بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درمان ترکیبی با اسپری بینی آزلاستین و فلوتیکازون در بیماران با رینیت آلرژی فصلی

درمان ترکیبی با اسپری بینی آزلاستین و فلوتیکازون در بیماران با رینیت آلرژی فصلی

Sylvana Research, San Antonio, Texas, USA.
Ratner PH, Hampel F, Van Bavel J, Amar NJ, Daftary P, Wheeler W, Sacks H.
Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology (Impact Factor: 2.75). 
PubMed

تا جایی که می‌دانیم هیچ مطالعه‌ای اثر اسپری بینی آزلاستین را با ترکیب اسپری‌های کورتون بررسی نکرده است. اگرچه استفاده از آن‌ها به‌صورت ترکیبی رایج است.
هدف: مشخص کنیم آیا اسپری آنتی‌هیستامین آزلاستین با اسپری فلوتیکازون می‌تواند اثر بیشتری را نسبت به اثر هرکدام از آن‌ها به‌تنهایی ایجاد کند.
روش: به‌طور تصادفی 2 هفته آزمایش دوسوی کور در فصل گرده افشانی سرو در کوهستان تگزاس صورت گرفت. 151 بیمار با آلرژی متوسط تا شدید به‌طور تصادفی در این درمان قرار گرفتند.
1- آزلاستین 2 اسپری در هر سوراخ بینی 2 بار در روز
2- فلوتیکازون 2 اسپری در هر سوراخ بینی یک‌بار در روز
3- آزلاستین 2 اسپری 2 بار در روزبه همراه فلوتیکازون 2 اسپری در هر سوراخ بینی یک‌بار در روز
نتیجه: در هر 3 گروه بهبودی قابل‌توجه آماری TNSS(total nasal syapan Score) بعد از دو هفته وجود داشت. ( ) بهبودی کل علائم بینی %1/27 با اسپری فلوتیکازون- %8/24 با آزلاستین و %9/37 با درمان ترکیب آزلاستین و فلوتیکازون ایجاد شد.


نتیجه: بهبودی قابل‌توجهی در TNSS با درمان ترکیبی نسبت با درمان به‌صورت جداگانه ایجاد شد در مقایسه با مطالعات قبلی که اثری از آنتی‌هیستامین خوراکی با کورتون ها به وجود نیامده بود. اسپری آزلاستین و فلوتیکازون به‌صورت ترکیبی توانستند نتایج مفید و عمده‌ای در کاهش علائم رینیت آلرژی فصلی در مقایسه با درمان هرکدام به‌صورت جداگانه به وجود آورد.
مقدمه:
رایج‌ترین داروهای مورداستفاده در رینیت آلرژیک فصلی آنتی‌هیستامین خوراکی و اسپری کورتون هستند. مطالعات بالینی نشان می‌دهد که نسل دوم آنتی‌هیستامین مثل سیتریزین و فکسوفنادین تأثیر خوب را ایجاد می‌کند به‌طوری‌که به نظر می‌رسد که اثرات سیتریزین از لوراتادین هم بیشتر است. بازنگری آزمایش‌های بالینی کنترل‌شده به‌طور مستقیم بین اسپری کورتون با آنتی هیستامین خوراکی مقایسه شد و به این نتیجه می‌رسد که اسپری کورتون نسبت به آنتی‌هیستامین خوراکی در تسکین بیمار از علائم رینیت آلرژی برتری دارند.
آزلاستین تنها اسپری بینی آنتی‌هیستامین نسل دوم برای درمان رینیت آلرژیک فصلی و غیر آلرژیک پیشنهاد می‌شود.
در مقایسه با آنتی‌هیستامین خوراکی آزلاستین در طی مطالعه‌ای از نوع پلاسبو کنترل، به‌طور قابل‌توجهی علائم رینیت را در مقایسه با افرادی که هنوز علائم آن‌ها بعد از درمان لوراتادین و فکسوفنادین باقی مانده بود بهبود بخشید.
در این مطالعه بیمارانی که به‌طور همزمان آزلاستین با لوراتادین یا فکسوفنادین دریافت می‌کردند بهبودی بیشتری در مقایسه با درمان با آزلاستین به‌تنهایی نداشتند.
در 2 هفته مطالعه دو سوی کور با اسپری کورتون در بیماران با رینیت آلرژیک فصلی با دوز آزلاستین 1 اسپری در هر سوراخ 2 بار در روز تأثیرات قابل‌توجهی را در مقایسه با اثر بودزنایه 2 اسپری در هر سوراخ 2 بار در روز و بکلومتازون 2 بار در روز نشان داده.
 در 6 هفته آزمایش دو سوی کور در بیماران با رینیت آلرژیک فصلی آزلاستین 1 اسپری در هر سوراخ دو بار در روز و قرص لوراتادین 1 میلی‌گرم یک‌بار در روز در مقایسه با حالت پایه بهبودی در علائم رینیت داشته است. در یک آزمایش دو سوی کور 2 هفته‌ای برای بیماران با رینیت آلرژیک فصلی آزلاستین یک اسپری در هر سوراخ بینی دو بار در روز و قرص سیتریزین 10 میلی‌گرم یک‌بار در روز حداکثر امتیاز بهبودی علائم به ترتیب %61 و %67 بوده است.
متأسفانه بسیاری از بیماران با رینیت آلرژیک فصلی در درمان تک دارویی بهترین حالت تسکین از علائم را به دست نیاوردند. در یک آزمایش انجام‌شده توسط کالج آسم، آلرژی وایمنولوژی آمریکا بیشتر از %75 از پزشکان آلرژیست عدم تسکین کافی علائم را به‌عنوان دلیل تغییر داروها و درمان ترکیب ذکر کردند.
اگرچه آنتی‌هیستامین خوراکی و کورتون ها به‌طور روزمره باهم نسخه می‌شوند ولی ارزش مدارک بالینی نشان می‌دهد که درمان ترکیبی با این داروها تأثیر بیشتری نسبت به کورتون به‌صورت تنها ندارد.
ما پیشنهاد دادیم که 2 دارو با مکانیسم عملکرد مختلف زمانی که به‌صورت ترکیبی استفاده می‌شود تأثیر بیشتری دارند نسبت به زمانی که به‌تنهایی استفاده می‌شوند. اثر آنتی هیستامنیک آزلاستین خیلی سریع احساس می‌شود و با استفاده مداوم اثرش باقی می‌ماند.
روش‌ها
بیماران
مطالعه بر روی بیماران بالای 12 سال و سابقه حداقل 2 سال آلرژی نسبت به گرده سرو داشتند به‌طوری‌که جواب آزمایش آلرژی پوست در سال قبل مثبت بوده است.
طراحی مطالعه
آزمایش تصادفی دو سوی کور به‌طور همزمان بین 7 دسامبر 2005 تا 17 فوریه 2006 در 5 محل انجام شد که طی فصل گرده‌افشانی سرو کوهستان تگزاس بود. شمارش گرده‌ها در هر محل آزمایش انجام‌شده تا مشخص کند که گروه سرو در طول آزمایش وجود داشته است. هدف بررسی میزان تأثیر بیشتر درمان ترکیبی آزلاستین و فلوتیکازون در مقایسه با هر یک از داروها به‌تنهایی بوده است. تأثیر اولیه تغییرپذیری از ابتدای کار تا 14 روز برای کل درمان دوسوی کور در امتیاز کلی علائم مثل آبریزش، عطسه، خارش، گرفتگی به وجود آمد.
تأثیر ثانویه نشان داد که:
1- تغییر نسبت به پایه برای هریک از علائم اختصاصی در دوره درمان
2- تغییر نسبت به پایه تا روز 14 در امتیاز علامت‌های اختصاصی
3- تغییر نسبت به پایه تا روز 14 در بهبود کیفیت زندگی افراد
به بیماران گفته شد که دوز صبح را به فاصله 15 تا 30 دقیقه مصرف کنند.
آموزش روش در مدت مصرف اسپری‌های بینی قبل از شروع دوره مطالعه به بیماران داده می‌شود.
در طی دوره مطالعه بیماران از نام داروهای مورداستفاده بی‌اطلاع بودند.
در طول دوره مطالعه 2 هفته‌ای و دو سوی کور، بیماران امتیاز علائمشان را طی دو نوبت صبح و عصر روی کارت‌های روزانه ثبت می‌کردند.
قبل از مصرف دوز صبح و عصر داروهای موردمطالعه، بیماران شدت علائم را ثبت می‌کردند به‌طوری‌که شدت علائم در طول 12 ساعت قبل قابل ارزیابی بود.
علائم اختصاصی TNSS با 4 مقیاس زیر سنجیده می‌شود.
صفر که شامل هیچ علامتی نیست.
یک که شامل علائم خفیف است.
دو شامل علائم متوسط است.
سه شامل علائم شدید است.
تحلیل آماری
بیمارانی که به‌صورت اتفاقی تحت این مطالعه قرار گرفتند توسط یک نرم‌افزار انتخاب شدند.
نتایج درمان در هرروز مطالعه و همچنین بعد از 14 روز طبق تغییر از پایه در TNSS تعیین می‌شد.
پایه TNSS به‌صورت میانگین امتیازات TNSS در طول ۵ روز دوره درمان پلاسبو تعیین می‌شود.
گروه‌های درمانی با استفاده از تحلیل واریانس مقایسه می‌شوند.
از اطلاعات حاصل در این مطالعه توزیع یکنواخت و زمان به دست آمد.
TNSS به‌عنوان تغییر متوسط از پایه در طول 14 روز دوره مطالعه بررسی شد.
بررسی‌های بیشتر شامل تغییر متوسط TNSS از حالت پایه برای روزهای مطالعه فردی و علائم فردی و درصد متوسط تغییر از پایه در طول 14 روز دوره مطالعه شد.
1- فعالیت
2- خواب
3- نداشتن علائم چشمی و بینی
4- مشکلات عملی
5- علائم بینی
6- علائم چشمی
7- فاکتورهای حسی
در این مطالعه تغییراتی از پایه در فشارخون، تعداد تنفس، دمای بدن و معیارهای حیاتی بدن مشاهده می‌شود.
نتایج
وضعیت بیماران
151 بیمار برای درمان دو سوی کور در 5 مرکز به‌طور تصادفی انتخاب شدند.
از 151 بیمار، 150 نفر علائم را به‌صورت روزانه ثبت کردند.
داده‌های 151 بیماری که به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند آنالیز شد.
147 بیمار دوره درمان دو سوی کور دوهفته‌ای را تکمیل کردند.
همه بیماران در گروه اسپری بینی آزلاستین دوره دو هفته ای مطالعه را نیز تکمیل کردند.
در گروه فلو تیکازون یک بیمار با رضایت صرف‌نظر کرد و یک بیمار به خاطر اثر نداشتن دارو از مطالعه خارج شد.
در گروه درمان ترکیبی 2 بیمار به خاطر عدم انجام دستورالعمل‌ها کنار گذاشته شدند.
شاخص‌های آماری
گروه‌های تحت درمان ازنظر پایه آماری و مشخصه‌های بالینی مقایسه شدند.سن متوسط بیماران 2/37 سال (محدوده 12 تا 73 سال) و اکثر بیماران زنان بودند و میانگین سابقه آلرژی به گروه‌های درخت سرو کوهستان تگزاس، 17 سال بود.
اثر اولیه
اثرات اولیه نسبت به پایه در TNSS در دو هفته تغییر کرد.جدول 2 بهبودی TNSS و تک‌تک علائم را در 3 گروه تحت درمان نشان می‌دهد.امتیازات علائم پایه گروه‌های درمانی با یکدیگر قابل‌مقایسه بود و نتیجه هر 3 گروه‌درمانی ازنظر آماری بهبودی قابل‌توجهی را نسبت به پایه نشان داد. (100/0› (P
بهبودی TNSS نسبت به پایه با فلوتیکازون ٪1/27، با آزلاستین ٪8/24 و با درمان ترکیبی ٪9/37 بود. ) 05/0 ›P نسبت به هرکدام از داروها به‌تنهایی)
میزان بهبودی در درمان ترکیبی ٪13 و ٪11 در مقایسه با درمان با آزلاستین و فلوتیکازون به ترتیب وجود داشت.
به‌وضوح پیشرفت بهبودی بیشتری در درمان ترکیبی (بیشتر از ٪40) نسبت به فلوتیکازون و آزلاستین به‌تنهایی قابل‌دستیابی است.
007/0= آزلاستین P
02/0 = فلوتیکارون P
اثر ثانویه
میزان تغییرات نسبت به پایه تا روز 14 در علائم اختصاصی:
درمان ترکیبی همه علائم اختصاصی TNSS را در مقایسه با هریک از داروها به‌تنهایی بهبود بخشید. (نمودار 1)
درمان ترکیبی از نظر آماری نسبت به آزلاستین و فلوتیکازون به‌تنهایی برتری داشت به‌این‌ترتیب که ٪48 بهبودی در گرفتگی بینی،٪56 بهبودی در خارش بینی، ٪58 بهبودی در آبریزش بینی و ٪46 کاهش عطسه را ایجاد کرد.
تغییر از پایه تا روز 14 در TNSS در روزهای مطالعه اختصاصی:
شکل ۲ بهبودی را در ۳ گروه‌درمانی نشان می‌دهد.
ترکیب آزلاستین و فلو تیکازون از نظر آماری به آزلاستین به‌تنهایی در روزهای مطالعه 3 تا 14 و نسبت به فلوتیکازون به‌تنهایی در روزهای 4 و 6 تا 11 برتری داشت.
تغییر از پایه تا روز 14 در کیفیت زندگی
هر سه گروه از لحاظ کیفیت زندگی بهبودی قابل‌توجهی را نشان دادند. (P=0/0001)
تغییرات از حالت پایه در کیفیت زندگی افراد در گروه‌درمانی با آزلاستین 21/1، در گروه فلوتیکازون 47/1 و در گروه درمان ترکیبی 92/1 بوده است.
درنتیجه کیفیت زندگی در گروه درمان ترکیبی نسبت به آزلاستین و فلو تیکازون به‌تنهایی، بهبودی قابل‌توجهی داشت.
ایمنی
در هر 3 گروه‌درمانی دارو به‌خوبی تحمل شد.
شایع‌ترین عارضه طعم تلخ دارو بود. (٪2/8 در گروه آزلاستین، ٪2 در گروه فلوتیکازون و ٪13.5 در گروه درمان ترکیبی)
عارضه دیگر دارو، سردرد بود (٪1/4 در گروه آزلاستین، ٪4 در گروه فلوتیکازون و ٪8/5 در گروه درمان ترکیبی)
هیچ تغییر قابل‌توجهی از ابتدا تا روز 14 مطالعه مشاهده نشد.

بحث و بررسی
در این مطالعه به‌وضوح تأثیر بیشتر درمان ترکیبی با آنتی‌هیستامین به‌صورت اسپری بینی کورتیکواستروئید در مقایسه با هرکدام از این (داروها) به‌تنهایی ارائه شد. آزلاستین به همراه فلوتیکازون بهبودی بیش از 40 درصد TNSS و تسکین بیش از 48 درصد احتقان بینی را نسبت به فلوتیکازون تنها ایجاد کرد. تمامی علائم و نشانه‌های فردی مربوط به علائم کلی بینی با درمان ترکیبی در مقایسه با درمان با فلوتیکازون یا آزلاستین به‌تنهایی بهبود یافتند. (این بهبودی به ایجاد آمار معنی‌داری منجر شد که در آن مقایسه آزلاستین در روز سوم و فلوتیکازون به همراه آزلاستین در روز چهارم صورت گرفته است و بهبودی در علائم کلی مربوط به بینی به‌طور پیوسته با درمان ترکیبی در طول یک دوره 14 روزه افزایش‌یافته است.
در این مطالعه رژیم ترکیبی توسط بیماران به‌خوبی تحمل شد. پذیرش و انطباق از طریق نوشته‌های بیمار ارزیابی گردید و...
پذیرش و انطباق بیش از 98 درصد در هر گروه درمان بود. به‌غیراز بروز میزان کمی طعم تلخی و سردرد در گروه درمان ترکیبی، دیگر هیچ عوارض جانبی در بیش از یک بیمار گزارش نشد. خصوصاً هیچ افزایشی در بروز سوزش بینی و یا خونریزی از بینی با آزلاستین و فلوتیکازون ترکیبی وجود نداشت.
بسیاری از بیماران به بیش از یک دارو برای رسیدن به درجه رضایت بخشی از کنترل علائم نیاز دارند. اگرچه غالباً درمان ترکیبی تجویز می‌گردد، (مطالعات بالینی منتشرشده نسبتاً کمی وجود دارند که درمان ترکیبی را برای رینیت آلرژیک ورم غشاء مخاطی بینی) ارزیابی کرده‌اند.
Nielsen و Dahl بین سال‌های 1966 و 2001 بیماران را آنالیز کردند و هیچ‌گونه تفاوت قابل‌توجهی را در تأثیر میان کورتیکواستروئیدهای داخل بینی با آنتی‌هیستامین‌های خوراکی جهت درمان رینیت آلرژیک را گزارش نکردند. (مقاله بررسی‌شده توسط Akerlund و همکاران و هیچ شواهدی را برای پیشنهاد این‌که منفعت بالینی با ترکیب یک کورتیکواستروئید داخل بینی و یک آنتی‌هیستامین خوراکی جهت درمان رینیت آلرژیک می‌تواند به دست آید را گزارش نکردند).
با درمان ترکیبی در مطالعه حاضر نشان می‌دهد که علاوه بر تفاوت‌ها در مکانیسم عمل بین آنتی‌هیستامین‌ها و کورتیکواستروئیدها، تأثیر مستقیم دارو به بافت هدف نیز یک عامل مهم برای اثر این ترکیب است. برخلاف آنتی‌هیستامین خوراکی آزلاستین، تحویل دارو را از طریق داخل بینی، مخاط بینی (مکان التهاب آلرژیک) را مورد هدف قرار داده و خطر عوارض جانبی سیستمیک و تداخلات دارویی را کاهش می‌دهد و احتمالاً با افزایش غلظت دارو در بافت موضع، اثرات ضد آلرژی و ضد التهابی را افزایش می‌دهد.
هیچ موارد منع مصرف شناخته‌شده‌ای در مورداستفاده همزمان از اسپری بینی آزلاستین و کورتیکواستروئید داخل بینی وجود ندارد. چنانچه آزلاستین و فلوتیکازون باهم استفاده می‌شوند، مقدار دارو و اجرای هرکدام از آن‌ها باید با نیازهای فرد با توجه به تعداد کل اسپری‌ها در طول روز و زمان دوزها متناسب باشد. بیماران با علائم متوسط تا شدید هنگامی‌که درمان شروع می‌شود می‌توانند بالاترین مقدار و دوز توصیه‌شده را دریافت نمایند و سپس مقدار دارو چنانچه علائم بهبود یابند می‌تواند تقلیل یابد، درحالی‌که بیمار با علائم کمتر در آغاز درمان می‌تواند دوزهای پایین‌تری را دریافت نماید و اگر تسکین علائم به میزان کافی حاصل نشد مقدار دارو را می‌توان افزایش داد.
بار اقتصادی رینیت آلرژیک بسیار مهم است و شامل هزینه‌های مستقیم جمله ویزیت پزشک و داروها و هزینه‌های غیرمستقیم مربوط به کاهش در بازدهی و بهره‌وری به دلیل علائم رینیت و یا عوارض درمان است. اگرچه روش‌ها متفاوت هستند، هزینه مستقیم سالانه رینیت به میزان 5 میلیارد دلار (به‌روز شده تا سال 2003...) و هزینه‌های غیرمستقیم سالانه به میزان 7/9 میلیارد دلار برای رینیت آلرژیک، غیر آلرژیک و ترکیبی که حدود 60 میلیون نفر در ایالات‌متحده سالانه به آن مبتلا شده‌اند برآورد شده است.
نتایج نامطلوب درمان منجر درمان به سرخوردگی، نارضایتی بیمار می‌شود. همچنین پزشکان ممکن است از اینکه بیماران با رژیم‌های درمانی تجویزشده علیرغم تلاش‌های آن‌ها جهت آموزش به بیماران موافقت ندارند دچار ناامیدی شوند.
با توجه به اثر درمان ترکیبی که در این آزمایش نشان داده شد، هزینه کمتر مربوط به فلوتیکازون عمومی و وضعیت فرمول‌وار بسیار ترجیح داده‌شده اسپری بینی آزلاستین هزینه کمتری را برای بیماران در مقایسه با نسل دوم آنتی‌هیستامین‌های خوراکی مستلزم می‌کند، ترکیب اسپری بینی آزلاستین و اسپری بینی فلوتیکازون ممکن است برای بیماران قبلاً به آلرژی‌های متوسط تا شدید و یا آلرژی‌های فصلی مزمن مقرون‌به‌صرفه باشد.
در این جمعیت بیماران، آزلاستین در ترکیب با اسپری بینی فلوتیکازون نسبت به فلوتیکازون به‌تنهایی 40 درصد و یا بیشتر، تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی بینی را سبب شوند. درمان ترکیبی در مقایسه با درمان تک دارویی و پیشرفت و افزایش بهبودی در طول دوره مطالعه 14 روزه مشاهده گردید. ترکیب به‌خوبی تحمل شد و تنها طعم تلخ و سردرد به‌عنوان عوارض جانبی در تعداد کمی از بیماران گزارش شدند. استفاده از آزلاستین داخل بینی در ترکیب با فلوتیکازون داخل بینی میزان قابل‌توجهی بهبودی در علائم رینیت در بین بیماران مبتلابه آلرژی گرده سرو کوه تگزاس ایجاد کرد.
اسپری بینی آزلاستین و اسپری بینی فلوتیکازون استفاده‌شده در ترکیب ممکن است منفعت بالینی قابل‌توجهی را برای بیماران مبتلابه رینیت آلرژیک فصلی در مقایسه درمان با هرکدام از این عوامل دارویی به‌تنهایی فراهم نمایند.

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد