بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فرار از سوء تغذیه با مکمل های غذایی دوکوزاهگزانوئیک اسید

دوکوزاهگزانوئیک اسید یا DHA، یک جز عمده روغن ماهی است. این ماده یک اسید چرب چند غیر اشباع، بلند زنجیره (LCPUFA) نوع n-3 یا امگا 3 می‌باشد. DHA یک اسید چرب چند غیر اشباع تمام سیس، حاوی 22 اتم کربن و 6 پیوند دوگانه است.


DHA همچنین به عنوان DHA؛ C22:6n-3 و سیس- 4و 7و 10و 13و 16و 19 دوکوزاهگزا نوئیک اسید نیز شناخته می‌شود. این اسید چرب، یک جز حیاتی فسفولیپیدهای غشای سلول انسان، به ویژه مغز و شبکیه بوده که برای رشد و تکامل سیستم عصبی و حدت بینایی ضروری است. DHA

فراوان‌ترین اسید چرب امگا 3 در شیر انسان می‌باشد و به طور طبیعی به شکل تری اسیل گلیسرول‏ها (TAGS) وجود دارد.

عملکرد مکمل های غذایی دوکوزاهگزانوئیک اسید
مکملDHA ممکن است سطوح تری گلیسیرید را کاهش داده و در برخی افراد، ممکن است سطحHDL را افزایش دهد. این اسید چرب برای تکامل طبیعی مغز جنین و شیرخوار و برای حفظ عملکرد طبیعی مغز در طول زندگی حیاتی است. مکمل DHA ممکن است فعالیت‏های ضد التهابی و تنظیم کننده ایمنی داشته باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی دوکوزاهگزانوئیک اسید

مکانیسم عمل این ماده در کاهش تری گلیسرید، مهار لیپوژنز و تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب است. اکسیداسیون ایکوزاپنتانوئیک اسید(EPA) در میتوکندری‏ها و اکسیداسیون DHA در پروکسی زوم‏ها روی می‌دهد.


DHA توسط مغز ارجح بر سایر اسیدهای چرب برداشته شده و در فسفولیپیدهای غشایی سلول‏های مغز و شبکیه قرار می‌گیرد. به نظر می‏رسد وجود فسفولیپیدهای حاوی DHA در غشای سلولی نورونها برای طویل شدن نوریتها، تشکیل سیناپس‏ها و همچنین پیام رسانی سلول ضروری است.

DHA عمده‌ترین اسید چرب ساختاری در ماده خاکستری مغز و بافت‏های شبکیه انسان‏ و همچنین سایر حیوانات می‌باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی دوکوزاهگزانوئیک اسید
تری گلیسریدهای حاوی DHA، پس از بلع، توسط لیپازها تحت هیدرولیز قرار گرفته و مونو گلیسیریدها (MG) و اسیدهای چرب آزاد (FFA) را تشکیل می‌دهند که توسط انتروسیت‏ها جذب می‌شوند.

در انتروسیت‏ها، بواسطه اسیلاسیون مجدد، TAGها دوباره تشکیل شده که به همراه فسفولیپیدها، کلسترول و آپوپروتئینها درون شیلومیکرون‏ها جاسازی می‌شوند.

شیلومیکرونها از طریق جریان لنفاوی به گردش خون سیستمیک منتقل می‌شوند. در گردش خون، شیلومیکرون‏ها توسط لیپو پروتئین لیپاز تجزیه شده و بخشی از اسیدهای چرب شامل DHA توسط بافت‏های اندوتلیال برداشته می‌شوند.

DHA پس ازانتقال به بافتها توسط گردش خون، برای سنتز فسفولیپیدها استفاده می‌شود. این فسفو لیپیدها در ساختارغشای گلبولهای قرمز، پلاکتها، سلول‏های مغز و شبکیه وارد می‌شوند.

DHA توسط مغز ارجح بر سایر اسیدهای چرب برداشته می‌شود. طی تکامل جنین، DHA ازطریق جفت به درون گردش خون جنینی منتقل می‌شود. حدود 10% DHA به طور عقب گرد به ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) تبدیل می‌شود.

اندیکاسیون و کاربرد مکمل های غذایی دوکوزاهگزانوئیک اسید
DHA برای کاهش تری گلیسیرید در برخی افراد هیپرتری گلیسریدمیک اندیکاسیون دارد.

همچنین ممکن است برای زنان باردار و مادران شیرده، افراد مبتلا به اختلالات پروکسیزومی (مانند سندرم Zellweger)، اگزمای آتوپیک، مبتلایان به فیبروز کیستیک، برای افراد مبتلا به اختلال نقص توجه، دیس لکسی، اختلال شناختی و دمانس (شامل بیماری آلزایمر) اندیکاسیون یابد.

شواهداولیه مبنی بر فواید این اسید چرب برای سلامت چشمها و همچنین پیشگیری از رتینوپاتی و تخریب ماکولار مربوط به سن وجود دارد.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد