بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کارایی کمپلکس های روی در تشخیص کمبود آهن

کارایی کمپلکس های روی در تشخیص کمبود آهن
پروتوپورفیرین  روی به عنوان یک کمپلکس روی برای غربالگری و مدیریت کمبود آهن در کودکان مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین توصیه شده است که از آن می توان برای ارزیابی وضعیت آهن در جمعیت های مشخصی استفاده کرد.

در مطالعه ای که اخیرا منتشر شد، محققان کارایی پروتوپورفیرین روی را در تشخیص کمبود آهن بصورت تنها یا در کنار ارزیابی هموگلوبین مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق بررسی هایی بر روی 338 کودک کنیایی انجام شد. پارامترهای خونی و میزان پروتوپورفیرین  روی در همه آنها اندازه گیری و تحلیل شد.

نتایج نشان داد میزان پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت در این کودکان بطور مستقلی با غلظت هموگلوبین، عفونت پلاسمودیوم و غلظت های پلاسمایی گیرنده ترانس فریتین، فریتین و برخی پروتئین های فعال در ارتباط است.

در کودکانی که مبتلا به التهاب یا عفونت پلاسمودیوم نبودند شیوع واقعی کمبود آهن 32/1 درصد بود.  اما زمانی که این ارزیابی توسط میزان پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت (با نقطه مرزی به ترتیب 70 میکرومول بر مول و 40 میکرومول بر مول هموگلوبین) انجام شد، شیوع کمبود آهن به ترتیب 97/5 درصد و 95/1 درصد گزارش شد.

این نتایج نشان می دهد اندازه گیری کمبود آهن در کودکان با استفاده از پارامترهای پروتوپورفیرین  روی کلی در خون و پروتوپورفیرین  روی اریتروسیت در مقایسه با اندازه گیری از طریق هموگلوبین به تنهایی مقادیر تشخیصی و اطلاعات بیشتری می تواند در مورد کمبود آهن در اختیار قرار دهد.

این مطالعه نشان می دهد، نوع روش های استفاده شده برای تشخیص کمبود آهن تاثیر بسزایی در این تشخیص دارد.

این یافته ها در 27 جولای 2017 در مجله BMC Hematology به چاپ رسید.
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد