بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی رسوراترول را بخوانیم

رسوراترول، فیتوالکسینی است که به طور طبیعی توسط گیاهان بلندتر در پاسخ به صدمات یا عفونت قارچی تولید می‌شود. فیتوالکسین‌ها تولید شده توسط گیاهان به عنوان سد دفاعی گیاه در برابر میکروارگانیسم‌های پاتوژن مانند قارچها عمل می‌کند.

الکسین کلمه‌ای یونانی و به معنای دفاع کردن یا برای حفاظت می‌باشد. رسوراترول ممکن است فعالیتی شبیه الکسین برای انسان‌ها داشته باشد.

مطالعات اپیدمیولوژی حیوانی و آزمایشگاهی پیشنهاد می‌کند که دریافت مقادیر بالای رسوراترول با کاهش بروز بیماری‌ قلبی-عروقی و کاهش خطر سرطان همراه است.


رسوراترول از درخت انگور (vitis vinifera l) به دست می‌آید که در درخت مو، ریشه‌ها، دانه‌‌ها و ساقه‌ها وجود دارد اما بیشترین غلظت آن در پوست انگور است. شراب هم حاوی رسوراترول است. غلظت رسوراترول در شراب قرمز بیشتر از شراب سفید است.


تفاوت بین شراب قرمز و سفید، علاوه بر نوع انگور مصرفی، این است که در تهیه شراب قرمز پوست و دانه‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که شراب سفید عمدتاً از آب میوه تهیه می‌شود.

در طول پروسه تهیه شراب، رسوراترول به مانند دیگر پلی فنول‌ها، شامل کورستین، کاتچین، گالوکاتچین پروسیانیدین‌ها و پرودلفیدین‌ها (تانین‌های متراکم) از پوست انگور از طریق پروسه‌ای به نام maceration استخراج می‌شود.


رسوراترول مانند پلی فنول‌های دیگر شراب، سبب کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی کرونری می‌شود.

میزان کمتر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی در فرانسه، در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی با ریسک فاکتور مشابه، با مصرف مکرر شراب قرمز مرتبط می‌باشد.


علاوه بر انگور و شراب سایر منابع رسوراترول شامل بادام زمینی و توت سفید است. رسوراترول همچنین در مقادیر قابل توجهی در ریشه‌ها و ساقه‌های خشک شده گیاه Polygonium Cuspidatum Sieb. Et. zucc یافت می‌شود که به عنوان knotweed ژاپنی هم شناخته می‌شود.

ریشه و ساقه خشک شده این گیاه در طب سنتی چین و ژاپن به عنوان یک تقویت کننده گردش خون کاربرد دارد. اکثر مکمل‌های حاوی رسوراترول که در ایالات متحده به فروش می‌رسد حاوی عصاره ریشه Polygonium cuspidatum است.

در Dara kchasava، یک درمان گیاهی سنتی کاردیو تونیک، از vitis vinifera L. به عنوان جز اصلی‌ استفاده می‌کند که حاوی رسوراترول است.


رسوراترول که به عنوان 3 و 4 و 5 تری هیدروکسی استیلبن و 3 و 4 و 5- استیل بنتریول هم شناخته می‌شود، در فرم‌های سیس و ترانس استرئوایزومر وجود دارد. رسوراترول منشاء مولکولی خانواده‌ای از پلیمرها به نام وینیفرین‌ها است.

رسوراترول سیس و ترانس به طور طبیعی مثل گلیکوزیدهای آن ایجاد می‌شود. رسوراترول- 3-O- بتا- D- گلیکوزید همچنین به عنوان پیسئید شناخته می‌شود و گلیکوزیدهای سیس و ترانس مربوطه، سیس- پیسئید و ترانس- پیسئید نامیده می‌شوند.

فرمول مولکولی رسوراترول C14H12O3 و وزن مولکولی‌ آن 25/288 دالتون است.


استرئوایزومر رسوراترول یافت شده در انگورها و بادام زمینی فرم ترانس است.

هر دوی رسوراترول سیس و ترانس در polygonium cuspidatum یافت می‌شود.


بنابراین مولکول‌های غذایی حاوی رسوراترول که به طور اساسی از این گیاه مشتق می‌شوند حاوی هر دو استرئوایزومر هستند. مقدار رسوراترول (ترانس- رسوراترول) در بادام زمینی از 02/0 تا 79/1 میکروگرم بر گرم متغیر است.

شراب قرمز حاوی6/0 تا 8/0 میکروگرم بر میلی لیتر و پوست انگور تازه تقریبا حاوی 50 تا 100 میکروگرم بر گرم، رسوراترول است.
یک لیوان شراب قرمز به طور متوسط دارای 600 تا 700 میکروگرم رسوراترول است.

عملکرد مکمل های غذایی رسوراترول
رسوراترول ممکن است عملکردهای کاردیو پروتکتیو و آنتی پرولیفراتیو داشته باشد.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی رسوراترول

مکانیسم عمل رسوراترول برای محافظت از قلب و عروق ممکن است شامل مهار اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، مهار پرولیفراسیون عضله صاف و مهارتجمع پلاکتی باشد.

رسوراترول همچنین سنتز لیپید در کبد موش را کاهش داده و تولید ایکوزانوئیدهای پروآتروژنی توسط پلاکت‌ها و نوتروفیل‌ها را مهار می‌کند.
فعالیت آنتی اکسیدانی رسوراترول ممکن است نقش مهمی در عمل کاردیو پروتکتیو آن ایفا کند.

علاوه بر توانایی این ماده در مهار اکسیداسیون LDL، رسوراترول همچنین آنیون سوپراکسید و هیدروژن پراکسید تولید شده از طریق ماکروفاژهای تحریک شده با لیپوپلی ساکاریدها یا استرهای فوربول را مهار می‌کند.

نتایج مطالعات همچنین نشان می‌دهد که این ماده، رهایی آراشیدونیک اسید توسط لیپوپلی‌ساکاریدها یا استرهای فوربول را کاهش می‌دهد. این ماده همچنین با رادیکال‌های هیدروکسیل مقابله کرده و به حفظ ذخائر گلوتاتیون کمک می‌کند.


عمل فیتواستروژنیک احتمالی رسوراترول ممکن است به عمل کاردیو پروتکتیو ممکن آن نسبت داده شود. رسوراترول به عنوان مخلوطی از آگونیست/ آنتاگونیست برای آلفا و بتا رسپتورهای استروژن عمل می‌کند.

این ماده به بتا رسپتور استروژن و آلفا رسپتور استروژن با تمایل قابل مقایسه، اما 7000 برابر کمتر از استرادیول متصل می‌شود. رسوراترول به رسپتور استروژنی بتا با تمایل بیشتری از رسپتور استروژنی آلفا متصل می‌شود.

رسوراترول همچنین اثر آنتاگونیستی استرادیول برای رسپتور استروژنی آلفا با بعضی رسپتورهای استروژنی داشته اما اثر آنتاگونیستی استرادیول با رسپتور استروژنی بتا را ندارد.


عمل آنتی پرولیفراتیو ممکن رسوراترول همچنین ممکن است به روش‌های مختلفی اعمال شود. این ماده همچنین عمل آنتی موتاژنی دارد.

همانگونه که از طریق مهار پاسخ موتاژنی وابسته به دوز ایجاد شده توسط درمانSalmonella typhimurium نژاد TM677 با 7 و 12- دی متیل بنز (a) آنتراسن (DMBA) توضیح داده شد.

رسوراترول رویدادهای سلولی مرتبط با شروع، ادامه و پیشرفت را مهار می‌کند. این ماده همچنین فعالیت‌ سیکلو اکسیژناژها (COX) را در مدل‌های سرطانی مختلفی با اثر روی سطح پیشرفت و توسعه مهار می‌کند.


رسوراترول رشد خطوط سلولی سرطانی مختلف و تومورها را سرکوب کرده و در نتیجه پیشرفت سرطان را مهار می‌کند. این ماده ریبونوکلئوئید ردوکتاز، DNA پلی مراز، رونویسی COX2 در سلول‌های اپیتلیال پستان انسان و فعالیت اورنیتین دکربوکسیلاز را مهار می‌کند.

اورنیتین دکربوکسیلاز آنزیم کلیدی در بیوسنتز پلی آمین است که در رشد تومور افزایش می‌یابد.


رسوراترول فعالیت آنزیم‌های متابولیزی فازII را که در سم زدایی کار سینوژنها، افزایش آپوپتوز، مهار پیشرفت سرطان از طریق افتراق سلولی و مهار پروتئین کیناز D و پروتئین کیناز C نقش دارند را تحریک می‌کند.

نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که رسوراترول فعالیت NF-kappa B و همچنین بیان ژن وابسته به NF-kappa B را از طریق مهار فعالیت I-kappa B کیناز، که تنظیم‌ کننده کلیدی فعالیت NF-kappa B است، مهار می‌کند.


مکانیسم عمل آنتی پرولیفراتیو رسوراترول مشخص نیست.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر

توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد