بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعه سطح گیرنده ترانسفرین سرم در مبتلایان به کم خونی

مطالعه سطح گیرنده ترانسفرین سرم در مبتلایان به کم خونی
کم خونی میکروسیتیک در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن، رایج ترین روش تشخیص تمایز کم خونی ناشی از بیماری های مزمن و کم خونی ناشی از فقر آهن است. چرا که نشانگرهای سرم رایج برای ذخیره آهن بدن اغلب تحت تاثیر واسطه های التهابی قرار می گیرند.

بنابراین سطح ترانسفرین سرم برای تشخیص وضعیت آهن بدن در بیماران مبتلا به کم خونی ناشی از بیماری های مزمن استفاده می شود.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان  هندی انجام شد، سطح گیرنده ترانسفرین سرم در مبتلایان به کم خونی ناشی از بیماری های مزمن و کم خونی ناشی از فقر آهن اندازه گیری و با هم مقایسه شد.

این بررسی بر روی 40 فرد مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن (گروه A)  و 60 فرد مبتلا به کم خونی ناشی از بیماری های مزمن (گروه B) انجام شد. افراد گروه B براساس مقادیر فریتین سرم به زیرگروههای B1 (فریتین سرم بیش از 200 میکروگرم بر لیتر) و B2 (فریتین سرم بین 30 تا 200 میکروگرم بر لیتر) تقسیم شدند.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین ترانسفرین سرم در افراد گروههای A، B1 و B2 به ترتیب 8/305، 2/660 و 5/927 است (محدوده نرمال 1+5 میکروگرم بر لیتر).

همچنین میانگین فریتین سرم در گروههای A، B1 و B2 به ترتیب 3/86، 562/30 و 58/20 بدست آمد (محدوده نرمال 30-200 میکروگرم بر لیتر).

این نتایج نشان می دهد سطح ترانسفرین سرم در مبتلایان به کم خونی ناشی از فقر آهن بالاست اما در مبتلایان به کم خونی ناشی از بیماری های مزمن تحت تاثیر قرار نگرفته است.

همچنین مشخص شد که سطح ترانسفرین سرم با وضعیت آهن در بدن همبستگی دارد.

این نتایج نشان می دهد که سطح ترانسفرین سرم می تواند نشانگر ارزشمندی در افراد مبتلا به کم خونی ناشی از بیماری های مزمن باشد.

نتایج این تحقیق در 14 اکتبر 2017 در مجله Indian Journal of Pathology and Oncology  به چاپ رسید.


راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


Serum transferrin receptor levels in iron deficiency anemia and anemia of chronic disease


Indian Journal of Pathology and Oncology, Year : 2017, Volume : 4, Issue : 3 First page : ( 442) Last page : ( 445), Online published on 14 October, 2017.
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد