آیا کم خونی ناشی از کمبود آهن با عفونت انگلی روده ارتباط دارد؟

 آیا کم خونی ناشی از کمبود آهن با عفونت انگلی روده ارتباط دارد؟
کم خونی شامل غلظت غیرعادی سطح هموگلوبین در خون است که حدود 40 درصد از کودکان در سنین دبستان را در کشورهای در حال توسعه درگیر کرده است.

عفونت انگلی روده در کنار سوء تغذیه مواردی هستند که بطور مشارکتی بر جذب، نقل و انتقال و متابولیسم آهن در کودکان دبستانی تاثیر می گذارند و مهمترین دلایل در اتیولوژی کم خونی در این کودکان هستند.

محققان اخیرا با مطالعات خود تلاش کردند که به وجود ارتباط بین کم خونی ناشی از کمبود آهن و عفونت انگلی روده در کودکان دبستانی پی ببرند.

این مطالعه بر روی 132 کودک دبستانی در کشور اندونزی انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان از شیوع 7/6 درصدی کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان مدرسه ای داشت. همچنین درصد کودکان مبتلا به عفونت انگلی روده 26/5 درصد بود.

اما با وجود اینکه شواهدی در مورد ارتباط بین ارتباط کم خونی ناشی از کمبود آهن و عفونت انگلی روده مشاهده شده است، در این مطالعه این ارتباط در کودکان مورد مطالعه چندان چشمگیر نبود.

این مطالعه به تازگی در مجله  IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Correlation between iron deficiency anemia and intestinal parasitic infection in school-age children in Medan

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 125 (2018) 012059.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/125/1/012059/meta..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصوربسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آهن عفونت انگلی هموگلوبین کم خونی

پیشنهاد خواندنی

files-news-شارژ[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
آیا مولتی ویتامین ها، انرژی بخش هستند؟