بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط سطح روی در سرم با شدت خون کافت حاد در کودکان ایرانی

ارتباط سطح روی در سرم با شدت خون کافت حاد در کودکان ایرانی
خون ‌کافت یا همولیز به تجزیه یا انهدام گویچه‌ های سرخ خون به نحوی که هموگلوبین در محیطی که یاخته ‌ها در آن غوطه ‌ورند آزاد شود، گویند . از جمله علل همولیز داروها، خود ایمنی، انتقال خون نادرست، ترومای مکانیکی و سم مار می ‌باشد.

کمبود گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز باعث افزایش آسیب پذیری گلبول های قرمز خونی در مقابل آسیب های اکسایشی می شود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد، ارتباط بین سطح روی در سرم با شدت کمبود گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز در کودکانی که دچار خون کافت حاد هستند، بررسی شد.

این مطالعه بر روی 40 کودکی که بدلیل خون کافت حاد ناشی از کمبود گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز در بیمارستان بستری بودند، انجام شد.

سطح هموگلوبین، تعداد ترانسفوزیون ها، شدت هموگلوبینوری، مدت زمان خون کافت حاد و شدت افت هموگلوبین در این افراد ثبت شده و نیز سطح روی سرم در آنها نیز مانیتور شد.

نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت روی در سرم برای بیماران پسر بیشتر از بیماران دختر بود در حالی که سطح هموگلوبین پس از بستری شدن در بیماران پسر پایین تر بود.

اما ارتباط چشمگیری بین سطح روی در کودکان با شدت خون کافت حاد ناشی از کمبود گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز مشاهده نشد.

نتایج این مطالعه در 31 آگوست 2017 در مجله Journal of Comprehensive Pediatrics  به چاپ رسید.

اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Association of Serum Zinc Level with Severity of Acute Hemolysis in Iranian Children with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency

J Compr Ped. In Press (In Press):e55098, Published online 2017 August 31...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد