بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کمبود آهن بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در زنان باردار

تاثیر کمبود آهن بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در زنان باردار
اگرچه هموگلوبین گلیکوزیله  (HbA1c)  به عنوان یک شاخص کنترل گلیسمی (قند خون) به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد،  اما تحقیقات نشان می دهد که هموگلوبین گلیکوزیله به طور کاذب در بیماران  مبتلا به کمبود آهن سطح بالایی دارد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط دانشمندان ژاپنی انجام شد، آنها تاثیر کمبود آهن بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله را در زنان باردار، که به طور عمده به دلایلی غیر از خونریزی نیاز به آهن بیشتر دارند، با زنان غیر باردار که به علت خونریزی (قاعدگی) نیاز به آهن بیشتر دارند، مقایسه کردند.

 42 زن باردار غیر دیابتی (گروه باردار) و 42 زن غیر باردار با سن مشابه  با تحمل گلوکز طبیعی (گروه غیر بارداری) مورد مطالعه قرار گرفتند.

در هر دو گروه، میزان هموگلوبین گلیکوزیله و سطح آلبومین گلیکوز (GA) را بین وضعیت کمبود آهن و حالت طبیعی آهن  مقایسه کردند.

 علاوه بر این، ارتباط بین شاخص های کنترل گلیسمی و پارامترهای مرتبط با آهن از جمله هموگلوبین کروپاسکولار، ترانس فرین اشباع سرم  و فریتین سرم در هر دو گروه مقایسه شد.

نتایج مشخص کرد در مقایسه با زنان غیر باردار،  در زنان باردار میزان  ترانس فرین اشباع و سطح فریتین سرم پایین تر  و میزان عوارض  ناشی از کمبود آهن  به طور معنی داری  بالاتر بود.

هموگلوبین گلیکوزیله در زنان غیر باردار اختلاف معنی داری برای دو گروه دارای کمبود آهن و دارای آهن نرمال نشان نداد. اما در زنان باردار ارتباط منفی معنی داری بین پارامترهای مرتبط با هموگلوبین گلیکوزیله و آهن مشاهده شد.

در زنان غیر باردار هم  ارتباط منفی بین هموگلوبین گلیکوزیله و این پارامترها مشاهده شد، اما آنها معنی دار نبودند.

علاوه بر این، ارتباط چشمگیری بین پارامترهای مربوط به  آلبومین گلیکوز و آهن در هر دو گروه مشاهده نشد.

این نتایج نشان می دهد میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان باردار در مقایسه با زنان غیر باردار به طور عمده تری تحت تاثیر کمبود آهن قرار دارد. به همین دلیل، اندازه گیری آلبومین گلیکوز ، که از کمبود آهن تأثیر نمی پذیرد، در ارزیابی کنترل گلیسمی در دوران بارداری مطلوب تر است.

این مقاله در 20 فوریه 2018 در مجله Clinical Medicine منتشر شده است


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Influence of Iron Deficiency on HbA1c Levels in Pregnant Women: Comparison with Non-Pregnant Women


J. Clin. Med. 2018, 7(2), 34; doi:10.3390/jcm7020034, Published: 20 February 2018..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد