بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مثبت مکمل های روی و فولیک اسید بر مبتلایان به تب دنگی

تاثیر مثبت مکمل های روی و فولیک اسید بر مبتلایان به تب دنگی
تحقیقات جدید نشان می دهد مکمل های روی و فولیک اسید به عنوان درمان کمکی برای بهبود شرایط افراد مبتلا به تب دنگی (Dengue fever) می توانند مفید باشند.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد، تاثیر مکمل های روی و فولیک اسید بر سطح این ریزمغذی ها در کودکان مبتلا به تب دنگی ارزیابی شد. همچنین تاثیر این مکمل ها بر شرایط این بیماری از جمله بازیابی هماتولوژیکی، شدت بیماری و پیشرفت آن، میزان مرگ و میر و نیز مدت زمان بستری شدن مبتلایان بررسی شد.

در این مطالعه بررسی ها بر روی 165 بیمار انجام شد. این افراد به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول مکمل های فولیک اسید و گروه دوم مکمل های روی استفاده کردند اما گروه سوم هیچ مکملی مصرف نکردند.

نتایج بدست آمده نشان داد هم مکمل های روی و هم فولیک اسید تاثیرات مثبتی بر شرایط این بیماران داشتند اما مکمل های فولات نتایج بهتری در پی داشت.

به عنوان مثال پیشرفت تب دنگی به بیماری های شدیدتر در گروهی که مکمل های روی مصرف کردند 38 درصد و در گروهی که فولات مصرف کردند 28 درصد بود اما در گروهی که هیچ مکملی مصرف نکردند 58 درصد بود.

همچنین مصرف هر دو مکمل باعث کاهش مدت زمان بستری شدن در بیمارستان حداقل به اندازه یک روز یا بیشتر نسبت به گروهی که مکمل مصرف نکردند، شد.

همچنین بررسی ها نشان داد کودکانی که سطح روی و فولات اولیه آنها پایین بود (کمبود این ریزمغذی ها را داشتند) تاثیرات بیشتری از مصرف این مکمل ها بر روی تب دنگی دریافت کردند.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله Pediatric Hematology Oncology Journal به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The role of zinc and folic acid supplementation as an aid to hematological recovery in dengue fever


Pediatric Hematology Oncology Journal, Volume 2, Issue 2, Supplement, 2017, Pages S7–S8...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد