بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

فرم های طبیعی ویتامین E: عواملی موثر در درمان و پیشگیری از سرطان

فرم های طبیعی ویتامین E: عواملی موثر در درمان و پیشگیری از سرطان
تحقیقات اولیه در مورد ارتباط ویتامین E و سرطان بر روی فرم آلفاتوکوفرول آن متمرکز بود اما مطالعات بالینی اخیر در مورد تاثیر مکمل های آلفاتوکوفرول بر روی پیشگیری از سرطان منجر به نتایج ناامیدکننده ای شده است.

این مشاهدات بطور کلی منجر به تردید در مورد تاثیر تمام فرم های ویتامین E در پیشگیری از سرطان شده است.

اما مطالعات مکانیسمی و بالینی دقیق تر نشان دادند که سایر فرم های ویتامین E از جمله گاماتوکوفرول، دلتاتوکوفرول، گاماتوکوتری انول و دلتاتوکوتری انول خواص ضدسرطانی بسیار بیشتری نسبت به آلفاتوکوفرول دارند.

این فرم های ویتامین E بسیار قوی تر از آلفاتوکوفرول در مهار چندین مسیر سرطانی پیشرفته از جمله سیکلو اکسیژناز (COX) و ایکوسانوئید های کاتالیز شده با 5-لیپوکسیژناز و عوامل رونویسی مانند عامل رونویسی هسته ای κB و مبدل سیگنال و فعال کننده فاکتور رونویسی 3 بوده اند.

همچنین این فرم های ویتامین E، به جز آلفاتوکروفرول، باعث مرگ یا اثرات ضد انعقادی در سلولهای سرطانی از طریق تنظیم مسیرهای مختلف سیگنالینگ، از جمله متابولیسم اسفینگولیپید می شود.

برخلاف آلفاتوکوفرول، این فرم های ویتامین E، به سرعت به کربوکسی کرومانول های مختلف از جمله 13'-کربوکسی کرومنول ها، که حتی اثرات ضد التهاب و ضد سرطانی قوی تر از برخی پیش-ویتامین ها دارند، متابولیزه می شوند.

مطالعات بالینی نیز در کنار مطالعات مکانیسمی نشان داده اند که فرم های دیگر ویتامین E بجز آلفاتوکوفرول دارای خواص ضدسرطانی بوده و پیشرفت انواع سلول های سرطانی را متوقف کرده است.

محققان اخیرا تاثیرات و مکانیسم های ضدسرطانی فرم های ناشناخته ویتامین E را مورد بررسی قرار داده اند. شواهد بدست آمده توسط آنها نشان می دهد این فرم های عمدتا ناشناخته ویتامین E می توانند عوامل بسیار موثری در پیشگیری از سرطان بوده و یا به عنوان یک درمان کمکی برای جلوگیری از پیشرفت یا کنترل سرطان کارایی داشته باشند.

نتایج این تحقیق در ماه نوامبر 2017 در مجله Advances in Nutrition به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Natural Forms of Vitamin E as Effective Agents for Cancer Prevention and Therapy


Adv Nutr November 2017,  vol. 8: 850-867, 2017.
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد