بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های غذایی مجاز برای دیابتی ها+جینکوبیلوبا

هرچند صحبت از مواد غذایی مورد استفاده بیماران دیابتی زیاد است. اما  نباید بدون مطالعه و تحقیقات علمی بخ سراغ این اخبار رفت

جینکوبیلوبا و جینسنگ، داروهای گیاهی هستند که از دیرباز در طب سنتی برای مصارف گوناگونی استفاده می شوند. مطالعات بسیاری پیرامون اثر این ترکیبات بر دیابت که یک اختلال متابولیک است انجام شده است. نتایج این مطالعات نشان می دهند که این ترکیبات در تنظیم قند خون در دیابت موثر است.

البته بی تردید این توصیه ها نمیتواند جایگزین مشاوره با پزشک متخصص باشد ولی می تواند به عنوان یک اطلاعات عمومی مورد توجه قرار گیرد وبر اساس نظر پزشک، مکمل مورد نظر تهیه شود

منابع :
1.    Xin Q, Liu Y, Yang L, Fu C, Chen K. [Ginkgo preparations of Chinese medicine and treatment of diabetes: mechanisms and clinical applications]. Zhongguo Zhong yao za zhi= Zhongguo zhongyao zazhi= China journal of Chinese materia medica. 2014;39(23):4509-15.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25911792

2.    Khaĭrullin I, Esin R, Pozdniak A. [Cognitive impairment in patients with diabetes mellitus type 2 and possibilities of its treatment.]. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni SS Korsakova/Ministerstvo zdravookhraneniia i meditsinskoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii, Vserossiiskoe obshchestvo nevrologov [i] Vserossiiskoe obshchestvo psikhiatrov. 2013;114(9):25-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403297

3.    Qiu Jy, Chen X, Zheng Xx, Jiang Xl, Yang Dz, Yu Yy, et al. Target cell extraction coupled with LC‐MS/MS analysis for screening potential bioactive components in Ginkgo biloba extract with preventive effect against diabetic nephropathy. Biomedical Chromatography. 2015;29(2):226-32.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24925151

4.    He Y-T, Xing S-S, Gao L, Wang J, Xing Q-C, Zhang W. Ginkgo biloba attenuates oxidative DNA damage of human umbilical vein endothelial cells induced by intermittent high glucose. Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014;69(3):203-7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24716410

5.    Li X-s, Zheng W-y, Lou S-x, Lu X-w, Ye S-h. Effect of Ginkgo leaf extract on vascular endothelial function in patients with early stage diabetic nephropathy. Chinese journal of integrative medicine. 2009;15:26-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19271166

6.    Wang X, Sun Z, Yu J. [Effect of Liuwei Dihuang soft capsule and Ginkgo leaf tablet on serum regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted in patients with diabetes mellitus type 2]. Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi= Chinese journal of integrated traditional and Western medicine/Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban. 2007;27(4):315-7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17526169

7.    Jie L, Hai H. Clinical observation of Gingko biloba extract injection in treating early diabetic nephropathy. Chinese journal of integrative medicine. 2005;11(3):226-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181540

8.    Sievenpiper JL, Djedovic V, Cozma AI, Ha V, Jayalath VH, Jenkins DJ, et al. The effect of ginseng (the genus panax) on glycemic control: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. 2014.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25265315

9.    Bang H, Kwak JH, Ahn HY, Shin DY, Lee JH. Korean red ginseng improves glucose control in subjects with impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, or newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. Journal of medicinal food. 2014;17(1):128-34.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901349/pdf/jmf.2013.2889.pdf

10.    Mucalo I, Jovanovski E, Rahelić D, Božikov V, Romić Ž, Vuksan V. Effect of American ginseng (Panax quinquefolius L.) on arterial stiffness in subjects with type-2 diabetes and concomitant hypertension. Journal of ethnopharmacology. 2013;150(1):148-53.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973636

11.    Xie W, Du L. Diabetes is an inflammatory disease: evidence from traditional Chinese medicines. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2011;13(4):289-301.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21205111

12.    Prabhakar PK, Doble M. Mechanism of action of natural products used in the treatment of diabetes mellitus. Chinese journal of integrative medicine. 2011;17(8):563-74.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21826590

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد