بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش پروژسترون در مدیریت نارسایی باروری زودرس

تکامل مناسب آندومتر در زنان توسط توالی منظمی از تولید استروژن و پروژسترون القا می شود. این توالی منظم تولید در حین رشد فولیکول قبل از تخمک گذاری و نیز توسط جسم زرد (corpus luteum) تنظیم می شود.

تخمک گذاری نشان می دهد که انتقال فاز از مرحله فولیکول به مرحله لوتئال اتفاق افتاده است. این قضیه با تشکیل یک جسم زرد که در این حالت علاوه بر استرادیول، پروژسترون را نیز تشریح می کند، شناسایی می شود.

طول عمر جسم زرد 11 تا 17 روز (میانگین 2/14 روز)  است. شروع آن از زمان تخمک گذاری تا شروع خونریزی رحمی است.

بلاستوسیست ها HCG را 7 تا 8 روز پس از لقاح تولید می کنند و اگرجسم زرد بدن از طریق تولید HCG محافظت نگردد تروفوبلاست بارداری آن را تحت لووتیولیز(تخریب جسم زرد) قرار می دهد.

عکس این   نیز برای این دو مورد درست است یعنی بقاء جسم زرد فعال برای بارداری اولیه ضروری است.

در دسته جدیدی از آزمایشات لوتکتومی(برش و برداشتن جسم زرد)  در زنان باردار، جسم زرد از طریق جراحی قبل از هفته 7 ام بارداری از بدن خارج می گردد که این کار موجب کاهش سطح پروژسترون و همچنین منجر به سقط خود به خودی در تمام زنان می شود.

تحقیقات نشان داده اند استفاده از  پروژسترون پس از حدف جسم زرد منجر به بقای حاملگی می شود. این قضیه به وضوح وابستگی اولیه بارداری های  را بر تولید پروژسترون از  جسم زرد  را نشان می دهد.

پروژسترون علاوه بر حمایت از حاملگی از طریق غدد درون ریز، نقش مهمی را از طریق سیستم ایمنی نیز بر عهده دارد.  همچنین سیستم لنفوسیت های T کمکی نوع 1 (TH1)با سقط جنین و بارداری های ناموفق در ارتباط می باشد. در مقابل بارداری های موفق در ارتباط با سیستم لنفوسیت های T کمکی نوع 2 (TH2) می باشند.

پروژسترون نقش مفیدی را در کنار گیرنده های سلول های لنفوئیدی نیز ایفا می کند که پس از تولید فاکتور مهار القا پروژسترون(PIBF)  منجر به فعالیت سیستم لنفوسیت های T کمکی نوع   2(TH2) می شود.

استفاده از Ru486،که گیرنده پروژسترون را متوقف می کند از تولید فاکتور مهار القا پروژسترون(PIBF)   جلوگیری می کند و موجب فعالیت سیستم لنفوسیت های T کمکی نوع  1(TH1)و سقط جنین می شود.


یک اثر مشابه با تزریق آنتی بادی همانند تولید فاکتور مهار القا پروژسترون(PIBF)   دیده شده است. یک ارتباط منفی بین شاخص مقاومت در جریان خون جسم زرد و پروژسترون نیز وجود دارد. بنابراین، سطوح بالاتر پروژسترون با شاخص مقاومت پایین تر در ارتباط می باشدکه جریان خون بالاتر در جسم زرد  را نشان می دهد.


همچنین اثرات مثبت پروژسترون بر روی عروق خونی در آزمایشات با استفاده از  گیرنده HT5 برای ایجاد انقباض عروقی و افزایش حجم عروقی جفتی مشاهده شد. این اثر در حالت وابسته به دوز استفاده از پروژسترون از بین رفت.

علاوه بر این، بیان اکسید نیتریک سنتاز در سلولهای اندوتلیال انسانی در معرض پروژسترون در مقایسه با کنترل افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش در تولید اکسید نیتریک که عامل گشاد کننده عروق  است، منجر به افزایش جریان خون به رحم و بهبود و موفقیت حاملگی می شود.

بررسی های سیستماتیک علمی اثربخشی پروژسترون در زنان با سقط مکرر را نشان دادند . نرخ اثر درمانی 22/9 درصد در حاملگی بود.


یافته های علمی نشان می دهد، پروژسترون برای حصول اطمینان از حاملگی موفق ضروری است .اثر سودمند پروژسترون چند منظوره است که شامل یکپارچگی اندوکرین، سیستم جریان خون و ایمنی می باشد.

در مطالعه ای که در دانشگاه هامیلتون کانادا انجام گرفت و در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید، نقش پروژسترون در مدیریت نارسایی باروری زودرس زنان ارزیابی شد.

.

منابع و رفرنس ها:

Source & Reference


The Role of Progesterone in The Management of Early Pregnancy Failure


Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 17..


تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد