بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر سیگار کشیدن بر وضعیت ویتامین ب12 در بدن

تحقیقات نشان می دهد سیگار کشیدن ممکن است اشتها را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان مصرف ریزمغذی ها و وضعیت آنها در بدن را تغییر دهد.

به عنوان مثال تاثیر سیگار کشیدن بر روی وضعیت ویتامین B12 در چندین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیقات نشان داده اند که نیتریت های آلی، نیترو اکسید، سیانیدها و ایزوسیانیدهای موجود در دود سیگار با متابولیسم ویتامین B12 تداخل ایجاد کرده و آن را به فرم غیرفعال ویتامین B12 تبدیل می کند.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، سطح فرم های فعال و غیرفعال ویتامین B12 در سرم مردان سیگاری اندازه گیری شده و با افراد غیرسیگاری مقایسه شد.

این بررسی ها بر روی 85 مرد سیگاری و 85 مرد غیرسیگاری انجام شد. در این افراد سطح ویتامین B12 کلی و سطح فرم فعال آن در سرم اندازه گیری شد. همچنین وضعیت تغذیه ای این افراد نیز توسط پرسشنامه های ارزیابی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح ویتامین B12 کلی در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری چندان تفاوت ندارد اما سطح فرم فعال ویتامین B12 در افراد سیگاری به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از افراد غیرسیگاری بود.

نتایج این تحقیق در ماه ژوئن 2017 در مجله  Acta Medica Iranica به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Smoking Discriminately Changes the Serum Active and Non-Active Forms of Vitamin B12.


Acta Med Iran. 2017 Jun;55(6):389-394

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد