بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین را جدی بگیریم

DL ـ فنیل‌آلانین به یک ترکیب راسمیک حاوی 50% D ـ فنیل‌آلانین و 50% L ـ فنیل‌آلانین اشاره دارد.
L ـ فنیل‌آلانین یک آمینواسید پروتئینی ضروری است. (L ـ فنیل‌آلانین را ببینید).D ـ فنیل‌آلانین،اناتیومر L ـ فنیل‌آلانین است. D ـ فنیل‌آلانین یک آمینواسید غیرپروتئینی است که در بیوسنتز پروتئین شرکت نمی‌کند.


D ـ فنیل‌آلانین و دیگر اسیدهای آمینه‏های D با این وجود در مقادیر اندک در پروتئین‌ها، به‌خصوص در پروتئین‌های قدیمی و پروتئین‌های غذایی فرایند شده‏ یافت می‌شود.

عملکردهای بیولوژیک D ـ فنیل‌‌آلانین ناشناخته باقی مانده است. بعضی از اسیدآمینه‏های D،از قبیل D ـ فنیل‌آلانین ممکن است دارای فعالیت فارماکولوژیک باشند.

عملکرد مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
DL ـ فنیل‌آلانین به‌صورت یک مکمل غذایی برای تسکین درد و کمک به درمان افسردگی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
فعالیت احتمالی ضد درد این ماده ممکن است با مهار تجزیه انکفالین توسط D ـ فنیل‌آلانین به وسیلة آنزیم کربوکسی پپتیداز A توجیه شود.


مکانیزم فعالیت ضد افسردگی احتمالی DL ـ فنیل‌آلانین ممکن است بخشی به دلیل نقش پیش‌سازی L ـ فنیل‌آلانین در سنتز نوروترانسمیتر نوراپی‌نفرین باشد. به نظر می‌رسد افزایش سطح نوراپی‌نفرین و دوپامین در مغز دارای اثرات ضد افسردگی باشد.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
L) ـ فنیل‌آلانین را جهت اطلاع درباره فارماکوکینتیک این اسید آمینه ببینید) D ـ فنیل‌آلانین پس از جذب از رودة باریک از طریق جریان پورت به کبد انتقال می‌یابد. به نظر می‌رسد بخشی از D ـ فنیل‌آلانین به L ـ فنیل‌آلانین تبدیل می‌شود.

بخشی از D ـ فنیل‌آلانین در بافت‌های مختلف بدن توزیع می‌شود. این انانتیومر با کارایی کمتری نسبت به فرم L ـ آلانین از سد خونی مغز عبورمی کند. بخشی از یک دوز خورده شدة فنیل‌آلانین در ادرار دفع می‌شود. مطالب بسیاری دربارة فارماکوکینتیک این ماده در انسان‌ها هنوز ناشناخته است.

اندیکاسیون‌ و کاربرد مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
شواهد بسیار اولیه‌ای مبنی بر نقش DL ـ فنیل‌آلانین در بعضی افراد دچار افسردگی وجود دارد. این ترکیب همچنین ممکن است در تسکین درد و درمان اختلال نقص توجه نقش داشته باشد.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
 D ـ فنیل‌آلانین در افراد دچار فنیل ‌کتونوری و همچنین در افرادی که مهارکننده‌های غیر انتخابی منوآمین‌اکسیداز (MAO) دریافت می‌کنند و همچنین در افراد دارای حساسیت به هر جز مکمل حاوی DL ـ فنیل‌آلانین منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
زنان باردار و مادران شیرده ‌باید از DL ـ فنیل‌آلانین اجتناب نمایند. مواردی از تشدید دیس‌کینزی تأخیری در افراد دچار اسکیزوفرنی، به دنبال خوردن L ـ فنیل‌آلانین گزارش شده است. بنابراین، افراد دچار اسکیزوفرنی ‌باید در مصرف این مکمل احتیاط کنند. افراد دچار‏هایپرتانسیون ‌باید در استفاده از DL ـ فنیل‌آلانین احتیاط کنند.

عوارض جانبی مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
L ـ فنیل‌آلانین اگر توسط افراد فنیل ‌کتونوریک مصرف شود، علائم این بیماری را تشدید می‌کند. در صورتی که توسط افراد فنیل‌کتونوریک استفاده شود، تشدید می‌نماید. مواردی از تشدید دیس‌کینزی تأخیری در افراد دچار اسکیزوفرنی، به دنبال خوردن L ـ فنیل‌آلانین گزارش شده است.

تداخلات مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
دارویی
مهارکننده‌های غیرانتخابی منوآمین‌اکسیداز (MAO): شامل phenelzine sulfate، Tranylcypromine sulfate و HCL Pargyline. استفادة هم‌زمان L ـ فنیل‌آلانین و این مهارکننده‌ ممکن است سبب ‏هایپرتانسیون شود.


Selegiline: L ـ فنیل‌آلانین و مهارکنند‌ة انتخابی MAO، Selegiline ممکن است در صورت استفاده هم‌ زمان دارای اثرات تشدیدکنندة ضد افسردگی باشند.
داروهای نورولپتیک: L ـ فنیل‌آلانین ممکن است اثرات جانبی دیس‌کینزی تأخیری داروهای نورولپتیک را در صورت استفاده هم‌زمان تقویت نماید.

اوردوز مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین

گزارشی وجود ندارد

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی DL ـ فنیل‌آلانین
افرادی که مکمل‌های DL ـ فنیل‌آلانین مصرف می‌کنند معمولا از دوزهای روزانه 375 میلی‌گرم تا 25/2 گرم استفاده می‌کنند.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد