بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خودآگاهی راجع به مصرف مکمل های غذایی CDP- کولین

CDP- کولین یک ماده طبیعی است که در بیشتر موجودات زنده وجود داشته و یک متابولیت حد واسط در مسیر اصلی سنتز فسفاتیدیل کولین محسوب می‌شود. فسفاتیدیل کولین یک فسفولیپید ضروری در غشای سلولی است. این ماده جهت حفظ ساختار و عملکرد تمامی سلولها و جهت برقراری حیات، بسیار مهم است.
CDP- کولین در سلول‏ها توسط واکنش نوکلئوتید سیتیدین تری فسفات یا CTP با فسفوکولین سنتز می‌شود. آنزیمی که این واکنش را کاتالیز می‌نماید.

CTP: فسفوکولین سیتیدیل ترانسفراز است. این واکنش مرحله محدود کننده سرعت در سنتز فسفاتیدیل کولین می‌باشد.
فسفوکولین از کولین ساخته می‌شود. برای سنتز فسفاتیدیل کولین، واکنشCDP- کولین با دی آسیل گلیسرید توسط آنزیم CDP- کولین: 2 و 1- دی اسیل گلیسرول کولین فسفوترانسفراز،کاتالیز می‌شود. CDP- کولین به عنوان سیتیدین- 5- دی فسفات کولین و سیتوکولین نیزشناخته می‌شود.

عملکرد و فارماکولوژی مکمل غذایی CDP- کولین

CDP- کولین دارای فعالیت شناخته شده به عنوان افزایش دهنده شناخت و موثر در ترمیم غشای سلولی می‌باشد.


مکانیسم اثر مکمل غذایی CDP- کولین


از آنجایی که فعالیت CDP- کولین چه به عنوان یک عامل فارماکوتیکال یا ماده مغذی، هنوز درحال بررسی است، بحث درباره مکانیزم فعالیت آن فرضی است. CDP- کولین یک متابولیت حد واسط در مسیر اصلی سنتز فسفولیپید غشایی، فسفاتیدیل کولین است. فسفاتیدیل کولین برای حفظ سیالیت غشای سلولی و تداوم سلول حیاتی است.

فرضیه‌ای وجود دارد که، CDP- کولین ممکن است به ترمیم غشای سلولی، به خصوص در غشاهای سلولی عصبی که توسط تروما، حوادث ایسکمیک، توکسین‏ها، عفونتها یا در طول پیری آسیب دیده اند، کمک نماید.
CDP- کولین همچنین فرم حامل کولین و سیتیدین می‌باشد. کولین پیش ساز تولید استیل کولین و بتائین است.

استیل کولین نوروترانسمیتری است که احتمالا کمبود آن در نواحی مشخصی از مغز، یک فاکتور اتیولوژیک در سندرم‏های دمانسی مشخص شامل بیماری آلزایمر می‌باشد. بتائین در تبدیل آمینواسید هموسیتسئین به یک آمینواسید پروتئینی، L- متیونین دخیل است. سیتیدین به دنبال تبدیل به سیتیدین تری فسفات، سیتیدین در واکنشهای اندکی شامل تشکیل CDP- کولین و اسیدهای نوکلئیک شرکت می‌نماید.

فارماکوکینتیک مکمل غذایی CDP- کولین


بیشتر مطالعات فارماکوکینتیک در حیوانات انجام شده است. به دنبال دریافت خوراکی آن، بیشتر CDP- کولین در روده باریک به کولین و سیتیدین هیدرولیز می‌گردد. کولین و سیتیدین جذب شده و از طریق گردش خون پورت به کبد منتقل می‌شوند. در کبد، ممکن است کولین وارد مسیرهای متابولیک مختلفی شده که شامل بیوسنتز CDP- کولین، بتائین و فسفاتیدیل کولین است. سیتیدین به منبع ذخیره نوکلئوتیدهای سیتیدین وارد می‌شود و ممکن است با اسیدهای نوکلئیک ترکیب شود.

کولین و سیتیدین که در کبد متابولیزه شده‏اند، در بافتهای مختلف بدن توزیع می‌شوند تا تحت متابولیسم بیشتر قرار گیرند. دریافت CDP- کولین توسط مغز اندک است. با این حال ممکن است کولین و سیتیدین توسط مغز برداشته شوند. در داخل مغز، ممکن است کولین و سیتیدین توسط چند مرحله کوتاه به CDP- کولین متابولیزه شده که میتواند به عنوان یک سوبسترا برای سنتز فسفاتیدیل کولین عمل نماید.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد