بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نیاز به مکمل های غذایی گاما –توکوفرول دارید؟

گاما –توکوفرول یکی ازچهارایزوفرم یا هومولوگ طبیعی توکوفرول می‌باشد، ایزوفرم‌های دیگر آلفا، بتا و دلتا–توکوفرول می‌باشد. توکوفرول و توکو تری انول‌ها خانواده ویتامین E را می‌سازند (ویتامین E را ببنید).

گاما –توکوفرول، توکوفرول اصلی یافت شده درجزلیپیدی بسیاری ازدانه هاوآجیلها مانند لوبیای سویا، ذرت و گردو و توکوفرول اصلی در رژیم غذایی آمریکایی می‌باشد. به خاطر استفاده وسیع روغن مشتق از این منابع، گاما –توکوفرول تقریباً 65 تا 70% دریافت غذایی تام توکو فرول‌ها را تشکیل می‏دهد، توکوفرول دیگر اصلی رژیم غذایی آلفا –توکوفرول است.


اگرچه گاما –توکوفرول، توکوفرول اصلی رژیم غذایی است، اما سطوح پلاسمای این توکوفرول پنج برابر پایین تر از آلفا –توکوفرول بوده و ظاهراً آلفا توکوفرول تنها توکوفرول حفظ شده در پلاسما انسان می‌باشد.

این وضعیت ممکن است به دلیل وجود پروتئین انتقال دهنده آلفا –توکوفرول درکبد (آلفا–TTP) ایجاد ‏شود. آلفا –TTP به طور ارجح آلفا –توکوفرول را ازکبد به درون خون ترشح می‏کند.

به این دلیل که آلفا توکوفرول تنها توکوفرول حفظ شده در پلاسما انسان می‌باشد، شورای غذا و تغذیه در آخرین گزارش خود برای تعیین RDA ویتامین E، فقط اشکال آلفا – توکوفرول را درتعریف فعالیت ویتامینE وارد می‏کند.


گاما – توکوفرول به عنوان d-گاما- توکوفرول، RRR- گاما- توکوفرول، 2R، 4'R، 8'R -گاما–توکوفرول و 2و 7 و 8- تری متیل – 2 (4'، 8'، 12' تری متیل دسیل) – 6کرومانول نیزشناخته می‌شود.

این ماده به صورت گاما –TOH، گاما –T و گاما –TH به اختصار در می‌آید. گاما –توکوفرول یک روغن نسبتا ویسکوز، دارای رنگ زرد کمرنگ بوده که درآب غیرقابل حل می‌باشد.

آلفا –توکوفرول از حلقه کرومانول با حضور یک گروه متیل در موقعیت 5 حلقه کرومانول، افتراق داده می‌شود. گاما –توکوفرول فاقد این گروه متیل می‌باشد.

تمام مکمل‌های RRR–آلفا–توکوفرول که عموماًبه عنوانd-آلفا-توکوفرول شناخته می‌شوند، از گاما توکوفرول مشتق از روغن لوبیای سویا توسط متیلاسیون شیمیایی تولید شده و ساختار آنها به d-آلفا-توکوفرول طبیعی شبیه است.

اما از آنجایی که یک محصول نیمه سنتتیک بوده، آلفا-توکوفرول با منبع طبیعی نامیده می‌شوند. در مقایسه با آلفا-توکوفرول، اشکال سنتتیک گاما –توکوفرول، مانند all rac-gamma-tocopherol یاd1-گاما-توکوفرول، به عنوان مکمل‌های غذایی فروخته نمی‌شوند.

گاما – توکوفرول مکمل به صورت شکل آزاد یا غیر استرفیه می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی گاما –توکوفرول
گاما توکوفرول عملکرد آنتی اکسیدانی دارد. این ماده ممکن است عملکردهای ضد آتروژنی، ضد آپوپتوزی، ضد ترومبوز، ضدانعقاد، ضدسرطان‌زایی و تنظیم سیستم ایمنی داشته ‏باشد.


مکانیسم عمل مکمل های غذایی گاما –توکوفرول
گاما –توکوفرول نابود کننده رادیکال پراکسیل و یک شکننده زنجیر محلول درچربی بوده که می‌تواند اسید‌های چرب چند غیر اشباع (PUFA) و لیپوپروتئین‌های با تراکم پایین (LDL) را درون فسفولیپیدهای غشا از آسیب‌های اکسیداتیو حفظ کند.

گاما-توکوفرول نسبت به آلفا –توکوفرول در مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) مانند رادیکال‌های پراکسیل کارآیی کمتری دارد. این عقیده به دنبال بررسی‌های آزمایشگاهی که هومولوگ‌های گوناگون توکوفرول را مقایسه می‏کنند، بیان شده است.


مطالعه اخیر روی رت نشان داد که آلفا و گاما- توکوفرول پراکسیداسیون شریانی و اکسیداسیون LDL را کاهش و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز اندوژن را افزایش می‏دهند.

اثرات گاما توکوفرول قوی تری از اثرات آلفا –توکوفرول است. فعالیت آنتی اکسیدانی نسبی هومولوگهای گوناگون توکوفرول در مواجهه با ROS نیاز به طبقه‌بندی دارد.


بررسی‌ها نشان می‌دهد که گاما –توکوفرول در مواجهه با گونه‌های فعال نیتروژن (RNS)،موثرتر از آلفا –توکوفرول عمل می‌کند. گاما – توکوفرول در مهار اکسیداسیون فسفولیپید‌ها توسط پراکسی نیتریت RNS موثرتر می‌باشد. پراکسی نیتریت توسط واکنش نیتریک اکسید با سوپراکسید تشکیل شده و ممکن است از طریق واکنش با DNA و پروتئین‌ها و همچنین فسفولیپیدها موجب آسیب سلولی قابل توجه شود.


نتایج یک مطالعه نشان داد که گاما- توکوفرول در موجود زنده به صورت دامی برای اکسیدهای نیتروژن الکتروفیل محلول در غشا و سایر موتاژن‌های الکتروفیل با تشکیل یک مرکز کربنی پایدار از طریق موقعیت -5 نوکلوفیلی عمل می‏کند که این مرکز در آلفا –توکوفرول مسدودشده است.

افتراق شیمیایی بین آلفا –توکوفرول وگاما–توکوفرول، حضوریک گروه متیل درموقعیت -5 حلقه کرومانول درآلفا–توکوفرول می‌باشد.
گاما –توکوفرول ممکن است فعالیت آنتی آتروژنی داشته باشد.

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که افراد مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CAD) در مقایسه با افراد سالم مقایسه سطوح سرمی گاما- توکوفرول اما نه آلفا–توکوفرول، پایین تری دارند.مکانیسم‌های اندکی برای فعالیت ضدآتروژنی احتمالی گاما– توکوفرول فرض شده است که شامل مهاراکسیداسیونLDL، مهار تجمع پلاکتی و مهار آپوپتوز سلولهای اندوتلیال شریان کرونری در محیط کشت، بخشی توسط فعال شدن مسیر انتقال پیام NF- Kappa B می‌باشد.

گاما –توکوفرول درکشت سلولی به عنوان مهارکننده آپوپتوز القا شده توسط OX-LDL سلول‌های اندوتلیال شریان کرونری انسان، از طریق مهارفعالیت NF-KappaB یافت شد.

دریک بررسی دیگر درسلول‌های عضله صاف کرونر انسان، OX-LDL به عنوان واسطه آپوپتوز این سلول‌ها شناخته شد و نتایج نشان داد که هر دو همولوگ توکوفرول- البته آلفا بیشتراز گاما- دو مسیر منجر به آپوپتوز در این سلول‌ها یعنی پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) و مسیر Jun kinase را مهار می‏کنند.

پروکسی نیتریت یک اکسیدان موتاژنیک قوی است که طی فعالیت فاگوسیتوز (گلبول‌های سفید پلی مورفونوکلیر، مونوسیت‌ها و ماکروفاژ) تشکیل می‌شود.

التهاب مزمن القا شده توسط این سلول‌ها احتمالا نقش اصلی را در اتیولوژی سرطان و سایر بیماری‌های تخریب کننده (دژنراتیو) دیگر ایفا می‏کند. فعالیت ضد سرطانی احتمالی گاما –توکوفرول ممکن است بخشی به علت توانایی نابودی پراکسی نیتریت باشد.


گاما –توکوفرول و همچنین سایرهومولوگهای توکوفرول، تکثیرلنفوسیت ناشی از تحریک خودبه خودی ومیتوژنز را افزایش می‏دهند. مکانیزم فعالیت احتمالی تنظیم کنندگی ایمنی گاما –توکوفرول وهمچنین سایر هومولوگها، نامعلوم است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی گاما –توکوفرول
کارآمدی جذب گاما –توکوفرول، همانطورکه برای همه اعضای خانواده ویتامین E صادق است، پایین ومتفاوت بوده و جذب به همراه غذا بیشتر است. جذب گاما –توکوفرول از لومن روده کوچک توسط انتشار غیر فعال به درون انتروسیت‌ها صورت می‌گیرد.


قبل از جذب، گاما –توکوفرول در تشکیل میسل همراه باچربیهای غذایی ومحصولات هیدرولیز لیپید و با کمک نمک‌های صفراوی مترشحه از کبد شرکت می‏کند. توکوفرول توسط انتروسیت‌ها به صورت شیلومیکرون به لنفاتیک‌ها ترشح می‌شود.

شیلومیکرون در گردش خون از طریق لیپوپروتئین لیپاز برای تشکیل بقایای شیلومیکرونی تحت متابولیسم قرار می‌گیرد. طی این روند، مقداری از گاما –توکوفرول به بافتهای گوناگون مانند بافت چربی، عضله و احتمالاً مغز منتقل می‌شوند.

بقایای شیلومیکرون می‏تواند آن را به LDL و لیپوپروتئین با تراکم بسیار پایین (VLDL) انتقال داده و همچنین میتواند آپولپیوپروتئین (apoE)E را کسب کند که آنها را به کبد جهت متابولیسم هدایت می‏کند.


بقایای شیلومیکرونی توسط کبد برداشت می‌شوند. گاما –توکوفرول به خوبی به پروتئین ناقل توکوفرول–آلفاکبدی (TTP-آلفا) متصل نمی‌شود، این پروتئین در ترشح آلفا–توکوفرول درVLDLها دخیل می‌باشد.

برای همین، اگرچه گاما –توکوفرول، توکوفرول اصلی رژیم غذایی آمریکایی‌ها می‌باشد، (جدا از آلفا–توکوفرول حاصل ازمکملهای غذایی)، سطوح آلفا توکوفرول درپلاسما و اکثر بافتهاحدود پنج برابربالاتر از گاما–توکوفرول می‌باشد.

گاما –توکوفرول همچنین درمقایسه باآلفا–توکوفرول سریعتربرداشته شده وتحت گردش قرار می‌گیرد.


واکنش گاما –توکوفرول وپراکسی نیتریت درمحیط آزمایشگاه منجربه تشکیل چهار محصول اصلی می‌شود: 2، 7، 8- تری متیل – 2-(4،8،12-تری متیل دسیل) -5- نیترو -6- کلرومانول (NGT یا toco yellow)، 2، 7، 8- تری متیل – 2- (4، 8، 12- تریمتیل دسیل) – 5و 6- کروماکینون (toco red) و دو دیاسترومر 8a - (هیدروکسی) - گاما –توکوفرول.


حدود نیمی از گاما –توکوفرول خورده شده به صورت گلوکورونید کنژوگه 2، 7، 8- تری متیل – 2 – (2'- کربوکسی اتیل)- 6- هیدروکسی کرومان یا گاما –CEHC در ادرار دفع می‌شود. دفع از طریق مدفوع راه اصلی دفع گاما –توکوفرول خوراکی می‌باشد.

موارد دفع شده در مدفوع شامل گاما –توکوفرول جذب نشده وگاما–توکوفرول می‌باشد که ممکن است از طریق راه صفراوی دفع شود.
متابولیتهای گاما توکوفرول، گاما CEHC که به عنوان LLU (دانشگاه لوما لیندا) –آلفا نیزشناخته می‌شوند، فعالیت ناتریورتیک [دفع سدیم در ادرار] دارد.

این تفکر وجود دارد که این امر با مهار کانال پتاسیم در غشای رأس بازوی صعودی ضخیم [در قوس هنله] کلیه وساطت می‌شود.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد