بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی اثرات کلرلا در مقایسه با ارتی شوک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

ارزیابی اثرات کلرلاوولگاریس در مقایسه با ارتی شوک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

 منبع: نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر بهمن طالبی پور، دکتر مریم جامه شورانی ، دکتر رضا سلمانی ، دکتر حسین چیتی


زمینه و هدف: کبد چرب غیرالکلی، به‌عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سلامت شناخته شده است در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره کلرلا و آرتی شوک را در NAFLD مورد مقایسه قرار دهیم.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 90 بیمار با NAFLD ثابت شده با سونوگرافی و آزمایشات مربوطه وارد مطالعه شدند. بیماران به‌طور تصادفی (پس از همسان سازی سنی، جنسی و BMI) به سه گروه دریافت کننده‌ی متفورمین و ویتامین E، مکمل کلرلا و آرتی شوک تقسیم شدند بعد از اتمام دوره‌ی درمانی، آنزیم‌های کبدی مجددا اندازگیری شد .کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و تست‌های آماری آنالیز شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و میانگین مقادیر آزمایشگاهیFBS ،ALT ،AST ، HDL، LDL، TG، CHOL و FBS در ابتدای مطالعه در هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی تغییرات صورت گرفته در مقادیرALT ، AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه خصوصا گروه آلگومد، کاهش معنی‌داری نشان داد.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. پیشنهاد می‌کنیم مطالعات در آینده با حجم نمونه بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلراولگاریس بر بیماری کبد چرب بپردازد.

برای دریافت متن کامل تحقیق اینجا کلیک کنید
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد