بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین K بر زنان یائسه: شواهد موجود

تاثیر ویتامین K بر زنان یائسه: شواهد موجود
فواید ویتامین K بر روی سلامتی استخوان، خطر شکستگی، نشانگرهای تشکیل و بازجذب استخوان، سلامتی قلبی عروقی، و خطر سرطان در زنان یائسه به مدت سه دهه است که مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز توصیه ای برای استفاده از آن که برمبنای شواهد علمی روشن باشد وجود ندارد.

در مطالعه ای مروری که توسط محققان ترکیه ای انجام شد، شواهد موجود در مورد تاثیر ویتامین K بر زنان یائسه مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین شواهد در این زمینه در زیر اشاره شده است.

مشاهدات مداخله ای نشان داده است که ویتامین K1 می تواند بهبود چشمگیری در سطح استئوکالسین در زنان یائسه ای که تراکم معدنی استخوان نرمال دارند ایجاد کند. اما در این زمینه نتایج ناسازگاری در مورد زنانی که تراکم معدنی استخوان کم دارند مشاهده شده است.

تاثیر ویتامین K بر  بهبود تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه در اکثر مطالعات مشاهده نشده است. همچنین هنوز هیچ مطالعه مداخله ایی در مورد ارزیابی آن بر روی خطر شکستگی استخوان در زنان یائسه وجود ندارد.

مطالعاتی که تاثیرات منتانترنون (menatetrenone) را بررسی کرده اند افزایش چشمگیری در سطح  استئوکالسین نشان می دهند اما این مطالعات نتایج ناسازگاری در مورد نشانگرهای ادراری دارند. در اکثر این مطالعات تراکم معدنی استخوان به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. خطر شکستگی نیز در سه مطالعه بررسی شده است که تا حدودی نشان دهنده کاهش خطر آن بوده است.

اگرچه برخی از تاثیرات سودمند ویتامین K بر روی برخی از نشانگرهای تشکیل استخوان تایید شده است اما هنوز داده های مبتنی بر شواهد علمی کافی برای حمایت از نقش مکمل های ویتامین K در پیشگیری از پوکی استخوان در میان زنان سالم یائسه ای که مکمل های ویتامین D و کلسیم مصرف می کنند وجود ندارد.

انجام مطالعات بیشتر در مورد نقش ویتامین K در سلامتی قلبی عروقی زنان یائسه مورد نیاز است.

آزمایش های بالینی بلند مدت برای بررسی تاثیر ویتامین K بر روی سرطان های مرتبط با زنان نیز ضروری است.

براساس تحقیقات منتانترنون حتی تا دوزهای 45 میلی گرم در روز نیز به نظر ایمن می رسد.

این مطالعه مروری در سال 2014 در مجله Maturitas به چاپ رسید.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد