بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کاربردهای مکمل غذایی کاپسیات

کاپسیات، یک آنالوگ غیر تند کاپسیا زین است که مشتقات دی هیدرو و نور دی هیدرو آن به ترتیب دی هیدروکاپسیات و نوردی هیدروکاپسیات، عمده‌ترین کاپسینوئیدهای سویت CH-19 کالتیوار غیر سوزاننده فلفل قرمز می‌باشد. کاپسینوئید ‏ها استرهای اسید چرب وانیلیل الکل و چربی دوست هستند.


کاپسیازین، عمده‌ترین ترکیب سوزاننده فلفل‏های بسیار تند چیلی (hot chili) بوده و مشتقات دی هیدرو و نورهیدرو آن، به ترتیب دی هیدروکاپسیا زین و نوردی هیدروکاپسیا زین، عمده‌ترین کاپساسینوئیدهای فلفل‏های بسیار تند چیلی محسوب می‌شوند.


شماری از مزایای سلامتی موجود از کاپسیازین و مشتقات آن شامل فعالیت ضد سرطانی،فعالیت ضد التهابی، فعالیت ضد چاقی و ضد درد می‌باشد. کاپسیازین موضعی در درمان Postherpetic neuralgia، استئوآرتریت و نوروپاتی دردناک دیابتی کاربرد دارد. با این حال، اثر قوی سوزاننده این مواد و توانایی بالقوه آنها در ایجاد سمیت عصبی، استفاده آنها را در غذا، مکمل‏های غذایی و داروها محدود نموده است. تندی فلفل‏های چیلی (chili) از احساس خنکی فلفل Bell و فلفل شیرین، تا تندی خفیف تا متوسط Serranos و سپس Habaneros با تندی خفیف متغیر بوده و وابسته به مقادیر کاپسیازین موجود در فلفل (chili) می‌باشد.

در سال 1912، شیمی دان Wilbur scoville روشی را برای اندازه‏گیری تندی فلفل‏های چیلی ابداع نمود که به عنوان تست اسکویل ارگانولپتیک شناخته می‌شود. این تست، که یک ارزیابی مزه رقیق شده نام دارد، به زبان فرد مزه کننده با تجربه چیلی، جهت تعیین درجه تندی (یا واحد اسکویل) اکتفا می‌کند. اخیراً، این تست با روشهای HPLC (High pressure liquid chromatography) و ASTA (American spice Trade Association) جایگزین شده است. واحدهای ASTA به واحدهای اسکویل تبدیل می‌شود.


Scoville Heat Unit) SHU) برای کاپسیازین خالص، ترکیب عمده سوزاننده خانواده Capsicum (فلفل‏های چیلی تند) 16 میلیون SHU و ناشی از وجود دهیدرو کاپسیا زین می‌باشد. SHU نور دی هیدرو کاپسیازین 1/9 میلیون است. در مقایسه با کاپساسینوئید‏ها،کاپسینوئید‏ها تند نبوده و دارای SHU زیر 100 می‌باشد. کاپسینوئیدها در گونه‏های مختلف Capsicum و در مقادیر بسیار اندک یافت می‌شوند. چند سال پیش یک کالتیوار غیر تند Capcicum annuum L در تایلند تعیین گردید.

این کالیتوار سویت CH-19 (CH-19swees) نام گرفت و دیده شد که دارای کاپسیات بیشتری از این میوه و همچنین سایر کاپسینوئید‏های دیگر موجود در ففل‏های چیلی می‌باشد. سویت CH-19 حاوی کاپسیازین و دیگر کاپسینوئید‏‏های تند است. SHU سویت CH-19 کاملا کمتر 100 است.
کاپسینوئید‏های عمده سویت CH-19، کاپسیات (4- هیدروکسی -3- متوکسی بنزیل (E) 8- متیل -6- نونا نوآت؛ شماره CAS:0-01-205687، دی هیدرو کاپسیات (4- هیدروکسی -3- متوکسی بنزیل 8- متیل نونا نوآت شماره CAS:2-03-205687و نوردی هیدرو کاپسیات 4- هیدروکسی -3- متوکسی بنزیل 7- متیل اکتانوآت شماره CAS:3-5-220012می‌باشد.


کاپسینوئیدها دارای یک پیوند استری به جای پیوند آمیدی اند که به طور طبیعی در کاپساسینوئیدها بین جز وانیلیل و زنجیره اسید چرب یافت می‌شود. تفاوت بین خصوصیات حسی کاپسیازین و کاپسیات ناشی از وضعیتی است که هسته وانیلیل و جز آسیل به موتیف ساختاری پایه متصل می‏گردد: توسط یک پیوند آمیدی در ترکیبات شبه کاپسیا زین و توسط پیوند استری در ترکیبات نوع کاپسیات.
اصطلاح کاپسیات هم برای خود ماده کاپسیات و همچنین برای مخلوطی از کاپسیات با آنالوگ خود، دی هیدروکاپسیات و نور دی هیدرو کاپسیات استفاده می‌شود.

عملکرد
کاپسیات ممکن است دارای اثرات ضد چاقی، توانایی محافظت شیمیایی و ضد سرطان باشد.

مکانیسم اثر
یک مطالعه دو هفته‌ای به دنبال تزریق کاپسیات به موش نر (10 میلی‌گرم به کیلوگرم وزن بدن) نشان داد که این ماده سبب افزایش میزان متابولیسم و تحریک اکسیداسیون چربی در هنگام استراحت می‌شود. درمان دو هفته‌ای کاپسیات سطح UCP-1 (uncoupling protein 1) و mRNA را در بافت چربی قهوه‌ای (BAT) و UCP-2 (uncoupling protein 2) را در بافت چربی سفید (WAT) افزایش می‏دهد. نتایج مطالعه دیگری روی موش نشان داد که تجویز مداوم کاپسیات، تجمع چربی در بدن را مهار می‏کند. گزارش شده است که کاپسیات به شکل عصاره سویت CH-19 دمای بدن و مصرف اکسیژن را در انسان‏ها افزایش می‏دهد.


مدل فرضی جهت شرح نتایج بالا به صورت پیش رو می‌باشد: کاپسیات و سایر کاپسینوئیدها منجر به فعال سازی TRPVI (گیرنده کاپسیازین) موجود در مسیرهاضمه، می‌شوند. این امر منجر به فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و به دنبال آن فعال شدن UCP-1 در بافت چربی قهوه ای، UCP-3 در عضله اسکلتی و فعال شدن لیپولیز در بافت چربی سفید می‌شود.


کاپسینوئیدها مسیرهای متنوعی را در ایجاد سرطان مورد هدف قرار می‏دهد. از یافته‏ها اینگونه برمی‏آید که نور دی هیدروکاپسیات آپوپتوز را در رده سلولی توموری Jurkat القا می‏کند. کاپسیات و دی هیدرو کاپسیات آنژیوژنز را در سلولهای اندوتلیال عروق ناف انسان مهار می‏کند. این کاپسینوئیدها تکثیر ناشی از فاکتور رشد اندوتلیال عروق (VEGF)، حرکت کموتاکسی و تشکیل لوله شبه مویرگ سلولهای اولیه اندوتلیال کشت شده انسانی را مهار می‏کنند.


به‏علاوه، آنها جوانه زدن سلولهای اندوتلیال در آئورت رت و تشکیل عروق خونی جدید در موش، سنجش Matrigel Plug را در پاسخ به VEGF مهار می‏کند. VEGF، که توسط انواع بسیاری از سلول سرطانی و سلول‏های خاص استرومال توموری بیان می‌شود، یک فاکتور پیش رگ‌زایی قوی می‌باشد که در ایجاد عروق تومور عمل می‏کند. به نظر می‏رسد فعالیت مهار کنندگی رگ‌زایی کاپسینوئیدها، ناشی از سرکوب فعال سازی Src کیناز بواسطه VEGF می‌باشد.

فارما کوکینتیک

مطالعات فارماکوکینتیک با دی هیدرو کاپسیات سنتتیک نشانه گذاری شده با 14C در رت‏ها و با تجویز خوراکی عصاره سویتCH-19 در داوطلبان مرد سالم انجام شده است. دی هیدروکاپسیات 14C سریعاً از مسیر گوارشی جذب شده و فعالیت رادیو اکتیو در چندین بافت مختلف دیده می‌شود. رادیو اکتیویتی 67/0 ساعت بعد از تجویز تک دوز دی هیدروکاپسیات 14C به Cmax خود در پلاسما می‏رسد.

نیمه عمر آشکار 4/2 ساعت است. متابولیت‏های دی هیدروکاپسیات در ادرار، صفرا و مدفوع دفع می‌شوند. غلظت‏های حداکثر رادیو اکتیویتی در اکثر بافت‏ها،دو ساعت پس از تجویز تک دوز دیده می‌شود. متابولیسم دی هیدرو کاپسیات بسیار سریع بعد از تجویز تک دوز رخ می‏دهد و این تفکر وجود دارد که متابولیسم در لوله گوارش، موکوس روده‌ای و کبد رخ می‏دهد. متابولیت‏ها شامل وانیلیل الکل، گلوکورویند وانیلیل الکل، سولفات وانیلین الکل و سولفات وانیلیک اسید می‌باشد.


کاپسایسین، CYP3A4 (سیتوکروم P450 3A4) را مهار می‏کند. با این حال، یافت شده است که کاپسیات، دی هیدرو کاپسیات و نوردی هیدروکاپسیات CYP3A3 را در میکروزوم‏های کبد انسان مهار نمی‌کنند.
مطالعات فارماکوکیننتیک انسانی و حیوانی بیشتری با تک دوزها و دوزهای گزارش شده از دی هیدروکاپسیات برای مشخص کردن فارماکوکینتیک کاپسینوئید‏ها لازم است.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی:

مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.
علاوه بر این، توجه داشته باشید با توجه به شیوع تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی، بهترین و معتبرتین مکان برای تهیه مکمل های غذایی، صرفا داروخانه ها هستند و عرضه مکمل های غذایی در خارج از داروخانه، بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، در خارج از داروخانه ممنوع است.


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد