بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اطلاعات خود در مورد مکمل های غذایی کراتین را بازنگری کنید

کراتین یک آمینواسید غیرپروتئینی یافت شده در حیوانات و در مقادیر بسیار کمتری، در گیاهان است. کراتین در کلیه، کبد و پانکراس از آمینواسیدهای L ـ آرژنین، گلایسین وL-متیونین ساخته می‌شود.


کراتین پس از بیوسنتز، به عضلات اسکلتی، قلب، مغز و بافت‌های دیگر منتقل می‌شود. بخش اعظم کراتین در این بافت‏ها به فسفوکراتین (فسفات کراتین) متابولیزه می‌شود. فسفات کراتین یک منبع ذخیره انرژی عمده برای بدن است.


کراتین از نظر شیمیایی به‌صورت N ـ (آمینوایمینو متیل) ـ N ـ متیل گلایسین شناخته می‌شود.
مکمل کراتین به‌طور معمول یک مادة سنتتیک جامد و محلول در آب است.

عملکرد مکمل های غذایی کراتین
مکمل کراتین ممکن است به تولید انرژی در طول فعالیت بی هوازی کمک کرده و همچنین ممکن است دارای اثرات محافظت عصبی و قلبی باشد.

مکانیسم اثر عملکرد مکمل های غذایی کراتین
از آن‌جایی که عملکرد مکمل کراتین هنوز به خوبی شناخته نشده، مکانیزم اثر آن مورد بحث است.


بیشتر یافته در مورد این ماده، بیوشیمی کراتین‌ اندوژن می‌باشد. کراتین عمدتاً در کلیه، کبد و پانکراس ساخته می‌شود. در سنتز آن، گروه گوانیدین L ـ آرژنین به گلیسین منتقل می‌شود تا گوانیدینواستات توسط یک واکنش ترانس‌آمیدیناز، واکنشی که در پانکراس، کبد و کلیه رخ می‌دهد، ایجاد شود. گوانیدینواستات توسطS -آدنوزیل متیونین (SAMe) جهت ایجاد کراتین متیله می‌گردد.

روزانه حدود 1 تا 2 گرم کراتین سنتز شده و 1 تا 2 گرم دیگر نیز از رژیم غذایی به دست می‌آید.
بخش اعظم کراتین در عضلات و اعصاب برای تولید فسفو کراتین (PCr)، توسط آنزیم کراتین کیناز (CK) فسفریله می‌شود. سه ایزوفرم (ایزوآنزیم) CK وجود دارد. CK-MM ایزوفرم عضلات اسکلتی است،CK-BB ایزوفرم مغز و CK-MB ایزوفرم یافت شده در عضلة قلبی می‌باشد. منبع اصلی ذخیره PCr عضلات اسکلتی است.


کراتین، کراتین کیناز و فسفوکراتین یک سیستم پیچیده واسطه‌ای و انتقالی انرژی تشکیل داده که محل‌های تولید انرژی در میتوکندری را با محل‌های مصرف انرژی مرتبط می‌سازند. CK یک آنزیم کلیدی دخیل در هموستاز انرژی سلولی است.

این ماده به‌طور برگشت ‌پذیر انتقال فسفات پر انرژی متصل به PCr را به آدنوزین دی فسفات (ADP) جهت تشکیل آدنوزین تری فسفات(ATP) کاتالیز کرده و همچنین انتقال فسفات پرانرژی متصل بهATP را به کراتین جهت تشکیل PCr کاتالیز می‌نماید. در طول دوره‌‌های ورزش سنگین و انقباض عضلات اسکلتی متابولیسم بیوانرژتیک، از مسیری که در آن فسفریلاسیون اکسیداتیو مسیر اصلی تولید ATP است، به مسیری که در آن گلیکولیز بی‌هوازی تنها راه تولید ATP است، تغییر جهت می‌دهد.

مقادیر بسیار کمی ATP در طول این دوره تولید می‌شود چون فسفوکراتین (PCr) تنها سوخت در دسترس برای بازسازی ATP طی این دوره می‌باشد. بنابر این فراهمی PCr عامل محدودکنندة عملکرد عضلات اسکلتی در طول حرکات بسیار شدید و کوتاه مدت (حدود 10 ثانیه) می‌باشد. مکمل کراتین ممکن است سطح PCr را در عضلات اسکلتی بالا برده و به طور فرضی بازگردش ATP را در طی ورزش‌های شدید افزایش دهد.


نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد، مکمل یاری کراتین در موش‌های ترانس‌ژنیک آمیوتروفیک اسکلروزجانبی (ALS) حامل موتاسیون‌ سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، باعث ارتقا عملکرد حرکتی، افزایش بقا و همچنین محافظت در برابر از دست دادن نورون‏های حرکتی و همچنین نورون‏های مادة سیاه (Substantia nigra) می‌شود. اختلال عملکرد میتوکندریایی اولین نشانه‌های یافت شده در موشهای مدلALS فامیلی است. به نظر می‌رسد تجویز کراتین به این موش‌ها CK میتوکندریایی را پایدار کرده و از باز شدن منافذ عبوری میتوکندری جلوگیری می‌کند.


کراتین و همچنین یک آنالوگ آن به نام سیلکوکراتین، رشد گسترة وسیعی از تومورهای جامد در مدل‌های رت سرطانی را مهار می‌کند. این تومورها سطوح بالای Ck را بیان می‌کنند. اگرچه مکانیسم مهار تومور ناشناخته است اما فرضیه موجود این است که فیدبک کراتین مرحله ترانس آمیدیناسیون در بیوسنتز را مهار می‌کند. این امر سبب احتباسL ـ آرژنین، پیش‌ساز محدودکننده در سنتز کراتین می‌شود. دسترسی بیشتر به
L ـ آرژتین می‌تواند منجر به افزایش سطوح نیتریک‌اسید (NO) شود، که یک فاکتور در فعال شدن ماکروفاژی می‌باشد. احتمال دیگر این است که گلیکولیز در این تومورها مهار می‌شود. فسفوکراتین آنزیم‌های مسیر گلیکولیک، شامل گلیسرالدهید-3-فسفات دهیدروژناز، فسفوفروکتوکیناز و پیروات‌کیناز را مهار می‌کند.


........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد