بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین B12 و فولیک اسید بر روی کلسترول

تاثیر ویتامین B12 و فولیک اسید بر روی کلسترول
مطالعات جدید نشان داد ویتامین B12 و فولیک اسید می تواند میزان کلسترول سرم را کاهش داده و در نتیجه منجر به کاهش بیماری های قلبی عروقی شود.

امروزه بیماری تصلب شریان (Atherosclerotic) یکی از مهمترین دلایل مرگ زودرس در جهان به شمار می رود. در طول چند دهه گذشته مطالعات نشان داده اند که افزایش ملایم هموسیستئین بر روی بیماری تصلب شریان تاثیرگذار است.

از سوی دیگر ویتامین B12 و فولیک اسید نقش مهمی در متابولیسم هموسیستئین دارند. هموسیستئین یک آمینواسید حاوی اتم گوگرد است که در مقادیر بسیار کم در بدن تولید می شود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، تاثیر ویتامین B12 و فولیک اسید بر روی سطح کلسترول و مکانیسم این تاثیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مطالعه بر روی 60 بیماری که سطح کلسترول سرم آنها بیش از 190 میلی گرم بر دسی لیتر بود انجام شد. همچنین 60 فرد با سطح کلسترول نرمال نیز به عنوان گروه کنترل آزمایش شدند.

میانگین سطح کلسترول در افراد گروه مطالعه شونده حدود 367 میلی گرم بر دسی لیتر و در افراد گروه کنترل 148 میلی گرم بر دسی لیتر بود.

نتایج نشان داد میانگین سطح ویتامین B12 سرم در افراد گروه مطالعه شونده 367 پیکوگرم بر میلی لیتر و در افراد کنترل 427 پیکوگرم بر دسی لیتر است.

همچنین میانگین سطح فولیک اسید در افراد مطالعه شونده 10/8 نانوگرم بر میلی لیتر و در افراد گروه کنترل 12/9 نانوگرم بر دسی لیتر بود.

این نتایج نشان داد سطح بالای ویتامین B12 و فولیک اسید می تواند باعث کاهش سطح کلسترول در بدن شده و از این طریق میزان خطرات قلبی عروقی از جمله تصلب شریان را کاهش دهد.

این مطالعه در ماه آگوست 2017 در مجله PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH منتشر شده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

EFFECT OF VITAMIN B12 AND FOLIC ACID ON CHOLESTEROL

PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, VOLUME-6 | ISSUE-8 | AUGUST-2017 | ISSN - 2250-1991 | IF : 5.761 | IC Value : 79.96..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد