم A، به عنوان یک سوخت بیولوژیک ارائه می‌شود که وارد سیکل تری کربوکسیلیک اسید یا Kerbs شده و به طور هوازی ATP تولید می‌کند.

انرژی همچنین می‌تواند به طور غیرهوازی از تبدیل پیروات به لاکتات به دست آید.


در سطوح سوپرفیزیولوژیک، پیروات عملکرد انقباضی قلب به واسطه متابولیزه شدن گلوکز یا اسیدهای چرب، افزایش می‌دهد. اثر اینوتروپیک پیروات برای کاهش عملکرد قلب در اثر ایسکمی/ reperfusion قابل توجه است.

اثر اینوتروپیک پیروات نیاز به تزریق داخل کرونری دارد.
از جمله مکانیسم‌های ممکن برای این اثر، افزایش تولید ATP و افزایش پتانسیل فسفریلاسیون ATP است. مکانیسم دیگر، فعال کردن پیروات دهیدروژناز و افزایش اکسیداسیون خود از طریق مهار پیروات دهیدروژناز کیناز است.

پیروات دهیدروژناز در ایسکمی میوکارد غیرفعال می‌شود. کاهش غلظت فسفات غیرآلی سیتوزولیک نیز توجیه دیگری است. مکانیسم‌های احتمالی دیگر افزایش دریافت و آزاد سازی یون در شبکه سارکوپلاسمی و مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن می‌باشد.


نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که پیروات در سطوح سوپرفیزیولوژیک، انتقال گلوکز به سلول‌های ماهیچه‌ای را در پروسه‌ای به نام استخراج گلوکز خون، افزایش می‌دهد که می‌تواند ذخایر گلیکوژن عضله اسکلتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به افزایش ظرفیت تحمل هوازی شود.


نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که سطوح سوپرفیزیولوژیک پیروات ممکن است در کاهش ذخائر چربی موثر باشد.

پس از تجویز مکمل پیروات و دی‌هیدروکسی به موش‌ها RQ پایین‌تری مشاهده می‌شود که نشانه افزایش مصرف چربی به عنوان منبع انرژی و همچنین افزایش میزان متابولیسم در حال استراحت می‌باشد.

در این موشها به دنبال مصرف پیروات افزایش سطح تیروکسین،کاهش سطح انسولین پلاسما و کاهش سنتز لیپید در بافت چربی مشاهده شد. اکسیداسیون چربی ممکن است در بعضی افراد چاقی که پیروات مصرف می‌کنند افزایش یابد.


فعالیت آنتی اکسیدانی پیروات در مقابله با هیدروژن پراکسید و لیپید پراکسید یک اثر مستقیم آنتی‌اکسیدانی است. سطوح سوپرفیزیولوژیک پیروات ممکن است به طور غیرمستقیم، گلوتاتیون احیا سلولی را افزایش دهد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی پیروات

پیروات بعد از جذب از مجرای گوارش، از طریق گردش پورت به کبد منتقل مشده و توسط مسیرهای مختلفی متابولیزه می‌شود. پیروات ممکن است به استیل کوآنزیم A تبدیل شود که می‌تواند وارد چرخه‌ تری کربوکسیلیک اسید یا کربس kerbs به منظور تولید هوازی ATP شود. انرژی همچنین می‌تواند به طور غیرهوازی از احیاء پیروات به لاکتات به دست آ‌ید.

پیروات به واسطه یک واکنش آمینوترانسفراز، می‌تواند به L- آلانین تبدیل شود و از طریق تبدیل به اگزالواستات توسط پیروات کربوکسیلاز، می‌تواند پیش‌ساز سنتز گلوکز و گلیکوژن از طریق پروسه‌ای به نام گلوکونئوژنز شود.

پیروات متابولیزه نشده در کبد می‌تواند از طریق گردش سیستمیک به بافت‌های دیگر بدن منتقل شده و تحت پروسه‌های متابولیک مشابه قرار گیرد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد