بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

با مصرف مکمل های ویتامین D خواب بهتری خواهید داشت

با مصرف مکمل های ویتامین D خواب بهتری خواهید داشت
تحقیقاتی که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد نشان داد، افرادی که دچار اختلالات خواب هستند می توانند با مصرف مکمل های ویتامین D کیفیت خواب خود را بهبود بخشند.

مطالعات آنها تایید کرد کیفیت خواب ممکن است به طور مستقیم با سطح سرمی ویتامین  D مرتبط باشد. آنها در ایـن مطالعـه اثـر مکمل ویتامین  D بر امتیاز و کیفیت خواب افراد  20 تا  50 سال مبتلا به اختلال خواب را بررسی کردند.

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیمارستان گلستان از آبان تا بهمن ماه،1394بر روی  89  فرد مبتلا به اختلال خواب بر اساس شاخص خواب پیتزبورگ انجام گردید.

 افراد واجد شرایط با روش آسان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تحت درمان  (44 نفر)  و گروه کنترل (45 نفر)  طبقه بندی شدند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه اختلال خواب پیتزبورگ، پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی، پرسشنامه داده های عمومی، زمان در معرض آفتاب بودن، سطح سرمی ویتامین D، زمان چرت زدن روزانه، یادآمد خوراک سه روزه، برای همه افراد ثبت و ارزیابی شد.

گروه تحت درمان هر دو هفته یک کپسول  50000 واحد بین المللی ویتامین  D و گروه دارونما هر دو هفته یک کپسول دارونما به مدت هشت هفته دریافت نمودند.

براساس نتایج پرسشنامه های مربوطه مشخص شد که مصرف مکمل های ویتامین D باعث بهبود کیفیت خواب در گروه تحت درمان نسبت به گروه دارونما شده است.

این مطالعه در شهریور ماه 1396 در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهریور  ،1396دوره  ،75شماره  ،6صفحه های  443تا  448...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد