بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی سینتیک خشک کردن توت سیاه و میزان انرژی مصرفی در آون مایکروویو

 برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید

چکیده:

مقدمه: توت سیاه جزء میوه‌های نرم است. این میوه نسبت به آسیب‌های مکانیکی از قبیل ضربه در هنگام برداشت و آلودگی میکروبی (کپک و مخمر) حساس بوده که نمی‌توان آن را به طور مناسبی انبار کرد. به دلیل کوتاه بودن فصل برداشت و ماندگاری پایین، از روش خشک کردن برای افزایش ماندگاری استفاده می­شود. خشک کردن یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها برای نگهداری مواد غذایی است.

خشک‌کردن با کاهش رطوبت از ماده غذایی محافظت کرده و همچنین با کاهش فعالیت میکروبی از فساد در طول مدت نگهداری جلوگیری می‌کند. در این مطالعه به بررسی سینتیک خشک کردن، ضریب نفوذ حرارتی، تعیین بهترین مدل ریاضی و انرژی فعال‌سازی برای توت سیاه با استفاده از آون مایکروویو پرداخته شده است.


مواد و روش‌ها: خشک کردن توت سیاه با استفاده از آون مایکروویو در 4 سطح توانی )200، 300، 400 و 500 وات( انجام شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. توزین نمونه‌ها هر 30 ثانیه توسط ترازوی دیجیتال (GF600-Japan) انجام شد. برای فرآیند مدل­سازی ریاضی، 9 مدل تجربی بر داده‌‎های آزمایشگاهی برازش داده شد و سپس با توجه به بیشترین مقدار (R2)، کمترین مقدار (c2) و (RMSE) بهترین مدل ریاضی با دقت بالا انتخاب شد.


یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل‌های مورد بررسی، نشان داد که مدل میدیلی بهترین برازش را با داده­های به دست آمده نشان می­دهد. همچنین بیشترین میزان ضریب نفوذ رطوبتی موثر در توان 500 وات به میزان  m2/s5-10× 28/3 و کمترین میزان ضریب نفوذ رطوبتی موثر در توان 200 وات به میزان  m2/s6-10× 58/ 9 به دست آمد.


نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که خشک­کردن با مایکروویو می­تواند روش مناسبی برای کاهش رطوبت مواد غذایی مرطوب به ویژه توت سیاه باشد.

نویسندگان

مهدی زجاجی ؛ امیرفرخ مظاهری ؛ سحر نماینده ؛ مهدیه ابوالحسنی

· کارشناس پژوهشی آزمایشگاه صنایع غذایی مجتمع آزمایشگاهی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

· استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

· دانشجوی دکتری صنایع غذایی، دانشگاه تهران، هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی آبا، تهران، ایران

· دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران


 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد