بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر جلبک کلرلا بر بیماران مبتلا به کبد چرب


تاثیر مکمل یاری میکروجلبک کلرلا ولگاریس بر الگوی لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: کارآزمایی بالینی دو سو کور

منبع: مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-دوره 23 - شماره 105
مهرانگیز ابراهیمی ممقانی ، سودابه علی اشرفی ، منوچهر خوشباطن ، بهاره الهوردی ممقانی
سابقه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی بوده و استفاده از غذاهای فراویژه هم‌چون میکروجلبک‌ها رویکرد جدید در بهبود اختلالات متابولیک و استرس اکسیداتیو در این بیماران است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مکمل یاری کلرلا ولگاریس( C.vulgaris) بر الگوی لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بوده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور حاضر بر روی 70 بیمار مبتلا به کبد چرب غیر الکلی تأیید شده با یافته‌های سونوگرافی صورت گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تخصیص یافتند: ((گروه مداخله)) (35 نفر) روزانه 1 عدد قرص 400 میلی‌گرمی ویتامین E و 4 مکمل 300 میلی‌گرمی مکمل C.vulgaris و ((گروه دارونما)) (35 نفر) روزانه 1 عدد ویتامین E و 4 عدد دارونما به مدت 8 هفته دریافت کردند. قبل و بعد از مداخله، اندازه‌گیری‌های وزن و ارزیابی‌های بیوشیمیایی شامل کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تری‌گلیسرید، پراکسیداسیون لیپید، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: در پایان هفته هشتم، وزن، غلظت کلسترول تام، کلسترول LDL، تری‌گلیسرید، پراکسیداسیون لیپید، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز کاهش معنی‌دار (001/ 0> p) و کلسترول HDL افزایش معنی‌دار (04/ 0=p) در هر دو گروه داشت. آسپارتات آمینوترانسفراز فقط در گروه مداخله کاهش معنی‌‌دار (001/ 0> p) یافت. در انتهای مطالعه وزن و پراکسیداسیون لیپید بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نشان داد (05/ 0> p).

استنتاج: یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن است که مکمل یاری C.vulgaris می‌تواند سبب کاهش وزن، پراکسیداسیون لیپید بهبود الگوی لیپیدی و عملکرد کبد شود.

برای دریافت متن اصلی مقاله اینجا کلیک کنید


بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد