بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

محافظت از قلب با مکمل غذایی کوآنزیم Q10

کوآنزیم Q10 یا CoQ10 متعلق به خانواده‌ یوبی‌‌کینون است. یوبی‌کینون‌ها که به ‏عنوان کوآنزیم‌های Q و میتوکینون‌ها شناخته می‌شوند، مواد چربی دوست نامحلول درآب هستند که در انتقال الکترون و تولید انرژی در میتوکندری نقش دارند. ساختار پایة یوبی کینون‏ها حاوی یک "سر" بنزوکینونی و یک "دم " ترپنوئید است.

ساختار سر در فعالیت اکسیداسیون-احیای زنجیرة انتقال الکترونی شرکت می‌کند. تفاوت عمدة بین کوآنزیم‌های Q مختلف، در تعداد واحد‌های ایزوپرونوئیدی (ساختارهای 5ـ کربنه) در "دم" می‌باشد. کوآنزیم‌های Q حاوی یک تا 12 واحد ایزوپرونوئیدی در دم هستند. ساختارهای دارای 10 واحد ایزوپرنوئیدی در حیوانات شایع است.


کوآنزیمQ عمدتاً در ارگانیزم‌های هوازی از باکتری‌ها تا گیاهان و حیوانات وجود دارد. دو سیستم شماره‌گذاری برای تعیین تعداد واحدهای ایزوپرونوئیدی در دم ترپنوئیدی وجود دارد:
کوآنزیم Qn و کوآنزیم Q(X). n به تعداد زنجیره‌های جانبی ایزوپرونوئیدی اشاره دارد و x به تعداد کربن‌های موجود در دم ترپنوئیدی اشاره دارد که می‌تواند هر مضربی از پنج باشد. بنابراین، کوآنزیم Q10 یک کوآنزیم Q با 10 واحد ایزوپرنوئید در دم است.

از آنجایی که هر واحد ایزوپرنوئید 5 کربن دارد، کوآنزیم Q10 همچنین می‌تواند کوآنزیم Q(50) نیز نامیده می‌شود. ساختار کوآنزیم Q مشابه ویتامین K2 است. کوآنزیم Q10 همچنین به عنوان Q(50)، CoQ10، CoQ(50)، یوبی کینون (50)، یوبی کینول ـ 10 و یوبی دکاررون ubidecarerone نیز شناخته می‌شود.

از نظر شیمیایی CoQ10 به‌صورت 2 و 3 ـ دی‌متوکسی ـ 5 ـمتیل ـ 6‌ ـ دکاپرنیل 1 و 4 بنزوکینون شناخته می‌شود.
این ماده یک مادة شبه موم جامد است.CoQ10 شکل غالب آن در انسان‌ها و9CoQ شکل غالب، در رت‏ها می‌باشد.

عملکرد مکمل غذایی کوآنزیم Q10
مکمل CoQ10 ممکن است دارای اثرات محافظت از قلب، سلولها و سیستم عصبی باشد.

مکانیسم اثر مکمل غذایی کوآنزیم Q10
مکانیسم اثر‌های مکمل CoQ10 تحت بررسی است. بیوشیمیایی این ترکیب بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. CoQ10 یک کوفاکتور ضروری در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری در محل پذیرش الکترون‌ها از کمپلکس IوII است. فعالیتی که برای تولید ATP ضروری می‌باشد.


CoQ10 دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی در میتوکندری و غشاهای سلولی می‌باشد که از غشا در برابر پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی محافظت می‌کند.اکسیداسیون LDL نقش مهمی در پاتوژنز آترواسکلروز ایفا می‌نماید.


CoQ10 در بدن ساخته شده و یک مسیر سنتز با کلسترول به اشتراک می‌گذارد. CoQ10 روند پیری را در انسان‌ها کاهش می‌دهد. مکانیسم این اثر مشخص نیست، اما ممکن است ناشی از کاهش پراکسیداسیون لیپیدی باشد که در فرایند پیرشدن رخ می‌دهد.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی کوآنزیم Q10

CoQ10 پس از جذب از رودة باریک، از طریق جریان لنفاوی وارد خون می‌شود. جذب CoQ10 ضعیف است. بیش از 60% یک دوز خوراکی در مدفوع دفع می‌شود. جذب CoQ10 بسیار متغیر و وابسته به دریافت غذا و محتوی لیپید آن نیز می‌باشد. جذب در معدة خالی کمتر بوده و در زمانی که غذا حاوی مقادیر زیادی لیپید است، افزایش می‌یابد. CoQ10 در خون به ذرات لیپیدی مختلف شامل VLDL، LDL وHDL وارد می‌شود.


حدود سه هفته مکمل یاری روزانه CoQ10 لازم است تا به پیک غلظت خود در خون برسد و پس از آن با مصرف دوز روزانة مداوم به حد ثابت می‌رسد. CoQ10 توسط گردش خون در بافت‌های مختلف توزیع شده و به مغز نیز وارد می‌شود. حذف عمدة CoQ10 از طریق صفرا رخ می‌دهد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد