بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سلنیوم و پسوریاسیس

ارتباط بین سلنیوم و پسوریاسیس
پسوریازیس (Psoriasis)، صدفک یا داء الصدف یک بیماری پوستی مزمن خودایمنی است. این بیماری هنگامی رخ می ‌دهد که دستگاه ایمنی بدن سیگنال‌های اشتباهی می ‌فرستد. این سیگنال ‌ها باعث افزایش سرعت چرخه رشد سلول ‌های پوست می ‌شود؛ یعنی افزایش بیش از حد سلول‌های پوستی از میزان ریختن آن‌ها.

مشخصه این بیماری تولید گونه های فعال اکسیژنی ناشی از فعالیت فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α) است که به نظر می رسد عامل مهمی در القا و باقی ماندن ضایعات پسوریازیس باشد.

به عنوان یک عامل خارجی، تابش اشعه ماوراء بنفش B، تولید و ترشح فاکتور نکروز توموری آلفا را از طریق کراتینوسیت های انسانی در محیط آزمایشگاهی تحریک می کند و همچنین می تواند آن را تا مرحله درمیت فوقانی برساند و نیز سلول های اندوتلیالی را در شرایط آزمایشگاهی سرکوب کند.

سطح سلنیوم در بیماران مبتلا به پسوریازیس کمتر از حد انتظار است، اما مطالعات در مورد نقش آن در پاتوژنز این بیماری بسیار کمیاب است.

سلنیوم می تواند با تغییر بیان سیتوکین ها و گیرنده های آنها، یا با مقاوم تر کردن سلول های ایمنی بدن در مقابل استرس اکسیداتیو، بر روی پاسخ ایمنی بدن تأثیر بگذارد.

براساس تحقیقات علمی گزارش شده است که مکمل های سلنیوم اثرات مهاری روی سطوح فاکتور نکروز توموری آلفا در بیماران مبتلا به پسوریازیس دارد، اما جزئیات دقیقا مشخص نیست.

همچنین تحقیقات نشان داده اند که ترکیبات حاوی سلنیوم می تواند از تغییراتی که تابش اشعه ماوراء بنفش ایجاد می کند نیز پیشگیری کند.


اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Selenium and psoriasis

Biol Trace Elem Res. 2012 Dec;150(1-3):3-9...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد