بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عملکرد مکمل های غذایی بتا کاروتن چگونه است؟

 بتا- کاروتن عضوی از کلاسی از مواد به نام کاروتنوئید‏ها می‌باشد. بتا- کاروتن همانند دیگر کاروتنوئید‏ها یک رنگدانه‌ای محلول در چربی طبیعی است که به طور عمده در گیاهان جلبک‏ها (Dunaliella salina، lDunaliella bardaw) و باکتریهای فتوسنتز کننده یافت می‌شود که به عنوان یک رنگدانه جمع کننده نور است و این ارگانیسم‏ها را در برابر اثرات سمی اکسیژن محافظت می‌نماید.

کاروتنوئیدها، پلی ایزوپرنوئید‏هایی هستند که به طور معمول حاوی 40 اتم کربن و یک سیستم گسترده ازباندهای دوگانه کونژوگه می‌باشد. آنها معمولا نشانه‌ی داخلی نشان می‌دهند و به کرات حاوی یک یا دو ساختار حلقوی درانتهای زنجیره‏های کونژوگه‌ی خود هستند. بتا- کاروتن دارای یک ساختار حلقوی در هر انتهای زنجیره‌ی کونژوگه خود می‌باشد.


کاروتنوئیدها، رنگدانه‏های اصلی مسئول رنگ‏های قرمز، نارنجی، زرد و سبز سبزیجات و میوه‌ها می‌باشد. بتا- کاروتن مسئول رنگ هویج است.

عملکرد‏ مکمل های غذایی بتا کاروتن
ممکن است بتا کاروتن دارای فعالیت آنتی‏اکسیدانی باشد. همچنین ممکن است دارای فعالیت‏های تنظیم کننده ایمنی، ضد سرطانی و آنتی آتروژنیک در بعضی موارد باشد.

مکانیسم عمل مکمل های غذایی بتا کاروتن
مشخص شده است که بتا – کاروتن در شرایط in vitro دارای فعالیت آنتی‏اکسیدانی است. همچنین اکسیژن تک اتمی (1O2) را غیرفعال می‌سازد، رادیکال‏های پراکسیل را پاکسازی نموده و پراکسیداسیون لیپیدها را مهارمی کند. مکانیسم اثر آنتی‏اکسیدانی بتا - کاروتن به طور واضح شناخته نشده است.

برخی مطالعات اما نه همه آنها نشان دهنده تفاوت در فعالیت‌های ایزومرهای بتا- کاروتن در شرایط in vitro هستند. یک مطالعه نشان داد که بتا - کاروتن 9 - سیس، یک شکل طبیعی بتا کاروتن، از متیل لینولئات در برابر اکسیداسیون، مؤثرتر از بتا - کاروتن تمام - ترانس محافظت می‏کند. با این وجود، یک مطالعه دیگر نمایان ساخت که بتا - کاروتن و- سیس و بتا -کاروتن تمام - ترانس دراثرات آنتی‏اکسیدانی که توسط لومینسانس شیمیایی نوتروفیل افزایش یافته انسان ارزیابی شده است، معادل اند.

اینکه آیا بتا - کاروتن دارای اثر آنتی‏اکسیدانی قابل توجه در شرایط in vivo می‌باشد، واضح نیست. نتایج حاصل از چندین مطالعه‌ی انسانی بهبود در معیار‏ها ی فعالیت آنتی‏اکسیدانی (کاهش اکسیداسیون LDL القا شده توسط مس، کاهش شکست زنجیره‏ DNA و بازهای پیریمیدین‏ اکسید شده در لنفوسیت‏ها، کاهش سطوح پراکسید لیپیدی سرم، کاهش پنتان تنفس، کاهش مالون دی آلدهید سرم، افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز- مس/ روی سلول قرمز خون) در افرادی که دریافت بتا- کاروتن بالایی دارند، را نشان می‌دهد.

مطالعاتی که در آنها سطوح نسبتا پایین تا متوسط بتا- کاروتن استفاده شده است، بیانگر هیچ تغییر یا تغییرات متناقض در فعالیت آنتی‏اکسیدانی است. در یک مطالعه مشخص شد که با تجویز بتا- کاروتن به افراد دچار سیستیک فیبروزیس، مالون دی آلدئید سرم کاهش می‌یابد. ممکن است در بعضی از شرایطی که استرس اکسیداتیوافزایش می‌یابد، بتا کاروتن فعالیت آنتی‏اکسیدانی داشته‏ باشد.

رتینول دارای فعالیت آنتی‏اکسیدانی کمی است. بنابراین، فعالیت احتمالی آنتی‏اکسیدانی بتا- کاروتن در شرایط in vivo نتیجه‌ای از تبدیل آن به رتینول است.
مشخص شده است که بتا - کاروتن دارای اثر تنظیم کننده ایمنی می‌باشد. در مردان سالم غیر سیگاری، بتا - کاروتن (15 میلی‌گرم در روز) به طور بارزی درصد بیان مونوسیت‌ها، مولکول کلاسII کمپلکس تطابق بافتی عمده‌ی HLA-DR را افزایش می‌دهد، تا بیان مولکول‏های اتصالی مولکول-1 اتصالی داخل سلول و آنتی ژن -3 مرتبط با عملکرد لوکوسیت را افزایش ‏دهد و ترشح فاکتورنکروز تومور (TNF) – آلفا به خارج سلول را توسط مونوسیت‏های خون افزایش می‏دهد.


مکمل‏ بتا - کاروتن فعالیت سلول کشنده‌ی طبیعی را درمردان مسن، افزایش می‏دهد تا پاسخ لنفوسیتی به میتوژن‏ها را در مردان سالم سیگاری افزایش داده و شمارلنفوسیت CD4 را در بعضی افراد دچار AIDS افزایش می‏دهد. مکانیسم اثر احتمالی تنظیم کننده ایمنی بتا - کاروتن ناشناخته است. تصور می‌شود که فعالیت احتمالی تنظیم کننده ایمنی ممکن است مستقل از نقش بتا - کاروتن به عنوان یک پیش ساز رتینول باشد.


بتا - کاروتن رشد بعضی از سلول‏های بدخیم شامل سلول‏های سرطانی پروستات انسان را در شرایط in vitro مهار می‌نماید. مکانیسم این عمل به خوبی شناخته نشده است. ممکن است بتا - کاروتن تمایز سلولی را افزایش داده، موجب تنظیم کاهشی گیرنده‏های فاکتور رشد اپیدرمی شود، فعالیت آدنیل سیکلاز را کاهش دهد، بیان پروتئین‏های اتصال دهنده فاصله را افزایش داده و در برابر آسیب اکسیداتیو نقش محافظتی ایفا نماید.

توانایی بتا - کاروتن در تنظیم فرآیند سرطان زایی، حداقل در شرایط in vitro، تا حدی ناشی از تبدیل آن به رتینوئید‏ها است. در این زمینه شواهدی وجود دارد که ممکن است بتا - کاروتن در رده‏های سلولی پروستات انسان به رتینول و دیگر متابولیت‏های مربوط به آن (به طور مثال رتینوئیک اسید) تبدیل گردد.


چندین مطالعه‌ی مشاهده‌ای اپیدمیولوژیکی نشان دادند که ارتباط معکوس بین دریافت بتا - کاروتن رژیمی و شماری از سرطان‏ها به ویژه سرطان ریه وجود دارد. مطالعات مداخله‌ای نقش حفاظتی بتا- کاروتن در برابر سرطان ریه را تایید نکرده‌اند.

در حقیقت، دو بررسی مداخله‌ای با عنوان آلفا - توکوفرول، بتا - کاروتن (ATBC) و مطالعه پیشگیری از سرطان (مطالعه‌ی "finnish") و بررسی کارایی کاروتن و رتینول (CARET)، هردو گزارش کردند که افزایش غیر قابل انتظاری در تعداد موارد سرطان ریه درگروه‏هایی که مکمل‏ بتا- کاروتن را دریافت کرده بودند، مشاهده شد. افراد در مطالعات ATBC  و CARET سیگاری بودند.

در این مطالعات، مکانیسم نه فعالیت احتمالی ضد سرطانی بتا - کاروتن بلکه فعالیت‏ احتمالی پروکارسینوژنیک آن حداقل در افراد سیگاری نیاز به توضیح دارد. چندین توجیه احتمالی برای توضیح افزایش غیر قابل انتظار سرطان ریه پیشنهاد شده است. ممکن است بتا - کاروتن زمانی که در غلظت‌های بالا در یک محیط اکسیداتیو مانند ریه افراد سیگاری در مرحله پیشرفته فرآیند نئوپلاستیک وجود دارد، به عنوان یک پرواکسیدان عمل کند.


(بتا - کاروتن ممکن است در پیشگیری از سرطان ریه در صورتی که به طور مداوم وقبل یا در حین فاز‏های آغازین و مراحل اولیه‌ی پیشرفت بیماری استفاده شود، مؤثر باشد.) مشخص شده است که مکمل بتا - کاروتن در مهارجذب کاروتنوئید لوتئین که ممکن است دارای فعالیت پیشگیری شیمیایی باشد موثر است. بتا- کاروتن ممکن است دارای یک اثر سرطان‌زایی هم زمان نیز باشد.


مشاهده شده است که بتا - کاروتن در ریه‏ موش اثرات تقویت کننده درفاز I آنزیم‏های فعال کننده سرطان زا شامل فعال کننده هیدرو کربن‏های آروماتیک چند حلقوی (PAHs) دارد. در نهایت متابولیت‏ها ی اکسیداتیو بتا - کاروتن ممکن است انتقال سیگنال رتینوئید را کاهش و سرطان‌زایی را افزایش دهند. مکانیسم اثر احتمالی بتا - کاروتن در افزایش سرطان ریه در سیگاری‏ها معما باقی مانده است. عقیده‌ی کلی این است که این اثر مرتبط با فعالیت پرواکسیدانی بتا- کاروتن یا متابولیت‏های اکسیداتیو بتا- کاروتن در زمینه فشار افزایش یافته‌ی اکسیژن در ریه‏های افراد سیگاری می‌باشد.


ممکن است بتا - کاروتن دارای فعالیت ضد سرطانی در مورد سرطان پروستات باشد. در مطالعه‌ی سلامت پزشکان مشخص شد که مردانی که سطح پایه‌ی بتا - کاروتن پایینی در آغاز مطالعه داشتند، زمانی که مکمل 50 میلی گرمی بتا – کاروتن را یک روز در میان دریافت کردند، خطر پیشرفت سرطان پروستات در آنها کاهش یافت.

مکانیسم احتمالی این اثر ضد سرطانی نامشخص است. مرور در مکانیسم‏های فعالیت احتمالی ضد سرطانی در موقعیت‌های مشخص به این ترتیب است: بتا- کاروتن به طور متابولیکی به رتینوئید‏ها تبدیل می‌شود که بیان ژن فاکتورهای مرتبط با تمایز و تکثیر سلولی را توسط رتینوئیک اسید تنظیم می‏کنند. همچنین بتا - کاروتن ممکن است فعالیت آنزیم‌هایی که گزنوبیوتیک‏ها را متابولیزه می‌کنند، تنظیم نماید.

به علاوه مشخص شد ه است که کاروتنوئیدها سطح آنزیم‏های سم زدای فازII از قبیل گلوتاتیون S - ترانسفرار مو (GST-mu) و گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش می‏دهد. همچنین احتمالا ممکن است بتا - کاروتن نقشی در تنظیم ایمنی ایفا نماید.

فعالیت احتمالی آنتی ‏اکسیدانی آن ممکن است در نتیجه پیشگیری از آسیب اکسیداتیو به DNA و مهار پراکسیداسیون لیپید و همچنین تنظیم بیان ژن‏های حساس به وضعیت احیای داخل سلول باشد که ممکن است در سرطانزایی دخیل باشند. همچنین ممکن است بتا - کاروتن موجب تنظیم بیان ژن کونکسین 43 شود که منجر به القای اتصالات فاصله دار و توانایی مهار تغییرات نئوپلاستیک گردد.

در نهایت، مشخص شده است که بتا - کاروتن در حیوانات بیان آنزیم HMG-COA ردوکتاز را تنظیم می‌نماید.همچنین سنتز آندوژن کلسترول را مهار نموده و در نتیجه موجب مهار تکثیر سلولی و تغییرات بدخیم می‌شود.


 مطالعات اپیدمیولوژیک و بعضی از مطالعات مداخله‌ای و نه همه‌ی آنها، ارتباط معکوسی را بین بیماری عروق کرونر و دریافت بتا - کاروتن مطرح ساخته‌اند. ممکن است فعالیت آنتی‏اکسیدانی بتا- کاروتن تا حدی در فعالیت احتمالی آنتی آتروژنیک آن دخیل باشد. افرادی که مکمل‏های بتا- کاروتن اما نه لیکوپن، دریافت می‌کنند، دارای LDL با اکسیداسیون کمتری نسبت به گروه‌های کنترل‏ هستند که از اکسیداسیون خود به خودی آغاز شده از سلول اندوتلیال استفاده می‏کنند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد