بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین وضعیت ویتامین D و سرطان سینه در زنان یائسه

ارتباط بین وضعیت ویتامین D و سرطان سینه در زنان یائسه
در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان برزیلی انجام شد، ارتباط بین کمبود ویتامین D و علائم تشخیص  سرطان سینه در زنان یائسه برزیلی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 192 زن در سنین 45-75 سال انجام شد. این افراد تماما زنانی بودند که به تازگی سرطان سینه در آنها تشخیص داده شده بود.

سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در تمام این افراد اندازه گیری شد و براساس سطح آن این افراد به گروههای دارای سطح نرمال ویتامین D (بیشتر از 30 نانوگرم بر میلی لیتر)، سطح ناکافی ویتامین D (20 تا 29 نانوگرم بر میلی لیتر)و کمبود ویتامین D (کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر) دسته بندی شدند.

همچنین داده های مربوط به سرطان سینه (نوع هیستوپاتولوژیک، درجه، مرحله تومور، وضعیت تومور لنفاوی)، وضعیت هورمون (گیرنده استروژن، ER، گیرنده پروژسترون، PR)، نوع گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوع 2 (HER2) و فعالیت اپیتلیال (Ki-67 ) در این زنان جمع آوری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در این زنان 25/8 نانوگرم بر میلی لیتر است.

همچنین مشخص شد 65 بیمار دارای سطح کافی ویتامین D (33/9 درصد)، 92 بیمار دارای سطح ناکافی آن (47/9 درصد) و 35 بیمار دارای کمبود ویتامین D (18/2 درصد) هستند.

بررسی های این گروه نشان داد افرادی که دارای سطح ناکافی یا کمبود ویتامین D بودند دارای نسبت بالاتری از تومورهای با درجه بالا، متاستاز موضعی پیشرفته تر، گره لنفی مثبت بیشتر، نسبت کمتر ER، و فعالیت اپیتلیال بالاتر بودند.

این نتایج نشان می دهد در زنان یائسه کمبود ویتامین D می تواند عاملی خطرناک باشد چرا که کاملا با علائم سرطان سینه در آنها در ارتباط است.

نتایج این تحقیق در ماه نوامبر 2017 در مجله The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology به چاپ رسید.


اطلاعات فاقد سند علمی در مورد ویتامین ها، ارزشمند نیستند

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D deficiency is associated with poor breast cancer prognostic features in postmenopausal women

The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 174, November 2017, Pages 284-289...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد