بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مصرف ید توسط مادر و اختلال بیش فعالی/کم توجهی در کودک

ارتباط مصرف ید توسط مادر و اختلال بیش فعالی/کم توجهی در کودک
دانش موجود در مورد ارتباط بین مصرف ناکافی ید توسط مادر در طول دوران بارداری یا مصرف مکمل های ید در این دوران با تکامل عصبی کودکان در مراحل پس از زایمان هنوز اندک است.

در مطالعه ای که اخیر توسط محققان نروژی انجام شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه داده های مربوط به 77164 مادر و فرزند مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین مصرف ید توسط مادر با اختلالات بیش فعالی/کم توجهی در کودک در سن 8 سالگی ارزیابی شد.

اطلاعات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی و مکمل ها در زنان باردار با استفاده از پرسشنامه هایی گردآوری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد در مجموع 1725 کودک (2/2 درصد) مبتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی هستند.

همچنین مشخص شد مصرف ناکافی ید در دوران بارداری با خطر بیشتر علائم اختلال بیش فعالی/کم توجهی در کودک همراه است اما با تشخیص آن ارتباط چشمگیری نداشت.

علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان داد حتی مصرف مکمل های ید نیز در طول دوران بارداری نتوانسته است باعث کاهش چشمگیری در ابتلا به اختلال بیش فعالی/کم توجهی در کودکان شود.

نتایج این تحقیق در 13 نوامبر 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسیده است.