بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بهبود شرایط تغذیه ای با استفاده از مکمل های غذایی گاما –اوریزانول

گاما –اوریزانول، یک فیتواسترول مشتق ازروغن سبوس برنج، ازمخلوطی از استرولهای گیاهی استریفیه شده به فنول و فرولیک اسید تشکیل شده است.

روغن سبوس برنج سرشارترین منبع گاما –اوریزانول می‌باشد اما این ماده همچنین در ذرت، جو و سایر روغن‌های غذایی و در چاودار و سبوس گندم نیز یافت می‌شود.

نقش فیتوسترول‌ها در گیاهان رشد و تکامل، حفظ سیالیت غشا و آنتی اکسیدان می‌باشد. روغن سبوس برنج همچنین حاوی توکوتری انول‌ها، اعضایی از خانواده ویتامین E می‌باشد.

غلظت گاما-اوریزانول روغن سبوس برنج متنوع است. روغن سبوس برنج با غلظت بالای گاما –اورینازول حاوی حدود 1% تا 10 میلی‌گرم در گرم و روغن سبوس برنج نارس حاوی 5/1% گاما-اوریزانول می‌باشد. (فیتوسترول هاو فیتوستانول‌ها را ببینید)


گاما –اوریزانول برای اولین بار در ژاپن در دهه 1950 جداسازی شده و به عنوان دارویی برای درمان اضطراب، علائم یائسگی،زخم پپتیک، گاستریت وهیپرلیپیدمی مورد استفاده قرار گرفت. گاما –اوریزانول در میان بدن سازها به عنوان یک ماده دارای اثرات آنابولیک فرضی معروف است.

همچنین اغلب در فرآورده‌های آرایشی-بهداشتی به عنوان ضد آفتاب، مرهم یا روشن کننده و براق کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.


بررسی‌ها نشان داده که گاما –اوریزانول، فعالیت آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی وپایین‏آورنده لیپید دارد. با این حال، هیچ مطالعه معتبری که فعالیت آنابولیک این محصول گیاهی را تایید کند، وجود ندارد.

گاما-اوریزانول یک ماده تنها نبوده بلکه مخلوطی از استرهای فرولیک اسید از ده الکل تری ترپن: دلتا 7 استیگماستنیل فرولات، استیگما ستریل فرولات، سیکلوآرتنیل فرولات، 24-متیلن سیکلو ارتنیل فرولات، دلتا 7- کامپستینل فرولات، کامپستریل فرولات، دلتا 7-سیتوستنیل فرولات، سیتوستریل فرولات، کامپستانیل فرولات و سیتوستانیل فرولات می‌باشد.

سیکلو آرتنیل فرولات، 24 –متیل سیکلوآرتنیل فرولات و کامپستریل فرولات سه جز اصلی گاما –اوریزانول می‌باشد. ساختار بنیادی گاما –اوریزانول هسته آروماتیک فرولیک اسید استریفیه شده به سیکلوپنتانو پری هیدرو فنانترن می‌باشد (اشکال مربوطه را ببینید).

ساختار بنیادی می‌تواند از نظر شیمیایی به صورت (3 بتا) -9، 19، سیکلو آنوست – 24 –ان -3- اول– 3(4-هیدروکسی– 3 متوکسی فنیل) –پروپنوآت باشد. این ماده سیکلوآرتنیل فرولات نیز نامیده می‌شود. شماره عضویت CAS آن 5-33-21238، فرمول تجربی آن C40H58O4 و وزن مولکولی آن 88/602 می‌باشد.

عملکرد مکمل های غذایی گاما –اوریزانول

گاما –اوریزانول ممکن است فعالیت‌های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و هیپو کلسترولمیک داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی گاما –اوریزانول
فعالیت ضد التهابی: تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که گاما –اوریزانول فعالیت ضدالتهابی دارد. دریک بررسی، نشان داده شد که گاما–اوریزانول فعالیت پیش التهابی فاکتوررونویسیNF-KappaB در ماکروفاژ‌ها را مهار می‌کند.


یک بررسی جدید اثرات ضد التهابی گاما –اوریزانول درکولیت تجربی ناشی ازدکستران سدیم سولفات (DSS) در موش را نشان داد که یکی از مدل‌های حیوانی بیماری التهابی روده (IBD) شامل کولیت اولسروز و بیماری کرون می‌باشد.

این مدل به طور گسترده برای بررسی مکانیزم‌های التهاب مزمن و ارزیابی داروهای کاندید درمان IBDمورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین تعدادی علائم قابل مقایسه با کولیت اولسروز انسانی مانند اسهال، مدفوع خونی، کاهش وزن، زخم شدن مخاط وکوتاه شدن طول کولون را بروزمی‏دهد.

گاما اوریزانول به طور قابل توجهی کولیت ناشی از DSS در موش را سرکوب کرده، وزن‌گیری و قوام مدفوع را بهبود داده و خونریزی گوارشی را کاهش می‏دهد.

سیتوکینهای پیش التهابی فاکتورنکروزتوموری–آلفا (TNF–آلفا)،اینترلوکین–1-بتا (IL-1 بتا) اینترلوکین -6 (IL-6) و سایرین دربافت مبتلا به کولیت DSS قبل از تجویز گاما –اوریزانول، ارزیابی شد و مشخص شد که تجویز گاما –اوریزانول به طورقابل توجهی تولید این سیتوکین‌ها را مهار می‏کند.

به علاوه گاما –اوریزانول به طورقابل توجهی بیان COX-2 را در کولیت القا شده توسط DDS مهار می‌کند که یکی از فاکتورهای اصلی رونویسی دخیل در تنظیم ژن پیش التهابی NF-KappaBمی‌باشد.

این تفکر وجود دارد که این فاکتور، هدف اصلی گاما اوریزانول بوده و اثر ضد التهابی آن روی کولیت DSS ممکن است حداقل بخشی توسط مهار NF-KappB و در نتیجه نابودی رادیکال‌های آزاد اعمال شود. فعالیت NF-KappaB به طور عمده با تولید رادیکال آزاد همراه است.


به طور واضحی، به نظر می‏رسد که گاما –اوریزانول درمدل کولیت حیوانی فعالیت ضدالتهابی داشته باشد. با این حال، مکانیسم عمل آن به طور کامل درک نشده است.

شواهد تجربی و بالینی بسیاری تایید کننده نقش استرس اکسیداتیو پایدار در التهاب مزمن روده می‌باشد. فرولیک اسید، یک متابولیت گاما –اوریزانول، فعالیت آنتی اکسیدانی قوی داشته و بیان قابل القای نیتریک اکسید سنتازiNOS))، COX-2 و NF-KappaB پروتئین 63 را در مخاط کولونی رت‌های مبتلا به کولیت کاهش می‏دهد.

بنابراین به نظر می‏رسد که فرولیک اسید، کاندید خوبی برای فعالیت ضد التهابی گاما–اوریزانول درمطالعه بالاباشد. اگرچه فرولیک اسید به طورقابل توجهی پارامترهای التهابی کولیت ناشی ازDSS را در این مطالعه مهار می‌کند اما به نظر می‏رسد که این مهار به اندازه‌ای که بتوان آن را تنها توضیح برای اثر ضد التهابی گاما –اوریزانول درنظرگرفت، قوی نباشد و بررسی‌های بیشتری مورد نیاز است.


فعالیت آنتی اکسیدانی: گاما –اوریزانول دارای فعالیت آنتی اکسیدانی شامل نابودی رادیکالهای هیدروکسیل، آنیون سوپراکسید ورادیکالهایDPPH (2، 2- دی فنیل -1- پیکریل هیدرازیل، یک رادیکال پایدار) می‌باشد. همچنین پراکسیداسیون لیپیدها را که توسط ترکیب آزو AMVN (2’, 2–آزوبیس [2 و 4 –دی متیل والرونیتریل]) آغازشده رامهارمی کند.

فعالیت آنتی اکسیدانی گاما–اوریزانول میتواند مربوط به بخش فنولیک متابولیت فرولیک اسید باشد. فعالیت آنتی اکسیدانی فرولیک اسید به واسطه اهدای الکترون توسط گروه هیدروکسیل فنولی آن جهت خاموشی رادیکال‌های آزاد می‌باشد.

فرولیک اسید همچنین از طریق تنظیم افزایشی آنزیم‌های محافظ سلولی، مانند هم اکسیژناز-1، Shock protein 70، کیناز تنظیم شده با پیام خارج سلولی 2/1 و AKT (پروتئین کینازB) در مقابل استرسهای مختلف از سلول محافظت می‌کند.

به‏علاوه، نشان داده شده که فرولیک اسید بیان و یا فعالیت آنزیم‌های سیتوتوکسیک شامل نیتریک اکسید سنتتاز قابل القا (iNOS) کاسپازها و سیکلو اکسیژناز – 2 (COX2) را مهار می‌کند.

اسید فرولیک به عنوان یک hormetin -ماده‌ای که به دنبال مواجهه سلول با استرس خفیف، مکانیسم‌های محافظتی سلول‌ها را تحریک کرده و موجب اثرات سودمند بیولوژیکی می‌شود- شناخته شده است. تحقیقات بیشتری روی نقش بیولوژیکی فرولیک اسید در گاما اوریزانول لازم است.


فعالیت کاهش لیپید‌های خون: نتایج بررسی‌های متعدد حیوانی نشان داده است که گاما –اوریزانول سطوح کلسترول تام و LDL را پایین می‏آورد.

فیتوسترول‌ها و فیتوستانول‌ها به عنوان کاهنده سطوح کلسترول تام و LDL شناخته شده‌اند و بنابراین عجیب به نظر نمی‌رسد که گاما –اوریزانول هم چنین نقشی داشته باشد اما مکانیسم آن در فیتواسترولها به طورکامل شناخته نشده است.

به نظر می‏رسد فیتوسترول‌ها جذب کلسترول رژیم غذایی و باز جذب (از طریق گردش روده‌ای کبدی) کلسترول اندوژن در دستگاه گوارش را مهار کرده که در نتیجه، دفع کلسترول در مدفوع منجر به کاهش سطح سرمی این استرول می‌شود.

به نظر نمی‏رسد فیتوسترول‌ها روی جذب اسیدهای صفراوی اثری داشته باشد.


ترکیب فیتوسترول کاهنده کلسترول با یک آنتی اکسیدان و ترکیبات ضد التهاب محتمل مانند فرولیک اسید در یک مولکول گاما –اوریزانول که حاوی 10 نوع مختلف از این مواد می‌باشد، ممکن است در پیشگیری از آتروژنز نقش داشته باشد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد