بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات تکلمیلی راجع به مکمل های غذایی هسپریدین

فلاوونید هسپریدین یک گلیکوزید فلاوانون متشکل از فلاوانون (یک دسته از فلاوونوئیدها) هسپرتین و دی ساکارید روتینوز می‌باشد. هسپریدین، فلاوونوئید غالب لیمو و پرتقال می‌باشد.

اجزای غشایی و پوست این میوه‌ها غلظت بالایی از هسپریدین دارند. بنابراین آب پرتقال حاوی پالپ از نظر فلاوونوئید نسبت به نوع بدون پالپ سرشارتر است.

پرتقال شیرین (citrus Sinensis) و تنگل‌ها (Tangelos) سرشارترین منابع غذایی هسپریدین می‌باشد. هسپریدین به عنوان بیو فلاوونوئید سیتروس (مرکبات) دسته‌بندی می‌شود.


هسپریدین، در ترکیب با فلاوون گلیکوزید دیوسیمین (diosmin) در اروپا برای درمان عدم کفایت وریدی و هموروئید استفاده می‌شود. هسپریدین، روتین و سایر فلاوونوئیدها نفوذ پذیری مویرگی را کاهش داده و فعالیت ضد التهابی دارند و در مجموع به عنوان ویتامین P شناخته می‌شوند.

با این حال این مواد ویتامین نبوده و جز متون قدیمی، از نام ویتامین P برای آنها استفاده نمی‌شود.
هسپریدین یک ماده جامد کم محلول در آب است اما با این وجود، نسبت به آگلیکون هسپرتین در آب محلولتر می‌باشد. فرمول مولکولی هسپریدین C28H34O15 و وزن مولکول آب 51/610 دالتون می‌باشد.


دی ساکارید هسپریدین روتینوز، از شکرهای رامنوز (6- داکسی – L – مانوز) و گلوکز تشکیل شده است.


هسپریدین به عنوان هسپرتین 7-رامنو گلوکوزید، هسپرتین -7- روتینوزید و (S)-7-[[6-O-6- داکسی – آلفا – L – مانوپیرانوزیل) – بتا – D – گلوکوبیرانوزیل] اکسی]-2 و 3- دی هیدرو – 5- هیدروکسی – 2- (3- هیدروکسی – 4 – متوکسی فنیل) – 4H – 1 – بنزوپیران – 4 – اون نیز شناخته می‌شود.

عملکرد مکمل های غذایی هسپریدین
هسپریدین ممکن است فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد آلرژیک، هیپولیپیدمیک، محافظ عروقی و ضد سرطان‌زایی داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی هسپریدین
اگر چه برخی مطالعات نشان داده‌اند که هسپریدین در موجود زنده فعالیت آنتی اکسیدانی دارد اما سایر مطالعاتی که درمحیط آزمایشگاه انجام شده‌اند موید فعالیت آنتی اکسیدانی آن نمی‌باشد.


فعالیت احتمالی ضد التهابی هسپریدین ممکن است به آگلیکون آن،هسپرتین مربوط باشد. به نظر می‏رسد هسپرتین در متابولیسم آراشیدونیک اسید و همچنین آزاد سازی هیستامین نقش دارد.


هسپرتین فسفولیپید A2، لیپو اکسیژناز و سیکلو اکسیژناز را مهار می‏کند. شواهدی مبنی بر فعالیت احتمالی ضد آلرژیک هسپرتین ناشی از مهار رها سازی هیستامین از ماست سل‌ها، وجود دارد.


اثر هیپولیپیدمیک احتمالی هسپریدین نیز ناشی از فعالیت هسپرتین در کاهش لیپید می‌باشد. هسپرتین ممکن است سطوح کلسترول پلاسما را توسط مهار 3- هیدروکسی – 3- متیل گلوتارین کوآنزیم A (HMG COA) ردوکتاز و همچنین اسیل کوآنزیم A: کلسترول آسیل ترانسفراز (ACAT) کاهش دهد. مهار این آنزیم‌ها توسط هسپرتین در موشهایی که با رژیم غذایی غنی ازکلسترول تغذیه شده اند، دیده شده است.


مکانیسم احتمالی فعالیت محافظت از عروق هسپریدین نیز نامعلوم است. مطالعات حیوانی نشان می‌دهد که هسپریدین نفوذ پذیری عروق ریز را کاهش می‌دهد.

این ترکیب به تنهایی یا همراه هسپرتین، از اندوتلیال سلولها در برابر هیپوکسی، بواسطه تحریک آنزیم‌های میتوکندریال مانند سوکسینات دهیدروژناز حفاظت می‌کند.


مکانیسم احتمالی فعالیت ضد سرطان‌زایی هسپریدین نیز نامعلوم می‌باشد. یک احتمال ممکن است مهار سنتز پلی آمین باشد. مهار لیپواکسیژناز و سیکلو اکسیژناز احتمال دیگر می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی هسپریدین
فارماکوکینیتک هسپریدین در انسان‌ها، زیاد شناخته نشده است. اینکه آیا هسپریدین از روده باریک دست نخورده به صورت گلیکوزید جذب می‌شود، نامعلوم می‌باشد.


آگلیکون آن هسپرتین پس از خورده شدن در سرم شناسایی شده است و ممکن است قبل یا پس از جذب تشکیل شده باشد. هسپرتین ممکن است در دیواره روده کوچک و همچنین کبد تحت گلوکورونیداسیون قرار گیرد.

هسپرتین در ادرار طی سه ساعت بعد از خوردن هسپریدین شناسایی شده است. به نظر می‏رسد دفع کلیوی راه اصلی دفع آگلیکون باشد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد