بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مدیریت مصرف مکمل های غذایی بیوکانین A

بیوکانین A (BCA) متعلق به کلاس ایزوفلاوون فلاونوئیدها می‌باشد. همچنین به عنوان یک فیتواستروژن طبقه‌بندی می‌شود زیرا یک جزء غیراستروئیدی مشتق شده از گیاه است که دارای فعالیت بیولوژیک شبه استروژنی می‌باشد. مشاهده شده است که بیوکانین A دارای فعالیت استروژنی ضعیف است.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی بیوکانین A
بیوکانین A دارای فعالیت ضعیف استروژنی در بررسی‌های in vitro و in vivo می‌باشد.
از نظر ساختاری، انتظار می‌رود که بیوکانین A قادر به پاکسازی گونه‏های اکسیژن فعال و مهار پراکسیداسیون لیپید ‏باشد. با این حال، مطالعات اندکی این امر را نشان می‌دهند.


مطالعات کشت سلولی و حیوانی نشان می‌دهند که بیوکانین A دارای فعالیت ضد سرطانی است.
مشخص شده است که بیوکانین A در بعضی از مدل‏های حیوانی دارای کاهش دهنده لیپید بوده است. مکانیسم این اثر احتمالی، همچنین مکانیسم اثر آنتی آتروژنیک، نامشخص است.


در مقایسه با سایر ایزوفلاوون‌ها از قبیل جنیستئین و دایدزئین، ممکن است انتظار رود بیوکانین A دارای فعالیت احتمالی ضد پوکی استخوان باشد. این امر ناشی از فعالیت ضعیف استروژنی این ماده است.

فارماکوکینتیک مکمل های غذایی بیوکانین A
اطلاعات اندکی درباره‌ی فارماکوکینتیک بیوکانین A در انسان شناخته شده است. مطالب موجود از چند مطالعه‌ی حیوانی به دست آمده‌اند. به نظر می‌رسد بیوکانین A از روده‏ کوچک جذب می‌شود و از آنجا توسط لنفاتیک به گردش خون سیستمیک منتقل می‌گردد. اطلاعات اندکی درباره‌ی توزیع بافتی بیوکانین A در دسترس است.

بیوکانین A آزاد شده به کبد تحت کونژوگاسیون وسیع با گلوکورونات و سولفات توسط UDP – گلوکورونوزیل ترانسفرازها و سولفوترانسفرازهای کبدی قرار می‌گیرد. گونژوگه‏های گلوکورونیدی و سولفاتی بیوکانین A در ادرار و صفرا ترشح می‌شوند.
احتمال می‌رود که تغییر قابل ملاحظه‌ای در جذب و متابولیسم بیوکانین A دریافت شده ایجاد شود.

اندیکاسیون‏ و کاربرد مکمل های غذایی بیوکانین A
 شواهد بسیار اولیه نشان می‌دهند که ممکن است بیوکانین A دارای اثر آنتی آترواسکلروتیک و ضد سرطانی باشد. گزارشات حاکی از این است که این ماده در بهبود برخی از مشکلات مرتبط با یائسگی از جمله استئوپورز کمک کننده است.

موارد منع مصرف مکمل های غذایی بیوکانین A
بیوکانین A در افرادی دچار حساسیت به هر جزء محصول حاوی بیوکانین A هستند، منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مکمل های غذایی بیوکانین A
زنان باردار و مادران شیرده می‌بایست از مصرف مکمل‏های حاوی بیوکانین A اجتناب نمایند.
زنان مبتلا به تومورهای گیرنده‏ مثبت استروژن می‌بایست در مصرف مکمل‏های حاوی بیوکانین A احتیاط نمایند و تنها در صورت تجویز و تحت نظارت پزشک از این مکمل‌ها استفاده کنند.

دوز و نحوه مصرف مکمل های غذایی بیوکانین A
مکمل‌های حاوی بیوکانین A از red clover مشتق می‌شوند و علاوه بر بیوکانین A معمولا حاوی ایزوفلاوون‌های جنیستئین، دایدزئین و فورمونونتین می‌باشد. دوز معمول این ترکیب ایزوفلاوونی- که علاوه بر ایزوفلاوون‌ها حاوی اجزای دیگری نیز می‌باشد - 40میلی گرم روزانه است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد