بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ملاحظات اخلاقی در مصرف مکمل ها


دکتر کوروش جعفریان
دکترای تخصصی علوم تغذیه انسانی از دانشگاه 2007-Aberdeen-UK
دانشیار گروه تغذیه بالینی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهرانمصرف مکمل ها توسط افراد جامعه در سراسر جهان بسیار شایع می باشد. اما مصرف بیش از حد و بدون ملاحظه آن ها ممکن است خطراتی را برای سلامت عمومی به دنبال داشته باش. اگر چه حفظ سلامت مردم و خطرات ناشی از مصرف مکمل های فاقد برچسب های صحیح به عهده دولت هاست، با این حال نمی توان از مسئولیت متخصصان تغذیه در کاهش این خطرات و پرکردن خلاء های قانونی چشم پوشی کرد. با توجه به چالش های پیش روی مصرف مکمل ها در خصوص ناکافی بودن شواهد علمی، تناقض های فراوان در مورد تاثیر واقعی آن ها، ایمنی و حتی تداخلات دارویی مکمل ها امروزه بحث ملاحظات اخلاقی مکمل ها مورد توجه قرار گرفته شده است. بسیاری از ادعاهای مطرح شده توسط صنعت مکمل حتی ابهامات مصرف کنندگان را بیش تر کرده است.

همه ما می دانیم که متخصصان تغذیه و سایر متخصصان حوزه پزشکی بایستی هنگام تجویز و یا توصیه مکمل ها به مقررات و قوانین مرتبط با مکمل ها توجه کنند. اما قوانین این حوزه در کشورهای مختلف ناکافی است. اگر چه برخی از شرکت های تولید کننده مکمل ها به صورت داوطلبانه خود را ملزم به رعایت برخی استانداردها همانند GMP کرده اند، اما هیچ نیازی به انجام آزمایشاتی برای بی خطر بودن محصولات خود ندارند. از سوی دیگر مادامی که مردم به صورت خودسرانه از مکمل ها مصرف کنند، ملاحظاتی مانند ایمنی و اثر بخشی مکمله ا موضوعیت پیدا میکند. 

بنابراین متخصصان تغذیه و پزشکان در زمینه حفاظت از سلامت جامعه مسئولیت دارند. در پایان، آموزش افرادی که در حوزه اخلاق پزشکی خبره باشند و هم چنین اصلاح و تدوین مقررات مناسب در این حوزه ضروری به نظر می رسد. 

چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی خردادماه 95

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد