بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تشخیص کمبود آهن با استفاده از کمپلکس های روی

پروتوپورفیرین  روی به عنوان یک کمپلکس روی برای غربالگری و مدیریت کمبود آهن در کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین توصیه شده است که از آن می توان برای ارزیابی وضعیت آهن در جمعیت های مشخصی استفاده کرد.

در مطالعه ای که اخیرا منتشر شد، محققان کارایی پروتوپورفیرین روی را در تشخیص کمبود آهن بصورت تنها یا در کنار ارزیابی هموگلوبین مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق بررسی هایی بر روی 338 کودک کنیایی انجام شد. پارامترهای خونی و میزان پروتوپورفیرین  روی در همه آنها اندازه گیری و تحلیل شد.

نتایج نشان داد میزان پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت در این کودکان بطور مستقلی با غلظت هموگلوبین، عفونت پلاسمودیوم و غلظت های پلاسمایی گیرنده ترانس فریتین، فریتین و برخی پروتئین های فعال در ارتباط است.

در کودکانی که مبتلا به التهاب یا عفونت پلاسمودیوم نبودند شیوع واقعی کمبود آهن 32/1 درصد بود.  اما زمانی که این ارزیابی توسط میزان پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت (با نقطه مرزی به ترتیب 70 میکرومول بر مول و 40 میکرومول بر مول هموگلوبین) انجام شد، شیوع کمبود آهن به ترتیب 97/5 درصد و 95/1 درصد گزارش شد.

این نتایج نشان می دهد اندازه گیری کمبود آهن در کودکان با استفاده از پارامترهای پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت در مقایسه با اندازه گیری از طریق هموگلوبین به تنهایی مقادیر تشخیصی و اطلاعات بیشتری می تواند در مورد کمبود آهن در اختیار قرار دهد.

این مطالعه نشان می دهد، نوع روش های استفاده شده برای تشخیص کمبود آهن تاثیر بسزایی در این تشخیص دارد.

این یافته ها در 27 جولای 2017 در مجله BMC Hematology به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Diagnostic utility of zinc protoporphyrin to detect iron deficiency in Kenyan preschool children: a community-based survey

BMC Hematology, BMC series – open, inclusive and trusted, 2017, 17:11, Published: 27 July 2017

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد