بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تشخیص میزان پیشرفت تومور با استفاده از سطح ویتامین B12 بدن

مطالعات جدید نشان می دهد می توان با استفاده از اندازه گیری سطح ویتامین B12 در بدن به میزان پیشرفت تومور در بیماران سرطانی پی برد.

محققان اعتقاد دارند سطح ویتامین B12 سرم می تواند به عنوان یک نشانگر تشخیصی یا عامل پیشگویی کننده برای نرخ جان سالم به در بردن در بیماران سرطانی بکار گرفته شود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان کره ای انجام شد، ارتباط بین میزان پیشرفت تومور و سطح ویتامین فوق در بدن بررسی شد.

این مطالعه بر روی 55 بیمار مبتلا به تومور سرطانی انجام شد. میزان پیشرفت تومور و سطح ویتامین B12 در این بیماران با استفاده از روش های معتبر اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که حد مرزی سطح ویتامین B12 برای پیشرفت تومور 691/4 پیکوگرم بر میلی لیتر است. یعنی افرادی که سطح ویتامین در بدن آنها بیش از مقدار فوق بود سرعت پیشرفت تومور کمتری داشتند.

براساس نتایج این مطالعه، محققان پیشنهاد کردند سطح ویتامین B12 در بدن را می توان به عنوان یک روش تشخیصی برای پیشرفت تومور در بیماران سرطانی استفاده کرد. هر چند که برای ارزیابی اعتبار این روش مطالعات بیشتری ممکن است مورد نیاز باشد.
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد