بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل غذایی اسید آلفا –لیپوئیک چیست؟

این اسید، که تحت عنوان اسید تیوکتیک هم شناخته می‌شود، ترکیب دی سولفید بوده که کوفاکتور واکنشهای تولید انرژی حیاتی در بدن محسوب شده و همچنین یک آنتی اکسیدان بیولوژیک بالقوه است.

در ابتدا تصور می‌شد که این ماده، به عنوان یک ویتامین برای انسان و حیوان سنتز اندوژن دارد. اگرچه جزئیات سنتز آن هنوز بطور کامل درک نشده است اما جز در شرایط خاصی مانند پلی¬نوروپاتی دیابتی، ماده مغذی ضروری محسوب نمی‌شود.

تحقیقات اخیر نشان می¬دهد که پتانسیل آنتی اکسیدانی این اسید می¬تواند فواید بسیاری برای سلامتی داشته باشد. این اسید بطور گسترده در منابع گیاهی و حیوانی یافت می‌شود.

اغلب واکنشهای متابولیک که اسید آلفا- لیپوئیک در آنها شرکت می¬کند، در میتوکندری اتفاق می¬افتد که شامل اکسیداسیون اسید پیروویک (پیرووات) از طریق مجموعه آنزیمی پیروات دی هیدوژناز و اکسیداسیون آلفا – کتوگلوتارات از طریق مجموعه آنزیمی دی هیدروژناز آلفا- کتوگلوتارات می‌باشد.

این ماده همچنین کوفاکتور اکسیداسیون آمینو اسیدهای شاخه دار (لوسین، ایزولوسین، والین)از طریق مجموعه¬ آنزیمی دی هیدروژناز آلفا – کتو اسید است.


اسید alpha-lipoic در آلمان به عنوان دارویی برای درمان پلی نوروپاتی¬های دیابتی و الکلیک و بیماری کبدی تایید شده است.
اسید آلفا –لیپوئیک دارای یک مرکز کایرال و دو انانتیومر طبیعی Rیا D و S یا L می‌باشد.


ترکیبات تجاری اسید آلفا –لیپوئیک شامل ترکیب راسمیک مانند یک مخلوط 50/50 از انانتیومرR و E می‌باشد.
این اسید نامهای مختلفی دارد. علاوه بر آلفا لیپوئیک و تیوکتیک اسید، تحت عنوان اسید لیپوئیک، 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid، 1,2-ditholane-3-valeric acid، 6,8-thiotic acid، 5-{3-c1,2-dithiolanyl}-pentanoic acid،
 delta-{3-(1,2-dithiacyclopentyl)} pentanoic acid، فاکتور اکسیداسیون پیرووات و فاکتورجایگزینی استات هم شناخته می‌شود. این ماده یک اسید غیر محلول در آب است.


اگر چه جزئیات سنتز آن هنوز نیاز به بررسی بیشتری دارد اما می¬دانیم که سنتز آن در میتوکندری و از دو پیش ساز اکتانوئیک اسید و L-سیستئین انجام می‌پذیرد.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی اسید آلفا –لیپوئیک
این ترکیب دارای عملکرد آنتی اکسیدانی، فعالیت بازیابی آنتی اکسیدانی و بهبود تولید انرژی زیستی می‌باشد.

مکانیسم عمل مکمل غذایی اسید آلفا –لیپوئیک

اسید آلفا- لیپوئیک و متابولیت کاهش یافته¬ آن، اسید دی هیدرو لیپوئیک (DHLA) با تشکیل یک جفت اکسیداسیون- احیا می¬توانند طیف وسیعی از گونه¬های فعال اکسیژن را نابود کنند.

آلفا- لیپوئیک اسید و DHLA می¬توانند رادیکالهای هیدروکسیل، نیتریک اکساید،، پروکسی نیتریت، هیدروژن پراکسید و هیپوکلریت را نابود کند. اسید آلفا-لیپوئیک به تنهایی، می¬تواند اکسیژن منفرد و DHLA نیز گونه¬های سوپراکسید و پروکسیل را نابود کند.


اسید آلفا- لیپوئیک، ایزوپروستان ادراری، O-LDL، کربونیل پروتئین پلاسما و مارکرهای استرس اکسیداتیو را کاهش می¬دهد، از این گذشته این ترکیب و جفت اکسیداسیون- احیا آن، DHLA در محیطهای آبی، مناطق لیپوفیلیک و فضاهای داخل و خارج سلولی فعالیت آنتی اکسیدانی دارند. به نظر می‌رسد که آلفا لیپوئیک اسید در بازیابی آنتی اکسیدانهای مهم بیولوژیک مانند ویتامین E وC،یوبی کوئینون و گلوتاتیون نقش دارد.


اسید آلفا –لیپوئیک با منشاء اگزوژن تولید ATP و جریان خون آئورتیک را طی اکسیژن رسانی مجدد بعد از هایپوکسی در یک مدل قلبی، افزایش داده است. اینطور حدس زده می‌شود که این عملکرد به علت نقش این اسید در اکسیداسیون پیرووات و آلفا –کتوگلوتارات در میتوکندری است که در نهایت منجر به تقویت تولید انرژی می¬گردد. این عملکرد و احتمالا فعالیت آنتی اکسیدانی آن، می¬تواند توجیه کارایی آن در درمان پلی نوروپاتی دیابتی باشد.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی اسید آلفا –لیپوئیک
اغلب مطالعات فارماکوکینتیک در حیوانات انجام شده¬اند. آلفا- لیپوئیک از روده¬ کوچک جذب شده و از طریق گردش خون پورت به کبد و از طریق گردش خون سیستمیک هم به سایر بافتهای بدن می¬رود.

انانتیومر Rطبیعی بسیار سریع¬تر از نوع Lجذب شده و شکل فعال¬تری دارد. اسید آلفا- لیپوئیک به سرعت از سد خونی-مغزی گذشته و پس از توزیع در بافتهای مختلف، بصورت درون و برون سلولی و درون میتوکندریایی یافت می‌شود.

اسید آلفا-لیپوئیک به واسطه دی هیدروژناز لیپوآمید میتوکندریایی به شکل کاهش یافته¬ آن، اسید دی هیدورلیپوئیک DHLA متابولیزه می¬گردد. DHLAهمراه با اسید لیپوئیک یک جفت اکسیداسیون- احیا تشکیل می‌دهند.

این ماده همچنین به لیپوآمید-کوفاکتور اسیدلیپوئیک، درمجموعه¬های آنزیمی که دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو پیرووات و آلفا کتوگلوتارات را کاتالیز می‌کنند، متابولیزه می‌شود.
آلفا-لیپوئیک اسید می¬تواند به دی تیول اکتانوئیک نیز متابولیزه شود.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد