بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین B12 برعملکرد عصبی افراد مسن تاثیر مستقیم دارد

شواهد علمی حاضر حاکی از این است که  مکمل های ویتامین B12 نمی توانند عملکرد عصبی را در افراد مسنی که وضعیت ویتامین B12 اولیه آنها لب مرز است، بهبود بخشند. بطور کلی، تحقیقات قبلی نشان داده اند که سطح اولیه ویتامین فوق بر اثرگذاری مصرف مکمل های ویتامین B12 بسیار موثر است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، تاثیر وضعیت اولیه ویتامین B12 و تغییر وضعیت ویتامین B12 در طول 12 ماه بر اثرگذاری مصرف روزانه مکمل های ویتامین B12 بر روی عملکرد عصبی افراد مسن مورد سنجش قرار گرفت.

وضعیت ویتامین B12 در این مطالعه با استفاده از اندازه گیری غلظت های سرم ویتامین B12، هالوترانس کوبالامین و هوموسیستئین مورد بررسی قرار گرفت.

سنجش عملکرد عصبی نیزشامل یازده اندازه گیری الکتروفیزیولوژیکی از اندام های حسی و حرکتی و عملکرد عصبی محیطی و مرکزی بود.

نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط ملایمی بین وضعیت اولیه ویتامین B12 و برخی از پاسخ های عصبی به مکمل های ویتامین B12 وجود دارد. اما جهت گیری تاثیرات متفاوت بود و یکنواختی تاثیرات براساس نوع تاثیر بر روی عملکرد عصبی قابل توضیح نبود.

همچنین هیچ تفاوتی در اثرگذاری مکمل های ویتامین B12 بر روی عملکرد عصبی افرادی که برای تغییر وضعیت اولیه ویتامین فوق 12 ماه از  این ویتامین را مصرف کردند مشاهده نشد.

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد تاثیرگذاری مکمل های ویتامین B12 بر عملکرد عصبی افراد مسن ارتباطی به وضعیت اولیه ویتامین فوق در این افراد ندارد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 22 فوریه 2017 در مجله European Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسید.